Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
3. - Podnik a podnikání

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (25,72 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

PODNIK A PODNIKÁNÍ Právní normy Nový občanský zákoník (NOZ) a zákon o obchodních korporacích Řeší vztahy mezi podnikateli navzájem a mezi podnikateli a občanyZákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (Živnostenský zákon) PodnikáníPodnik je základním hospodářským článkem národního hospodářství, který plní určité cíle (dosahování zisku) a vykonává různé funkce (zabezpečování různých výkonů) Členění podniku Podle forem vlastnictvíStátníDružstvaPodniky společné, soukromé, smíšenéPodniky jiné Podle činnostiPodniky, jejichž výkony jsou homotné i nehmotné statkyPodniky, jejichž výkony jsou služby Podle velikostiMalé – do 50 zaměstnancůStřední – do 500 zaměstnancůVelké – nad 500 zaměstnanců Podnikatel je osoba starší 18 let, trestně bezúhonná a způsobilá k právním úkonůmOsoba zapsána v obchodním rejstříku nebo podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostenský list, koncesní listina)Provozuje činnost na základě licence (lékaři, účetní, daňoví poradci apod.)Provozuje zemědělskou výrobu a je zapsán do evidence podle zvláštního předpisu Fyzická osoba - jeden konkrétní člověkpodnikatelé (řídí se živnostenským zákonem)zaměstnanci (řídí se zákoníkem práce)spotřebitelé (uzavírají smlouvy s podnikateli)Vstupuje do právních vztahů zásadně pod svým obchodním jménem (jméno, příjmení fyzické osoby, popřípadě specifické názvy soukromé firmy) Právnická osoba - organizovaný útvarkorporace (obchodní korporace a spolky)fundace (nadace a nadační fondy)Vstupují do právních vztahů pod názvem podniku, pod kterým je zapsán v obchodním rejstříku včetně označení právní normy podnikání Podnikatel vstupuje do právních vztahů zásadně pod svým jménem, obchodním jménem (jméno a příjmení fyzické osoby, popřípadě specifické názvy soukromé firmy – např. Penzion Hvězda, Novák a syn atd.) Obchodní rejstřík Je veden rejstříkovým soudem, spadá pod obchodní soud, jde o veřejný seznam, který obsahuje předepsané podstatné údaje o firmě a společnícíchU právnických osob uvedeno obchodní jméno a sídloU fyzických osob uvedeno bydliště a místo podnikáníNázev, den vzniku, IČO, předmět podnikání, právní forma podnikání, označení, sídlo, jméno prokuristy (osoba oprávněná k právním úkonům)Pro právnické osoby povinnéPro fyzické osoby stačí živnostenský list ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKÁNÍ Živnost je soustavná činnost provozována samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem Podmínky pro živnostenské podnikání, které musí splnit fyzická i právnická osoba Dosažení plnoletostiZpůsobilost k právním úkonůmBezúhonnost/ čistý trestní rejstříkPředložení dokladu, že osoba nemá daňové či jiné nedoplatky vůči státuZvláštní podmínky: odborná a jiná způsobilost Živnosti podle vzniku práva k provozování živnosti Živnost ohlašovacíŘemeslné – podmínkou pro provozování je odborná způsobilost (hostinská činnost, kadeřnictví, kovářství apod.)Vázané – podmínkou pro provozování činnosti je odborná způsobilost (provozování CA, průvodcovská činnost apod.)Volné – není podmínkou odborná způsobilost – (ubytovací služby aj.) Živnost koncesovanáK provozování koncesované živnosti je potřeba získat koncesní listinuPodle právní normy Podle formy vlastnictví Podle sektorů a zaměření výroby či podnikání Podle způsobu hospodaření Podle typu výroby Hromadná, sériová, kusová Živnostenské oprávnění Živnostenský list – pro živnost ohlašovací, lze začít podnikat v den ohlášení podnikání na Živnostenském úřaděKoncesní listina – pro živnosti koncesované, lze začít podnikat v den nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese Odborná způsobilost pro živnost řemeslnou a vázanou se dokládá Výučním listem, maturitním vysvědčením, vysokoškolským diplomemDokladem o rekvalifikaci, splnění odborné praxePokud podnikatel nemůže doložit svoji odbornou způsobilost, může za sebe sehnat náhradu (tzv. zákonný zástupce) Zánik živnostenského oprávnění Smrtí podnikateleZánikem právnické osoby, vymazáním zahraniční osoby z obchodního rejstříkuUplynutím doby, pokud bylo vydáno na určitou dobuRozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění Právní formy podnikání Osobní – veřejná obchodní společnost o. s.Ručení účastníků za závazky, je společné a nerozdílnéSpolečníci mají osobní účast na řízení společnostiTvorba základního jmění není povinná Kapitálové – akciová společnost a. s., společnost s.r.o.Společníci ručí za závazky společnosti omezeněV čele společnosti jsou určené orgány, které rozhodují o řízeníTvorba základního jmění je povinná Komanditní společnostSpecifický typ, kombinace osobní a kapitálové OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI Obchodní společnost definuje obchodní zákoník jako právnickou osobu založenou za účelem podnikáníK založení se uzavírá písemná „společenská smlouva“ nebo „zakladatelská listina“Obchodní společnost musí být zapsána v obchodním rejstříkuSpolečnost zapsaná v obchodním rejstříku vede účetnictví Společenská smlouva Obchodní jméno, sídlo společnosti, předmět podnikání Zakladatelská listina V případě, že zakládá jedna osoba Obchodní společnosti Osobní Veřejná obchodní společnost (V.O.S.) Komanditní společnost (K.S.) Ručení účastník za závazky je solidární a neomezené (ručení i osobním majetkem, všichni nemusejí ručit stejným dílem) Společníci mají osobní účast na řízení společnosti Kapitálové Akciová společnost (A.S.) Společnost s ručením omezeným (S.R.O) Společníci ručí za závazky omezeně V čele společnosti jsou určené orgány, které rozhodují o řízení Může založit jeden zakladatel Je dán minimální základní kapitál a tvoří se rezervní fond Akcie Cenný papír o určité jmenovité (nominální) hodnotě Podle formy Listinné (bankovky) Podle druhu Speciální (zaměstnanecké) Na majitele (neomezeně převoditelné) Na jméno (uvede se jméno majitele) Důvody zrušení V. O. S. Uplynutí doby, na kterou byla založenaRozhodnutí souduSplnění úkoluDohoda o ukončení činnosti nebo konkurz Komanditní společnost K. S. Vklad: není definován, určí se ve společenské smlouvě Rozdělení zisku: nejprve se dělí mezi komplementáře (

Témata, do kterých materiál patří