Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
10. Dlouhodobý majetek

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (31,94 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

10. Dlouhodobý majetek, odpisy Majetková struktura: Majetek Dlouhodobý hmotnýMovitý (nákladní automobil, osobní automobil)Nemovitý –vstupní cena: vyšší jak 40 tis. používá se déle jak 1 rokDlouhodobý nehmotný – (software, informace, know-how)Dlouhodobý finančníOběžný (krátkodobý) – peníze, pohledávky, zásoby Dlouhodobý majetek se dělí: Hmotný (movitý a nemovitý)NehmotnýFinanční Dlouhodobý hmotný majetek Je to majetek, který je dlouhodobý, tedy jeho funkce jsou delší jak jeden rokběhem používání nemění svou podobu a platí zde limit vstupní cenynespotřebovává se, ale opotřebováváPro dlouhodobý majetek můžeme mít dvojí pojetí:ÚčetníPozemky bez ohledu na výši oceněníStavby bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnostiStavby včetně budov, důlních děl a vodních dělOtvírky nových lomů, pískoven a hlinišťTechnické rekultivaceByty a nebytové prostorySamostatné věci movité a soubory movitých věcíPředměty z drahých kovů bez ohledu na výši oceněníSamostatné věci movité a soubory movitých věcí s dobou použitelnosti delší než jeden rok a dobou ocenění určenou účetní jednotkouPěstitelské celky trvalých porostůZákladní stádo a tažná zvířata bez ohledu na výši oceněníJiný DLM hmotný – bez ohledu na výši oceněníUmělecká dílaLožiska nevyhrazenéTechnické zhodnocení od částky 40 tisícDrobné hmotné majetkemTechnické zhodnocení stavbyDaňovéSamostatné věci movité s dobou delší jak jeden rok a vstupní cenou vyšší jak 40 tisícBudovy, domy a byty nebo nebytové prostoryStavby s výjimkouProvozních důlních dělDrahých staveb na pozemcích plnících funkci lesaOplocení sloužící lesní výrobyPěstitelské celky trvalých porostů s dobou delší jak 3 rokyZákladní stádo a tažná zvířataJiný majetekTechnické zhodnoceníTechnická rekultivaceVýdaje hrazené nájemcem POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Majetek hmotný a nehmotný lze pořídit těmito způsoby:Nákupem (dodavatelský způsob)Vytvoření vlastní činnostíBezúplatným nabytímVklady společníkůPřevodem z osobního užívání do podnikáníDarovánímFinanční leasing – pronájem DLM Oceňování DLM Pořizuje se několika způsoby:Investiční výstavbou – koupí na základě výběrového řízení, uzavře smlouvu a dodavatelem a poté obdrží majetek s fakturou. Majetek, který si pořídíme dodavatelsky, oceňujeme cenu pořizovací, což je cena pořízení + náklady s ní spojenéInvestiční výstavbou ve vlastní režii – oceňujeme vlastními nákladyNa základě právní skutečnosti – oceňujeme cenou reprodukční, což je cena stanovená soudním znalcem, nebo cena obvykláFinanční investice se oceňují cenoureálnou, což je cena platná v době pořízení (emisného ažia)Majetek se oceňuje v cenáchhistorických, což jsou ceny platné k okamžiku, ve kterém se o nic účtuje.DLM se eviduje na inventarizačních kartách DLM ve fyzické či zaknihované podobě. OCEŇOVÁNÍ A EVIDENCE DLM při nabytí nákupem od dodavatelů oceňujeme majetek cenou pořizovací, což je cena pořízení + náklady související s pořízenímpři pořizování oceňujeme nábytek vlastními náklady, které jsme potřebovali k jeho pořízení (materiál, mzdy, energie…) + aktivacena základě nabytí právní skutečností majetek oceňujeme cenou reprodukční, což je cena stanovena kvalifikovaným odhadem (např. soudní znalec, nebo cenou obvyklou)majetek vždy oceňujeme v cenách historických, což znamená že účtujeme v cenách, které jsou platné v okamžik pořízeníDLM se eviduje na evidenčních kartách DLM, které mají buď to fyzickou anebo nejčastěji datovou formu na ní je uvedena vstupní cena, datum zařazení do užívání, případně i jiné skutečnosti např. odpisování DLOUHODOBÝ MAJETEK – ODPISY během používání dlouhodobého majetku dochází k jeho opotřebení a tím i snížení jeho hodnotypřenáší svou hodnotu do hodnoty nové produkcetoto opotřebení může být fyzické -> lze zmírnit údržbou či servisemmorální opotřebení -> technologické zastarání (vlivem technologického pokroku)rozeznáváme dvě skupiny odpisů A) účetní odpisy Upravuje zákon o účetnictví spočívá v tom, že podnik si může určit metodu a sazby, které bude používatMohou být:Podle doby upotřebitelnosti (lineární = rovnoměrné) – zc = pc – oPodle výkonu či času (degresivní = zrychlené)Tyto účetní odpisy se účtují měsíc po uvedení majetku do užívání B) daňové odpisy Při zařazení dlouhodobého majetku do užívání uvede podnik do odpisového plánu způsob odpisováníUpravuje zákon o dani z příjmuPři jejich výpočtu jsou stanoveny odpisové sazby, respektive koeficienty a odpisuje se vždy pouze do výše vstupní cenySuma odpisů se nazývá oprávkyDle standardní klasifikace produkce je každý majetek zařazen do jedné z šesti odpisových skupinPro každou skupinu platí počet let po, které se bude odpisovat 1. skupina 3 roky kancelářské stroje, PC, jízdní kolo, dostihový kůň, automaty, nábytek 2. skupina 5 let motorová vozidla 3. skupiny 10 let jeřáby, trezory, turbíny… 4. skupina 20 let dřevěné stavby, koupaliště, bazény… 5. skupina 30 let mosty, dálnice, zděné budovy… 6. skupina 50 let banky, obchodní domy, muzea… Rovnoměrné odpisování: PC … pořizovací cena k ….. koeficient stanovený pro odpisovou skupinu Zrychlené odpisování: pro 1. rokDalší rok PC2 x ZC o =o= kk – n ZC = PC – o o … oprávky (odpisy) PC … pořizovací cena k …. koeficient stanovený pro odpisovou skupinu ZC … zůstatková cena (PC snížená o všechny dosavadní odpisy) n …… počet let, po která se již dlouhodobý majetek odpisoval Účetní jednotka může během doby používání a tím také odpisování svůj majetek rekonstruovat a, nebo také modernizovat, tím se jeho cena zvýší. LEASING Je to jeden z možných forem financování, kdy si nájemce od pronajímatele zapůjčí určitý majetek a platí za něj smluvené částkyPo celou dobu leasingu je majetek ve vlastnictví leasingové společnostiRozlišujeme 2 typy:Operativní (krátkodobý) leasing – jedná se o snadno přemístitelné zařízení, které si nájemce krátkodobě zapůjčí za poplatek s tím že, po uplynutí doby pronajatou věc vrátíFinanční (dlouhodobý) leasing – nejrozšířenější typ leasing, s lhůtou 3-5 let a nelze jej předčasně vypovědětNájemce zpravidla předmět po ukončení doby leasingu odkupuje od pron

Témata, do kterých materiál patří