Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Hospodářská politika

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (66 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

22. Hospodářská politika Nástroje hospodářské politiky: -nástroj HP = ekonomická veličina nebo ekonomicky relativní veličina, kterou mohou hospodářští politikové určit nebo měnit a působit tak na cílové proměnné -ekonomická veličina = např. cena, daňová sazba -ekonomicky relativní veličina = např. bankovní zákon, kartelový zákon apod. HP disponuje s mnoha nástroji různého druhu. Kolika a jaké nástroje budou použity v konkrétní situaci bude záviset na řadě činitelů, především na vytýčených cílech, na rozsahu odchylky od předpokládaného stavu, na předpokládané reakci a postojích ekonomických subjektů apod. Při třídění nástrojů HP lze uplatnit několik hledisek: a)podle úrovně působení na - makroekonomické a - mikroekonomické b)podle charakteru vlivu na - přímé a - nepřímé c)podle oblasti působení např. na - měnové nástroje - fiskální nástroje d)podle způsobu ovlivňování - globální - selektivní Základním kritériem pro členění je,jak daný prostředek působí na vývoj vztahů mezi účastníky trhu na ekonomiku. Podle tohoto rozlišujeme nástrojesystémové (kvalitativní) a nástrojeběžné hospodářské politiky (kvantitativní). 1)Nástroje systémové – jimi rozumíme pravidla chování pro nositele rozhodování (ekonom. subjekty), které mění systémové prvky, způsob koordinace ekonomických aktivit, motivaci jednání ekonom. subjektů. Patří sem např.: regulace cen versus cenová liberalizace, řízení zahraničního obchodu versus liberalizace zahraničněobchodních vztahů atd. Tyto nástroje mohou mít i kvantitativní účinky (změna ekonom. ¨ veličin může být hlavním nebo vedlejším účinkem jejich nasazení). Mohou mít formu: - doručení nebo - „donucování“ právních norem (souhrn hospodářsky relativních právních norem označujeme jako právní rámec ekonomiky) Jde o nástroje, které mají zpravidla časově neomezenou platnost, příkladem mohou být zákony upravující práva vlastnictví, zákon o konkurenci, zákon o emisi peněz. To vylučuje možnost, že tyto zákony nebudou v průběhu času doplňovány a modifikovány. Existují však zákony, které nemají trvalou, ale časově omezenou platnost (účelové zákon). Pokud nesplní tyto zákony svůj účel ve stanovené lhůtě, je jejich platnost prodloužena. 2)Nástroje běžné – nemění organizaci ekonom. systému (způsob koordinace ekonom. aktivit) a nemají tedy za následek zásadní změnu v chování ekonom. subjektů (mění pouze kvantitativně data, která jsou základem pro rozhodování ekonom. subjektů, např. změna úrokové sazby, změna daňového zatížení aj.) Nositelé hospodářské politiky: Jako nositele HP označujeme ty subjekty, jež sepodílí na procesu formulování HP, na jejím provádění a kontrole. HP je záležitostí profesionálních a specializovaných institucí. Institucionálně je aparát státu zabývající se ekonomikou podstatně menší a jednodušší, než je tomu v centrálně plánované ekonomice. V dosavadním hist. vývoji se v tržních ekonomikách zformoval určitý soubor institucí, které plní úkoly HP a jsou tvůrci (nositelé) HP státu. Jejich základním znakem jsou legitimita a moc přijímat rozhodnutí a jednat jako subjekty HP ve vymezené sféře. S tím pak souvisí problém vymezení kompetencí mezi jednotlivými nositeli HP, zejména: a) mezi mocí zákonodárnou a výkonnou b) mezi různými správními úrovněmi státu c) mezi orgány státní správy a jinými nositeli HP (např. mezi ministerstvem financí a centrální bankou) Řešení této problematiky je součástí celkového a ústavně právního uspořádání státu a je vyjádřením určité konstelace konsensu politických sil v zemi. Soubor těchto institucí je možno obecně rozdělit do těchto tří skupin: 1) Do první skupiny (tzv. decizní sféra) se řadí „nejvyšší subjekt“ HP, tj. stát, ovšem ve své rozložené podobě na jednotlivé složky státní správy a moci. Jde o skupinu v jejichž výlučné kompetenci je přijímat rozhodnutí. Jejich ze zákona daná pravomoc jim umožňuje rozhodnutí nejen vykonávat, ale také prosazovat. Stát jako nositel HP je spojením více subjektů s možností aktivně zasahovat do HP. Řadíme mezi ně: - Parlament )legislativní složka), který stanoví dlouhodobě platná základní pravidla fungování ekonom. mechanismu (právní úprava vlastnických vztahů, podmínek podnikání, pracovní a sociální zákonodárství apod.) a rozpočtové vymezení výkonné vládní moci (státní rozpočet, daňová soustava aj.) - Vládu, která je exekutivou parlamentu a je vrcholným koordinátorem a nejdůležitějším nositelem HP. Formuluje a kvantifikuje hospodářské cíle, a je v první řadě nejvyšší institucí při řízení a utváření hospodářsko- politických podmínek nutných a potřebných pro splnění cílů. Vláda musí spolupracovat s ostatními institucemi tak, aby se předešlo hospodářské a politické destabilizaci společnosti. - Další instituce, jako např. centrální banku, státní úřady, instituce vytvářející tržní prostředí a dohlížející na jeho kvalitu, soudní instituce, výzkumné, expertní a poradenské instituce a organizace apod. Vztah mezi legislativou a exekutivou působí rozhodujícím způsobem na postavení politických stran a ovlivňuje i možnosti účasti mimoparlamentních skupin a institucí na hospodářsko-politickém rozhodování. Jde tu o otázku, které má mimořádný význam pro pronikání do reálných mechanismů i provádění zásahů státu do ekonomiky. 2) Druhou (zvláštní( skupinou nositelů, resp. subjektů činných v HP tvoří instituce protivážných sil (tzv. nositelé vlivu - vlivová sféra). Sem patří velké podniky, politické strany a odbory, vědecké instituce, tisk, různé lobby aj. Ty sice nepatří k formální organizaci HP, ale svým reálným společenským postavením buď přímo nebo nepřímo ovlivňují tvorbu a výkon HP institucemi vytvořenými na základě formální organizace státu (ústava a na ni navazující zákonodárná úprava). Do této skupiny dále řadíme různé zájmové svazy, zejména hospodářské svazy. Někdy se také rozlišují sociální partneři. Zatímco hospodářské svazy bývají pouze subjekty soukromoprávní povahy, jsou sociální partneři vybaveni i některými pravomocemi z práva veřejného. Sociální partneři ovlivňují HP státu v rámci tzv. svobody tarifní auto

Témata, do kterých materiál patří