Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zasoby_a_zasobovani

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (57 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

4. ZÁSOBY A ZÁSOBOVÁNÍ a) Zásoby – pojem, členění, oceňování, význam Pojem - zásoby jsou hmotné statky používané ve výrobním podniku pro výrobní činnost - mohou být určené i k prodeji - jsou součástí oběžného majetku, který neustále mění svoji podobu Význam - zásoby zajišťují plynulý chod výroby Velikost zásob - zásoby by se měly udržovat v přiměřené výši, příliš velké zásoby vážou finanční prostředky a příliš malé zásoby ohrožují chod výroby - proto se stanovují normy zásob Členění zásob 1. ZÁSOBY NAKUPOVANÉ a) zboží - všechny statky, které podnik nakupuje za účelem prodeje - zboží mohou být i vlastní výrobky, pokud je podnik prodává ve svých vlastních prodejnách b) materiál - suroviny, základní materiál (hmoty, které při výrobě přecházejí do výrobku a tvoří jeho podstatu; např. látka) - pomocné látky (hmoty, které také přecházejí do výrobku, ale netvoří jeho podstatu; např. nitě, barva) - provozovací látky (hmoty, které jsou nezbytné pro provoz podniku jako celku; např. kancelář, čisticí prostředky, pohonné hmoty) - náhradní díly (předměty určené k uvedení majetku do původního stavu) - obaly (slouží k ochraně a dopravě nakoupeného materiálu, zboží a výrobků; dělí se na vratné a nevratné) - drobný hmotný majetek (věci s pořizovací cenou do 40.000,--, které podnik nezařadil do drobného majetku) 2. ZÁSOBY VLASTNÍ VÝROBY a) nedokončená výroba - produkty, které již prošly několika výrobními operacemi, takže už nejsou materiálem, ale ještě nejsou hotovým výrobkem b) polotovary - produkty, které ještě neprošly všemi výrobními operacemi, ale dají se již samostatně prodávat, skladují a evidují se odděleně c) hotové výrobky - produkty, které již prošly všemi výrobními operacemi i výstupní kontrolou, takže už mohou být prodány d) zvířata - patří sem mladá zvířata, zvířata ve výkrmu, ryby, kožešinová zvířata, včely, hejna slepic, krůt a kachen Oceňování zásob 1. Vlastními náklady výroby (vl. N) - takto se oceňují zásoby, které si podnik sám vyrobí 2. Pořizovací cenou (PC) - cena pořízení + náklady spojené s nákupem 3. Reprodukční pořizovací cenou (RPC) - cena, kterou stanoví soudní znalec odhadem a používá se při pořízení zásob darem nebo při nalezení zásob při inventuře b) Výpočet průměrné ceny zásob – metoda FIFO, aritmetický průměr proměnlivý a periodický - při nákupu materiálových zásob se mění ceny tohoto materiálu - při výdeji materiálu do spotřeby je proto třeba znovu stanovit jeho cenu 1) metoda FIFO - tento způsob oceňování znamená, že jednotlivé výdeje materiálu se postupně oceňují cenami od nejstarší zásoby k zásobě nejnovější - uplatňuje se zásada – 1. do skladu – 1. ze skladu (tzn. 1. cena přírůstku se použije jako 1. cena úbytku) 2) vážený aritmetický průměr proměnlivý - před každým výdejem materiálu ze skladu se stanoví jeho průměrná cena porovnáním stavu zásob v Kč se stavem zásob v naturálních jednotkách - tyto údaje čerpáme ze skladní karty zásob VAP proměnlivý = KZ (v Kč) / KZ (v naturálních jednotkách) 3) vážený aritmetický průměr periodický - tento průměr se nezjišťuje před každým výdejem, ale vypočítá se z údajů za určitá období - tato cena se použije pro ocenění všech výdejů materiálu v následujícím období VAP periodický = PZ + přírůstky (v Kč) / PZ + přírůstky (v naturálních jednotkách) 4) LIFO - nepoužívá se často - „last in first out“ - poslední materiál na skladě se vydává do spotřeby jako první (např. stavební materiál, písek) 5) FEFO - vydává se podle data spotřeby (např. potraviny) c) Bilance materiálu (plánování) - vychází z průzkumu a z plánu výroby - plán zásobování: bilance zásob - sestavuje se na 1 rok, dohromady za celý podnik se stanoví v peněžních jednotkách - za jednotlivé druhy materiálu v naturálních jednotkách Bilance ------------------------------------------------------------- Počáteční zásoba (PZ)Spotřeba (S) Nákup (N)Konečná zásoba (KZ) PZ + N = SP + KZ Počáteční zásoba - stav materiálu na skladě ke dni sestavení bilance Konečná zásoba - je dána normou zásob v naturálních jednotkách KZ = NZ NZ = ČNZ * s Metody výpočtu spotřeby materiálu 1) PODLE THN - známe normu spotřeby materiálu a plánovaný objem výroby 2) METODA VÝTĚŽNOSTI - tato metoda se používá, jestliže nelze přesně spočítat spotřebu na 1 výrobek - např. výroba soli z mořské vody 3) INDEXNÍ METODA - vychází z minulé spotřeby - S´ = S * 1,05 * 0,98 (zvýšení výroby o 5% a snížení spotřeby materiálu o 2%) d) Normy zásob, zásoba pojistná, technická a běžná - úkolem normování zásob je zajistit optimální velikost zásoby pro výrobu - zásoba musí být tak vysoká, aby zajistila plynulost výroby - optimální výši zásoby vyjadřuje norma zásob Druhy zásob v podniku a) běžná zásoba - má zajistit předpokládanou spotřebu mezi dvěma dodávkami - její výše klesá od zásoby maximální k zásobě minimální b) pojistná zásoba - zásoba, kterou má podnik pro případ, že by se zpozdila dodávka materiálu c) technická zásoba - zásoba, kterou má podnik jen v případě, že musí materiál před použitím upravovat - např. lakování dřeva, tvrdnutí betonu Zmin = p + t Zmax = c + p + t průměrná zásoba = (Zmin + Z max) / 2 e) Zásobování – zásobovací činnosti (plánování, marketingové činnosti – průzkum trhu, jednání s dodavateli, optimální dodávka, přejímka materiálu, evidence) 1. Plánování 2. Marketingové činnosti 3. Jednání s dodavateli 4. Převzetí dodávek 5. Reklamace 6. Skladování 7. Výdej do spotřeby 8. Evidence 9. Řízení zásob 1. Plánování - vychází z průzkumu a z plánu výroby - plán zásobování: bilance zásob - sestavuje se na 1 rok, dohromady za celý podnik se stanoví v peněžních jednotkách - za jednotlivé druhy materiálu v naturálních jednotkách 2. Marketingové činnosti - průzkum trhu = průzkum trhu surovin a materiálu, který provádí v zásobovacím útvaru oddělení plánování nebo oddělení nákupů - na trhu surovin a materiálu se sleduje: cena, kvalita, dodací podmínky, přepravní podmínky, spolehlivost, sortiment - cílem průzkumu je vybrat vhodného dodavatele - podle průzkumu trhu se sestavuje bilance materiálu - provádí se 2 způsoby

Témata, do kterých materiál patří