Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Agregátní poptávka a nabídka

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (162,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

4. Agregátní nabídka a poptávka agregátní poptávka, Keynesův efekt, efekt reálných peněžních zůstatků (Pigouův), přesměrování domácích výdajů Makroekonomie zkoumá: -rozhodující tendence ve vývoji NH Vývoj hrubého domácího produktu Vývoj cenové hladiny Vývoj nezaměstnanosti Vývoj platební bilance AD reprezentuje celkové výdaje v ekonomice, tzn. výdaje domácností na spotřebu, výdaje firem na soukromé investice, výdaje státu … AD = reálný produkt, který by byl poptáván při různých úrovních cenové hladiny AS vyjadřuje, jak velký reálný produkt jsou firmy ochotny vyrobit a prodat při různých úrovních cenové hladiny v krátkém období – mírně rostoucí v dlouhém období – závisí na kapacitě dané ekonomiky cenová hladina je proměnlivá rovnovážná cenová hladina – výrobní faktory jsouplně využívány Y0 = takový objem produkce, kdy při určité cenové hladině množství nabízených výrobků a služeb přesně odpovídá poptávanému množství Využití výdajového modelu v HP podmínka výchozích předpokladů produkční mezera stabilní cenová hladina růst rovnovážného produktu prostřednictvím podpory agregátní poptávky AD změna v rozdělování důchodů → změna MPC přímá podpora veřejných prací růst transferů ovlivňování dovozů a vývozů Model AS – AD je pokračováním předcházejícího výkladu o rovnovážném produktu… → rušíme předpoklad fixní cenové hladiny →cenová hladina je proměnlivá Alternativní odvození Y0 + vysvětlení rovnovážné cenové hladiny +opis situace,kdy výrobní faktory jsou vysoce využity Rovnovážný produkt,je takový objem produkce,kdy při určité cenové hladině množství nabízených výrobků a služeb přesně odpovídá poptávanému množství. Agregátní poptávka - agregátní poptávka představuje objem celkových plánových výdajů na nákup produktu Y dané ekonomiky při určité cenové hladině P. Se změnou cenové hladiny se mění i objem poptávaného produktu ↓P = ↑Y AD = C + I + G + NX C … spotřební výdaje domácností … primárně určena disponibilním důchodem (↑ YD => ↑ C … tendence více utrácet – při dané cenové hladině) je určena nejen důchodem současným, ale i minulým a odhadovaným důchodem budoucím – spotřebitelé sledují dlouhodobé trendy ->teorie permanentního důchodu a teorie životního cyklu bohatství … stavová veličina; ovlivňuje spotřebu -spotřeba se na hrubém produktu podílí zhruba ve 2/3 I … investiční výdaje firem … závislé na příjmech, nákladech a očekávání příjmy – pokud firma dokáže prodat dodatečně vyrobený vstup náklady – dlouhodobá účinnost očekávání-velice důležitá součást rozhodnutí firem podílí se 1/3 G …vládní nákupy výrobků a služeb …dáno přímým rozhodnutím vlády (nákup letadel, služeb učitelů, soudců, …) podílí se 1/5 NX … čistý export … EXPORT – IMPORT domácí a zahraniční důchod,poměr domácích a zahraničních cen,měnový kurz,… import … silně ovlivněn úrovní důchodu, poměrem domácích a zahraničních cen, měnovým kurzem export … ovlivněn zahraničním důchodem, poměrem domácích a zahraničních cen a měnovým kurzem P CIG NX AD Y AD jsou plánované výdaje mezi cenovou hladinou a agregátními výdaji je nepřímá úměra srovnánípoptávkové křivky v mikroekonomii (D po jednom výrobku) a v makroekonomii (= AD = D po všech výrobcích a službách): v mikroekonomii je klesající tvar determinovánsubstitučním a důchodovým efektem, v makroekonomii ale tyto efekty nepůsobí, neprojevují se substituční efekt - v mikroekonomii např. ↑ ceny Gambrinusu vyvolá přeorientování na substitut (Primus)X ale v makroekonomii při ↑ cenové hladiny není kam utéci, kam se přeorientovat - unikáme do peněžních aktiv,odložit spotřebu,nahradit zahraničním zbožím důchodový efekt – v mikroekonomii si při ↑ důchodu můžeme koupit více (při stejných cenách), ale v makroekonomii ↑ důchodů znamená ↑ nákladů firem => ↑ cenové hladiny - můžeme si koupit to samé (máme vyšší důchod, ale ceny jsou také vyšší) na tvar agregátní poptávkové křivky má vliv: efekt reálných peněžních zůstatků, neboli tzv.PIGOUůV EFEKT (A. C. PIGOU) – domácnosti drží část své hotovosti ve formě peněz, zůstatků v peněžence či na BÚ nominální hodnotaje fixní,ale reálná hodnotaje proměnlivá (závisí na vývoji cenové hladiny -> při ↓ cenové hladinyroste reálná hodnota peněžních zůstatků a naopak efekt reálných peněžních zůstatků říká, že čím je množství reálných peněz větší, tím je množství poptávaného reálného produktu větší a naopak efekt reálné úrokové sazby, tzv.Keynesův efekt úrokových měr týká se výdajů domácností a firem, které jsou citlivé na pohyb úrokových sazeb (jedná se o změnu množství spotřebovaného zboží dnes za změnu množství zboží spotřebovávaného v budoucnu) - ↓ cenové hladiny => ↑ reálného množství peněz =>a) jsem ochoten více půjčovat b) jsem méně ochoten půjčovat si -přebytek přehazuji do akcií,roste poptávka po těch cenných papírech,roste cena => ↓ reálných úrokových sazeb => to přiláká firmy, které více investují = vyšší výdaje na investiční statky =>↑ reálného produktu r (%) P2 > P1Cenová hladina a úroková míra P3 < P1 r2 E r1 r3 AD MS/P2MS/P1MS/P3 M/P (mld.Kč) zvýšení cenové hladiny z P1 na P2 sníží reálnou peněžní zásobu a zvýší úrokovou míru z r1 na r2 snížení cenové hladiny z P1 na P3 zvýší reálnou peněžní zásobu a sníží úrokovou míru z r1 na r3 MUNDELL – FLEMINGůV efekt měnového kurzu,neboli efekt mezinárodního obchodu ↓ cenové hladiny => ↓ domácí úrokové míry => budeme investovat v zahraničí => ↑ nabídka korun a tím dojde k reálnému znehodnocení koruny (vůči zahraničním měnám) => domácí výrobky budou lacinější => ↑ exportu (↑ NX) působením těchto 3 efektů dochází k pohybu bodu po křivce agregátní poptávky posuny křivky agregátní poptávky, pozitivní a negativní poptávkové šoky Faktory působící nazměnu křivky agregátní poptávky: (posuny křivky AD jsou dány změnami faktorů C, I, G a NX) změna nominální peněžní zásoby (↑ peněz v oběhu => ↓ úrokových měr => ↑ investic, ↑ spotřeby) => ↑ AD i I1 I2 I změny YD (vyvolaná změnou výše daní, SZP, …) změna bohatství domácností(↑ bohatství => více utrácíme) růst počtu obyvatel změna očekávané míry inflace (budou reagovat všichni – C

Témata, do kterých materiál patří