Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
SOCIALNI POJISTENI (nove)

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (84 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (SP) aZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ (ZP) 1) Sociální pojištění –charakteristika,složky,sazby,poplatníci,vyměřovací základ Důchodové pojištění Nemocenské pojištění Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 2) Zdravotní pojištění –charakteristika,sazby,poplatníci,vyměřovací základ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ - viz Zákon č. 589/1992 Sb. - jepříjmovou položkou státního rozpočtu - slouží pro tzv.transfery (nevratné platby ze SR ve prospěch obyvatel) - spravuje ho státní instituce =Správa sociálního zabezpečení (SSZ) - platíprincip solidarity (každý platí podle příjmů, ale čerpá podle potřeby) SP má3 SLOŽKY: 1. Důchodové pojištění-stát z něj hradí důchody:starobní,invalidní,vdovské asirotčí - mámeprůběžný systém financování důchodů (tzn., co se v daném roce na důchody vybere, to se v daném roce vyplatí) - jepovinné, tvoří samostatnoupoložku příjmů do SR 2. Nemocenské pojištění- stát z něj hradí:nemocenské dávky(když je pracovník nemocný a nemá příjmy, aby měl z čeho žít) ošetřování člena rodiny peněžitou pomoc v mateřství (mateřská) vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství - u OSVĆ je dobrovolné!! 3. Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti- stát z něj hradí:podpory v nezaměstnanosti výdaje na vytváření pracovních míst rekvalifikace - je povinné POPLATNÍCI SP jsou: 1. Zaměstnanci -osoby činné v pracovním poměru, na základě dohody o pracovní činnosti, jednatelé a společníci s. r. o., členové družstev, soudci, poslanci a senátoři,6,5% -vyměřovací základ SP =hrubá mzda za měsíc 2. Organizace - malé i velké firmy,25% -vyměřovací základ SP =objem hrubých mezd za měsíc 3.OSVČ- osoby samostatně výdělečně činné – podnikatelé,31,5% nebo29,2% -vyměřovací základ SP =50% z rozdílu mezi příjmy a výdaji předcházejícího roku -platí min. měsíčnízálohy od zahájení činnosti(1 943 Kč,- a 115,- na nemocenské) Způsob placení SP: Organizace = odvádí SPza sebe isvézaměstnance, nejpozději v den výplaty OSVČ = platí měsíční zálohy a vyúčtování provede při roční uzávěrce Co je OSVČ? OSVČ = jsou osoby, kterévykonávajísamostatnou výdělečnou činnost na území ČR nebospolupracují při výkonu samostatné výdělečné činnosti (SVČ) SVČ je: 1. provozování živnosti (na základě oprávnění) 2. podnikání v zemědělství (podle zvláštního zákona) 3. činnost společníka v. o. s. nebo komplementáře k. s. 4. výkon umělecké nebo jiné tvůrčí činnosti(musí se jednat o soustavný výkon) Pozn.: OSVČ může být vedle svého podnikání i zaměstnancem v nějaké firmě Rozdělení: SVČ se rozděluje na hlavní a vedlejší. SVČ se považuje za: a)hlavní: pokud není vedlejší b)vedlejší pokud OSVČ v kalendářním roce: - je zároveň zaměstnancem nějaké firmy a je-li jeho roční výdělek (hrubá mzda) v zaměstnání větší než 12-ti násobek min. mzdy - měla nárok na výplatu částečného invalidního nebo plného invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod - měla nárok na rodičovský příspěvek nebo na příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu - byla nezaopatřeným dítětem (studentem) - byla ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody déle než tři kalendářní měsíce po sobě Povinnosti OSVČ Zákonem č. 582/1991 Sb. je OSVČ stanovenapovinnost oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ):1. den zahájení SVČ 2. den ukončení SVČ 3. den zániku oprávnění vykonávat SVČ 4. den pozastavení výkon SVČ 5. den, od kteréhonemá nárok na invalidní, starobní důchod….(viz vedlejší SVČ) Výše uvedené skutečnosti je OSVČ povinna oznámit nejpozdějido 8. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nastala skutečnost. Místní příslušnost OSSZ se řídí místem trvalého pobytu OSVČ (nemá-li OSVČ místo trvalého pobytu na území ČR, řídí se místní příslušnost místem výkonu SVČ). OSVČ platí povinně důchodové pojištění a příspěvek na zaměstnanost,nemocenské pojištění je dobrovolné! Přehled o příjmech a výdajích OSVČ se předkládá na příslušnou OSSZ na tiskopise: „PŘEHLED O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH“ –OSSZ provede vyúčtování, tj. stanoví výši pojistného za kalendářní rok mohou vznikat nedoplatky nebo přeplatky pojistného v případě nedoplatku je nutné ho uhradit do 8. dne, kdy podala OSVČ „Přehled…“ (tiskopis) DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ -stát z něj vyplácí důchody: a) starobní - nárok vzniká, jestliže pojištěnec platil potřebnou dobu pojištění a dosáhl určitého věku b) invalidní - nárok vzniká při invaliditě, kterou posuzuje lékař SSZ; může být částečná nebo plná c) vdovský, vdovecký - nárok vzniká po dobu 1 roku od smrti manžela/manželky - jestliže zemřelý byl poživatelem starobního nebo invalidního důchodu d) sirotčí - nárok má každé dítě, jehož zemřelý rodič pobíral starobní nebo invalidní důchod (nebo zemřel následkem úrazu) nebo se připravuje na budoucí povolání do dosažení věku 26let - mámeprůběžný systém financování důchodů(tzn., co se v daném roce na důchody vybere, to se v daném roce vyplatí) - jepovinné, tvoří samostatnoupoložku příjmů do SR -Správa důchodového zabezpečení v Prazevede každému zaměstnanci evidenční list důchodového pojištění(ELDP). Údaje v ELDP se doplňují každý rok po účetní uzávěrce max. do 30. dubna -ELDP obsahuje = osobní údaje zaměstnance, doba trvání zaměstnání, hrubý výdělek, vyloučené doby tj. dny pobírání nemocenských dávek, mateřská dovolená (neovlivňují příjem) NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ - stát z něj vyplácí: a) nemocenské dávky -(když je pracovník nemocný a nemá příjmy, aby měl z čeho žít) - DNP b) ošetřování členy rodiny - dítěte, rodiče… c) peněžitá pomoc v mateřství-mateřská d) vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství- když musí žena přejít na méně placenou práci -je povinné,dobrovolné u OSVČ -vzniká:a) u zaměstnanců – dnem skutečného nástupu do práce, trvá po celou dobu zaměstnání b) u OSVČ – po 3 měsících ode dne přihlášení, trvá až do odhlášení nebo do zániku účasti - DNP = dávky nemocenského pojištěníobdrží: Zaměstnanec OSVČ a) nemocenské dávky (max. 1 rok)a) nemocenské dávky b) podpora při ošetřování členy rodinyb) 0,- c) peněžitá pomoc v mateřství c) peněžitá pomoc v mateřství d)vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřst

Témata, do kterých materiál patří