Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
5. Podnik, účetnictví podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (31,65 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

5) A) PODNIK Podnik = je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání Podnikatel = právně samostatný, vlastnicky oddělený subjekt, který vyvíjí činnost svým jménem a na svůj účet, může fungovat jako právnická nebo fyzická osoba Podnikání = soustavná činnost provozovaná podnikatelem, vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost a za účelem dosažení zisku Právní formy: Právnická osoba– útvar tvořený více lidmi, který je samostatným právním subjektemje zapsána v obchodním rejstříku Obchodní rejstřík – seznam všech firem, vedou ho rejstříkové soudy právnická osoba musí vést účetnictví Fyzická osoba– je každý jednotlivý občan, nabývá právní způsobilosti narozenímk některým smlouvám je třeba právní zletilostifyzické osoby se jinak nazývají živnostníci, jsou zapsáni v živnostenském rejstříku Živnostenský rejstřík – seznam všech živnostníků, vedou ho živnostenské úřady je částečně veřejnýlze nalézt na internetudohlíží na živnostenské podnikánívedou daňovou evidenci Právní úprava podnikání: způsob a rozsah ručeníoprávněnost k řízení firmypočet zakladatelůnároky na počáteční kapitáladministrativní náročnostúčast na zisku či ztrátěfinanční možnostidaňová povinnost Druhy podniku: Podle předmětu činnostiVýrobní – hlavní činnost je výroba (průmyslové podniky, zemědělství)Obchodní – zabývá se nákupem a prodejem zboží (velkoobchod, maloobchod)Dopravní – zabývá se dopravou osob, zboží (ČSAD, PPL)Peněžní – banky, pošty, spořitelnyPoskytující služby – cestovní kanceláře, restaurace Podle velikostiMalé – do 25 zaměstnancůStřední – do 500 zaměstnancůVelké – nad 500 zaměstnanců Podle právní formy podnikání (vlastnictví)Soukromé podniky – živnosti a obchodní společnostiStátní – vlastnictví státuDružstevní – družstva (stavební) Založení podniku Sestavení podnikatelského záměru V podnikatelském záměru si podnikatel odpoví: Co a pro koho bude vyrábětJakou si stanoví cenovou strategiiUrčí si způsob distribuce, komu jak bude své výrobky nebo služby dodávatJaká bude potřeba výrobních faktorů (práce, půda, kapitál)Určí si velikost trhu Součástí podnikatelského záměru je základní rozpočet, má dvě části:Rozpočet nákladů a výnosůRozpočet dlouhodobého a oběžného majetku a zdrojů jeho financování Podnikové činnosti Zásobování do zásob patří vše, co firma nezařadí do investičního majetku, jsou oběžným majetkem firmy, prochází koloběhem (peníze – materiál – nedokončená výroba a polotovary – hotové výrobky – prodány za peníze a koloběh začíná znova)Zásoby představují pro firmu náklady, proto je třeba je racionálně řídit – metoda ABC Logistika Řeší fyzické a informační toky spojené se zásobováním. Řeší jak toky mezi firmami tak toky vnitrofiremní, cílem je tyto toky racionalizovat, aby byly co nejefektivnější a firmu zatížily, co nejmenšími náklady Investiční činnost Zajišťování a údržba dlouhodobého majetku firmy Odbyt Činnosti související se skladováním výrobků, plánováním prodeje, personálním zabezpečením prodeje, jednání s odběrateli, uzavíráním kupních smluv, vyřizováním reklamací, expedicí a fakturacemi, evidenci a hodnocením prodeje, s obchodně technickými službami. Všechny činnosti spojené se skladováním, expedicí a dopravou hotových výrobků. Personalistika Práce s lidmi, získávání, rozmisťování a výběr pracovníků, evidence pracovníků, péče o pracovníků Marketing Je ucelený systém opatření, který vede k řízené nabídce správného výrobku, ve správnou dobu, ve správném místě a za správnou cenu.Je způsob řízení hospodářské činnosti pomocí trhu (řízení = usměrňování prvků a činností v soustavě ke stanovenému cíli)Úkolem je připravit a zajistit výrobu a včasné dodávky takových výrobků, které spotřebitel potřebuje. Management Věda o řízeníSoubor ověřených metod, přístupů, zkušeností a doporučení, které vedoucí pracovníci (manažeři), používají ke zvládnutí svých manažerských funkcí (plánování, organizování, výběr a rozmisťování pracovníků, vedení a motivace, rozhodování a kontrola) Manažer– profese a její nositel je zodpovědný za dosahování cílů, využívá kolektiv zaměstnanců. B) Účetnictví podniku Účetnictví = vědní obor zabývající se sběrem, záznamem, hodnocením a sdělováním ekonomických informací Obecné účetní zásady: Pravidla a principy, které musí účetní jednotky dodržovat při vedení účetnictví: Zásada účetní jednotky–vymezuje účetní jednotku jako relativně uzavřený celek, který vede účetnictvíZásada nepřetržitosti trvání účetní jednotky –uce jednotka vede účetnictví od svého vzniku až do zánikuZásada nezávislosti účetního období–uce jednotka účtuje případy do období s nimžvěcně i časově souvisíZásada objektivity účetnictví– říká, že účetnictví musí být vedeno úplně, průkazně a přesně tak, aby věrnězobrazovalo majetek, závazky a celkové hospodaření firmy účetnictví je úplné – když jsou zaúčtovány všechnyuce případy, které se týkají daného účet. období účetnictví je průkazné – když jsou všechny účetní případy doloženy účetními doklady účetnictví je přesné – když účetnictví splňuje všechny účetní zákony a jiné, které se týkají účetnictvíZásada návaznosti účetního období– říká, že jednotlivé účetní období musí na sebe navazovat tak, žekonečné zůstatky minulého účetního období musí být stejné jakopočátečnízůstatky nového účetního obdobíZásada opatrnosti– do účetnictví a do zisku se musí promítnout všechny předpokládané ztráty, rizika, kterémohly nastat (znehodnocení majetku) - k tomu slouží rezervy nebo opravné položky Zásada oceňování majetku a závazků– při oceňování majetku a závazků může firma použít pouzeocenění pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo ve vlastních nákladech Způsoby vedení podnikatelské činnosti Daňová evidence –vedou podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku (FO) Účetnictví (podvojné)-vedou ho: Podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku Obchodní společnosti Družstva Banky a pojišťovny V podvojném účetnictví rozeznáváme dva druhy účetnictví: Finanční– poskytuje důsledný přehled o aktivech a pasivech podniku, o nákladech a výnosech, hospodářskémvýsledku jako celku (účetnictví celé firmy

Témata, do kterých materiál patří