Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
6 MO Management

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (28,01 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

MO – Management, Management je odvozen od slova vést, říditusměrňování činností a výrobních faktorů tak, aby byly zajištěny všechny činnosti podniku a dosaženo určitého cíleje to systém teoretických a praktických řídicích znalostí a dovedností mechanismus řízení organizací a činností, které v něm vykonávají řídící pracovníci řízení ve firmě (v podniku) koncepční (dlouhodobé) na několik letoperativní(krátkodobé) den, týden, měsíc složky řízení plánováníorganizvánímotivace a vedeníkontrola plánování rozhodovací proces volby cílů a prostředků k jejich dosaženíje nejdůležitější manažerskou funkcí, protože je východiskem pro všechny ostatníplánování předchází realizaci všech dalších následných manažerských funkcí, protože zahrnuje stanovení cílů plánuje se: objem a druhy vyráběných statků a služebobjem a druhy výrobních faktorůnáklady, výnosy, zisk k tomu abychom mohli určit přesněji, jaké množství výrobních faktorů potřebujeme, budeme potřebovat další údaje např. normynormy stanovují potřebu výrobních faktorů, používají sek výpočtu využití výrobních faktorů normy spotřeby materiálů (4m látky na 1 kabát)kapacitní norma (stroje, zařízení – 200 láhví za 1 h)výkonová norma (pracovníci – 1 kabát za 3 h) plánování strategické – 5 a více lettaktické – 1 – 5 letoperativní– do 1 roku organizování uspořádání zdrojů, především lidínapomáhá a slouží k dosažení cílů v podnikumá určit jak budou probíhat opakované činnosti a jak bude organizace vnitřně uspořádaná organizování činnosti jaké pracovní činnosti se budou uskutečňovat, v jakém čase a jaký bude postupco budeme potřebovat k uspořádání činnosti a kdo je povede vnitřní uspořádání liniová strukturajedná se o členění na organizační útvary, které mají přidělenou stálou náplň činnostiv každém útvaru jsou zaměstnanci a řídící pracovníci ve výrobních podnicích bývá často tato liniová struktura: Podnik stupně řízení: 4. stupeň: ředitel podniku Závod 1 - zodpovídá za celý podnik a řídí vedoucí závodů Závod 2 3. stupeň: vedoucí závodů - řídí vedoucí provozů 2. stupeň: vedoucí provozů Provoz Provoz Provoz - řídí vedoucí dílny (mistr) 1. stupeň: vedoucí dílny Dílna Dílna Dílna - mistr popřípadě směnový mistr manažerské stupně řízení: vrcholový management (TOP) nejvýše postaveni pracovnícinapř. ředitel, náměstek, prezident firmy, předseda představenstvapředstavují málo početnou skupinu nejlépe placených a pro firmu velmi důležitých lidína jejich znalostech a schopnostech závisíúspěch firmy střední management vedoucí jednotlivých útvarů ve firměnapř. vedoucí zásobování, personalistiky, mzdová odděleníjejich práce je operativnější nejnižší management mistři na dílnáchřeší každodenní problémy týkající se firmytato skupina je nejpočetnější Štábní útvarkaždý vedoucí potřebuje několik spolupracovníků, kteří dokonale ovládají svou odbornou oblast např. sekretariát, kontrola, mzdová kombinované struktury (liniově – štábní struktura) – štábní útvary doplňují liniovou strukturu motivace a vedení motivace chceme – li aby pracovníci plnili své úkoly co nejkvalitněji, tak musíme správně a dostatečně motivovat.motivace představuje vnitřní podnět, který ovlivňuje psychickou a fyzickou aktivitu člověka pozitivní motivace je dána příznivým postojem k úkolům, dává pocit dobře vykonané prácevětšinou účinnějšízaměstnanec se chce práci sám věnovat, zdokonaluje se v provádění práce negativní motivace spočívá v obavách před postihem a trestemvyskytuje se v práci: netvůrčích, monotónních a u zaměstnanců s ne příliš dobrým vztahem k práci na motivy působíme pomocí podnětů: hmotné podnětypozitivně: mzda, peněžité a věcné odměnynegativně: srážky, pokutymorální podněty – působí na naší psychikupozitivně: pochvaly, vyznamenánínegativně: důtky, pokárání vedení vedení můžeme charakterizovat jako komplexní funkci managementu zahrnující tyto schopnosti: vést, motivovat, stimulovat, usměrňovat své pracovníky tak, aby ochotně usilovali o co nejlepší plnění vytyčených cílů podniku styly vedení: autokratický stylje charakteristický pro vedoucího, který sám rozhoduje a vydává příkazy podřízeným bez ohledu na jejich návrhy a námětytento styl je typický např. pro armádudemokratický stylvedoucí, o kterém říkáme, že je demokrat, bere ohledy na názory svých podřízených, o problémech diskutuje, konečné rozhodnutí však musí udělat on sám a kontroluje jeho plněníliberální stylliberální vedoucí většinou nepoužívá přímé řídící rozkazytento styl je výhodný v organizacích, kde pracují tvůrčí pracovníci s vysokoškolským vzděláním, kteří mají vysokou motivaci k práci např. výzkumná pracoviště kontrola proces, který pomocí analýz, rozborů a sledování zjišťuje odchylky skutečného stavu od záměrunedílná součást managementumá význam ekonomický i psychologickýkontrolou zjišťuje skutečný stav, kontroluje ho s plánovaným případně předpokládanýmsamotná kontrola je bezcenná, bez zjišťování příčin proč se skutečnost odchyluje a důležité je přijetí opatření odstranění odchylek kontrolu dělíme na: úplná (100%)částečná, namátková (výběr) audit: vnitřní – nestranné prověřování zjišťuje, zda jsou dodržovány postupy a směrnicevnější – (daně) ověřování nezávislou osobou, která není zaměstnána v podniku za výsledky auditu musí být seznámen vedoucí, nadřízený rozhodování výběr jedné možnosti z několika dalších, cílem je vybrat nejlepší řešení popřípadě to nejméně špatné k rozhodování potřebuje firma údaje: co je žádánoco nabízí konkurencivýsledek hospodaření

Témata, do kterých materiál patří