Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


4 MO finanční hospodaření podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (27,34 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

MO – Finanční hospodaření podniku ZISK = VÝNOSY – NÁKLADY náklady vyjadřují vynaložené prostředky v penězích rozdělení: náklady provozní souvisí s hlavní činností podnikunapř. výplaty zaměstnancům, vodné + stočné, opravy finanční náklady souvisí s pohybem peněznapř. placené úroky úvěru mimořádné náklady vznikly neplánovaněnapř. živelné katastrofy (povodně, požár, zemětřesení) fixní náklady neměnné = vyskytují se stálejejich výše se při zvyšování či snižování produkce nemění. pokud se změní, mění se jednorázově např. nájem variabilní náklady proměnlivévznikají, jestliže probíhá hlavní činnost podniku např. spotřeba materiálu proporcionální – zvýšení nákladu o přesně známou částku –např. spotřeba materiálu)progresivní – náklady rostou rychleji, než je objem produkce (např. přesčasové mzdy)degresivní – náklady rostou pomaleji, než je objem produkce (např. nákup většího množství materiálu se slevou) další náklady: přímé – velikost nákladů stanovím přesně – na jednici = 1 l, 1 ks, atd.nepřímé – náklady nemůžeme přesně stanovit snižování nákladů podnik, který má příliš vysoké náklady, na trhu neuspějejeho postavení mezi konkurenty se zhoršuje a může vést k zániku podnikupodniky se proto věnují snižování nákladů a tím roste efektivnost jejich činnosti: snižování mzdových nákladů snižování odpisů zvyšování výnosů konkurence nutí podnik nejen ke snižování nákladů, ale i k zvyšování výnosůpodnik s vyššími výnosy je úspěšnější a může se rozvíjet zvýšení prodeje zvýšení ceny výnosy výnosy vznikají: podejem statků a služebtyto výnosy označujeme jako tržby (hlavní činnost podniku)dalšími způsoby (např. úroky z vkladů a výnosy z jiných důvodů) tržby z prodeje = prodané množství statků a služeb x cena členění výnosů provozní nejvýznamnější jsou tržby z prodejevznikají z hlavní činnosti podniky finanční vznikají při pohybu peněznapř. přijaté úroky z vkladů do banky mimořádné vznikají nenadále, nemůžeme je předem naplánovatnapř. náhrada škody z pojistné události pokud jsem pojištěn (např. povodeň, požár) financování podniku činnost, při které dochází k tvorbě rozdělování a užití kapitálufinancování probíhá při zakládání, rušení, investování a běžné činnosti podnikunástrojem financování je rozpočet faktory, které ovlivňují financování čas riziko (vnitřní= špatné investice,vnější = přírodní katastrofy apod.) úkoly finančního řízení podniku: získat potřebný finanční kapitál pro běžné i budoucí potřeby podniku a rozhodnout jakým způsobem tento kapitál získat (vlastní kapitál = vydání nových akcií, získat úvěr atd.) rozhodnout, jak investovat získané peníze např. nákup majetku podat návrh na rozdělení vytvořeného zisku (po zdanění) financování dle času krátkodobé – zajištění běžného provozu firmy dlouhodobé – rozsáhlejší záměry podniku (investování) krátkodobé zdroje financování krátkodobé závazky = splatné do 1 roku, vůči: dodavatelům (neuhrazené závazky) zaměstnancům (nezaplacené mzdy) státu (daně)krátkodobé obchodní a bankovní úvěry (obchodní úvěr = odklad platby, který dodavatel poskytuje odběrateli)přijaté zálohy od odběratelůzahraniční úvěr, nebankovní investice dlouhodobé zdroje financování vklady majitelůvklady společníků do obchodní společnosti nebo akcionářů, členů družstev, u a.s. je zdrojem i další vydávání akciízisk, použitípořízení dalšího majetku, výplata dividend, odměny zaměstnancům, podíly ze zisku, příděly do podnikových fondů fond = část peněz, které máme k dispozici na bankovním účtu a o nichž majitelé prohlásí, že je lze využít na přesně+ stanovené účely fondy ze zisku povinné: rezervní fond – dáno zákonem, povinně u státního podniku, a. s., s. r. o. statutární fondy – stanoví je stanovy nebo společenská smlouva (nemusí se tvořit, pokud je stanovy neuvádí) nepovinné = podnik je vytváří, považuje – li to za nutné a musí o tom rozhodnout valná hromada nebo členská schůze (např. sociální fond) odpisydlouhodobý bankovní úvěrfinanční leasingdluhopisy (zejména obligace) viz. MO cenné papírydalší zdroje – zahraniční kapitálpřijaté dary, dotace, státní příspěvky financování podle účelu, na které mají být prostředky použity běžné= provoz podniku, platy zaměstnanců, opravy, zajištění energie, úklid, spotřeb energie mimořádně= výstavby, reorganizace, katastrofy apod. podle finančních zdrojů z vlastních zdrojůvlastní kapitál = základní kapitál, vytvořené fondy ze zisku, ziskzákladní kapitál = vzniká při založení podniků, vklady společníkůemisní ažio = rozdíl mezi nominální a tržní hodnotou akciefondy ze ziskuzisksamofinancování = hlavní princip financování podniku, podnik je schopný své náklady hradit ze svých výnosů (týká se to zejména výrobních podniků) z cizích zdrojůbankovní úvěryobchodní úvěrdluhopisyzvláštní forma financování = factoring, forfaiting zvláštní formy financování faktoring odkoupení krátkodobých pohledávek před lhůtou splatnosti 3 osobou tzv. faktorem = bankou, faktoringovou společností forfaiting odkoupení dlouhodobých pohledávek před lhůtou splatnosti finanční leasing pronájem věcí na splátky na dobu jejich životnosti s následným odkoupením pronajaté věci za zůstatkovou cenu operativní leasing pronájem věcí na dobu starší než je jejich životnost dotace státem poskytnuté finanční zdroje = jsou přísně účelové, především v zemědělství (nenávratné, omezené) pravidla financování dlouhodobý majetek – musí být kryt vlastním kapitálem a dlouhobými zdroji oběžný majetek – musí být kryt krátkodobými a dlouhodobými zdroji, krátkodobý cizí kapitál je levnější než dlouhodobý, ale musí být v krátké době splacen financování a rizikovost nejméně rizikové = zlato, drahé kovy, starožitnosti, nemovitosti státní obligace, depozita u renomovaných bank, stavební spoření podnikové obligace směnky akcie termínované burzovní kontrakty riziku čelíme, když rozložíme majetek do různých oblastí, vznikne portfolio = soubor několika investic finanční analýza finanční analýza = rozbor finanční situace podniku úkoly: zjistit stav finanční situace v podniku nalézt příčiny zhoršení nebo zlepšení situace určit pře

Témata, do kterých materiál patří