Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Pracovní právo

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (56 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Pracovní právo pracovněprávní vztah: zaměstnanec X zaměstnavatel zaměstnavatel: FO, PO, stát Podoby pracovněprávního vztahu Dohody o práci konané mimo pracovní poměr Nevzniká pracovní poměr Dohoda o provedení práce limitována max. počtem hodin →150 h/rok může být uzavřena písemně i ústně nevzniká povinnost platit pojistné daň z příjmu:srážková (15 %) Dohoda o pracovní činnosti nesmí v průměru převýšit polovinu týdenní pracovní doby →20 h/týden forma musí být písemná povinnost hradit zdravotní a sociální pojištění daň z příjmu (15 %) Pracovní poměr Pracovní poměr vznik: podepsání pracovní smlouvy volba jmenování z hlediska obsahu musí být v pracovní smlouvě povinné náležitosti: den nástupu do práce místo výkonu práce druh vykonané práce další náležitosti, údaje, ujednání – nepovinné: pracovní poměr na dobu určitou/neurčitou u doby určité konečný den/délka trvání prac. poměru zaměstnavatel je povinen vyhotovit pracovní smlouvu písemně – jedno vyhotovení musí dát zaměstnanci pokud pracovní smlouva neobsahuje údaje o právech a povinnostech vyplývajících z prac. poměru, je zaměstnavatel povinen o tomto zaměstnance informovat jedná se o:jméno zaměstnance název + sídlo/adresa zaměstnavatele (PO/FO) bližší označení druhu a místa výkonu práce informace o stanovení týdenní pracovní doby a její rozvržení údaje o výpovědních lhůtách, mzdě a způsobu odměňování splatnost mzdy, termín výplaty místo a způsob výplaty mzdy Dohody o práci konané mimo pracovní poměr– výpočet mzdy Dohoda o provedení práce Z odměny se nesráží zdravotní a sociální pojištění Daň se počítá pouze z hrubé mzdy Dohoda o pracovní činnosti Výpočet je shodný s výpočtem mzdy v případě, že byla uzavřena prac. smlouva Z odměny srazíme zdravotní a sociální pojištění Rozlišujeme, zda poplatník podepsal prohlášení k dani Podle toho použijeme jeden ze 3 výpočtů Časté u studentů Je výhodné podepsat prohlášení k dani Vznikne nárok na snížení daně na poplatníka a na studenta Obě snížení lze nárokovat po skončení roku v celoroční výši, a to i tehdy, pokud dohodo netrvala celý rok Je užitečné požádat o roční zúčtování záloh na daň Povinnosti zaměstnavatele, zaměstnance Zaměstnavatele Vytvářet podmínky pro plnění pracovních úkonů Platit zaměstnanci mzdu Přidělovat zaměstnanci práci podle sjednané pracovní smlouvy Zaměstnance Vykonávat práci podle pokynů zaměstnavatele Konat práci osobně a ve stanovené pracovní době Dodržovat pracovní kázeň Změny pracovního poměru Můžeme měnit místo výkonu práce a druh Převedení na jinou práci Zákoník práce stanoví podmínky, za kterých zaměstnanec musí být převeden na jinou práci a kdy může být převeden Případy, kdy zaměstnavatel převede zaměstnance ne jinou práci i bez jeho souhlasu Převeden musí být např. ze zdravotních důvodů, těhotenství Přeložení Při změně místa Pouze se souhlasem zaměstnance a v rámci zaměstnavatele Ukončení pracovního poměru Výpověď Jednostranný právní akt Vždy písemně Prokazatelně doručena druhé straně, jinak je neplatná Výpovědní doba začíná běžet 1. dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi Ze stranyzaměstnavatele Musí být uveden důvod odpovídající důvodům uvedených v Zákoníku práce např. Ruší-li se nebo se přemisťuje zaměstnavatel – zaměstnanec se stane nadbytečným z důvodu organizačních změn Výpovědní lhůta: 2 měsíce Nárok na odstupné: min. ve výši 3 měsíčních platů Zaměstnavatel nesmí dát výpověď zaměstnanci na nemocenské nebo mateřské dovolené, těhotné a trvale pečující zaměstnankyni (alespoň 1 dítě do 3 let), zaměstnanci uvolněnému do vojenské služby… Ze stranyzaměstnance Nemusí být uveden důvod Výpovědní doba: 2 měsíce Dohoda Písemně Zaměstnavatel i zaměstnanec s tím souhlasí např. Zaměstnanec si našel lepší práci – nový zaměstnavatel požaduje okamžitý nástup – dohoda → bez výpovědní lhůty Okamžité ukončení pracovního poměru Výjimečná situace Ze stranyzaměstnavatele (§ 56) Pokud zaměstnanec porušil zvlášť hrubým způsobem pracovní kázeň (pravidelně opilý, opakované pozdní příchody…) Pokud je zaměstnanec odsouzen za úmyslný trestný čin Ze stranyzaměstnance Zaměstnanec nemůže ze zdravotních důvodů nadále pracovat na určitém pracovním místě – na základě zdravotního posudku, 15 dní pracuje Pokud nedostane zaměstnanec výplatu do 15-ti dnů od výplatního termínu Zrušení pracovního poměru ve zkušební době Ze strany zaměstnavatele i zaměstnance Neuvádí se důvod Písemné oznámení o zrušení – 3 dny předem → ukončení okamžitě Pracovní poměr na dobu určitou Končí uplynutím sjednané doby Pokud jde zaměstnanec po sjednané době do práce, mění se na pracovní poměr na dobu neurčitou Pracovní doba 8 hodin / denně = 40 hodin / týdně u mladistvých do 18 let = 30 hodin / týdně V kolektivní smlouvě může být dohodnuta kratší pracovní doba i bez snížení mzdy Pracovní přestávka Po 6-ti hodinách nepřetržité práce 30-ti minutová přestávka Příplatky Za práci přesčas, v noci, ve dnech pracovního klidu Dovolená 4 týdny Některé firmy mají delší dovolenou Zaměstnanec musí zažádat o dovolenou – zaměstnavatel mu to musí schválit

Témata, do kterých materiál patří