Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


PODNIKÁNÍ PO

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (54 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

PODNIKÁNÍ PRÁVNICKÝCH OSOB podnikání= soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní účet, za účelem dosažení zisku cíl podnikání: dosahování zisku s dlouhodobou ziskovostí faktory, které zajišťují dlouhodobou ziskovost: dobré jméno podniku, stabilita na trhu kvalifikovaní pracovníci zvýšení podílu na trhu, otvírání nových trhů urychlený vývoj výrobků, služeb dobrý sociální program zvýšení vlivu v regionu, ochrana životního prostředí Zákon o obchodních korporacích –upravuje postavení podnikatelů, obchodní závazky a jiné vztahy související s podnikáním Občanský zákoník– upravuje občanskoprávní vztahy, majetkové vztahy FO a PO Obchodní rejstřík – zapisují se semvšechny PO aněkteré podnikatelské FO = veřejný seznam -zapisují se sem údaje: a) firma (obchodní firma podniku) b) identifikační číslo (IČO) c) předmět podnikání d) právní forma e) sídlo podniku podnikatel = právně samostatný, vlastnicky oddělený subjekt, který vyvíjí svou činnost svým jménem, na vlastní účet -můžou to být: a)fyzické osoby – od 18 let b)právnické osoby – útvary vytvořené lidmi, považované podle zákona za samostatné právní subjekty - charakteristické znaky: právní subjekt - právo podnikatele vstupovat do právních vztahů vlastním jménem -obchodní firma – u podnikatelských subjektů zapsaných v OR -vstupování do práv.vztahů: uzavírání kupních a pracovních smluv, pronajímání, podání reklamace provozuje svou činnost samostatně -co bude vyrábět,jaké služby poskytovat si určuje podnikatelsám, podle situace na trhu - podnikatel máúplnou samostatnost v tvorbě organizačních jednotek (závodů, provozů, dílen, provozoven, prodejen, …) vymezuje si předmět podnikání -předmět podnikání = rozsah podnikatelské činnosti, ke které je podnikatel oprávněn - např. výroba a prodej vlastních výrobků, činnost stavební, dopravní, obchodní, poskytování služeb, … nese podnikatelské riziko -riziko – pravděpodobnost neúspěchu - míru neúspěchulze snižovat (průzkumem trhu, pojištěním majetku, …) - vlivemneúspěšného podnikání zaniká značné množství podniků hospodaří s majetkem - s oběžným a dlouhodobým majetkem podniká na vlastní účet, vede účetnictví (evidenci) - vedenídaňové evidence neboúčetnictví -účetnictví – zachycuje rozsah a pohyb majetku v podniku, zdroje, HV -daňová evidence – dřívější jednoduché účetnictví, zachycuje pohyb peněz, evidence pohledávek, závazků, stav a pohyby majetku a zásob Obchodní společnosti =právnické osobyzaložené zaúčelem podnikání - obchodní zákoník vymezuje4 formy společností (v. o. s., s. r. o., k. s., a. s.) 1. založení společenskou smlouvou zakladatelskou listinou, smlouvou - náležitosti společenské (zakladatelské) smlouvy, listiny: obchodní jméno, sídlo, předmět podnikání, identifikace společníků (kromě a. s.), majetkové poměry 2. vznik -zapsáním obchodní společnostido OR -> společnost se stává právním subjektem 3. majetkové otázky základní kapitál peněžité vyjádřenísouhrnu peněžitých a nepeněžitých vkladůvšech společníků do společnosti vklad společníka souhrn peněžních a nepeněžních prostředků, které sespolečník zavazuje vložit do společnosti obchodní podíl míra účasti společníka na kapitálu společnosti rezervní fond dobrovolný,ke krytí ztrát,k překonání nepříznivého průběhu hospodaření ručení společníka určujev jakém rozsahu je společník povinen uhradit ze svého majetkudluhyspolečnosti, v případě, že je společnost neuhradí sama 4. práva společníka vyplývají zezákona a zespolečenské smlouvy práva majetková podíl na zisku, likvidačním zůstatku (při zániku) práva řídit společnosti, jednat jejím jménem veřejná obchodní společnost -alespoň 2 osoby ručení – neomezené,všichni společníci ruší celým svým majetkem ZK –nenípovinný vklad společníka –není povinný rozdělování zisku –rovným dílem, nestanoví-li společenské smlouva jinak k jednání jeoprávněn každý společník statutární orgán –všichni společníci komanditní společnost -min. 2 osoby ručení –komanditistaomezeně (do výše svého nesplaceného vkladu) -komplementářneomezeně (celým svým majetkem) ZK –není povinný vklad společníka –povinnýukomanditisty rozdělování zisku –komplementářistejným dílem, komanditisté podle výše vkladů k obchodnímu vedení jsou oprávněnikomplementáři statutární orgán –komplementáři společnost s ručením omezeným - může býtzaložena i 1 osobou - může mítmax. 50 společníků ručení společníka –omezené, do výšenesplaceného vkladu ručení společnosti –celým svým majetkem ZK – tvořen vklady společníků, min. 1 Kč vklad společníka – povinný rozdělování zisku –podle výše vkladu orgány:valná hromada –nejvyššíorgán -působnost: rozhodování o změně spol.sml., zvýšení a snížení ZK, jmenování a odvolání jednatelů a členů dozorčí rady, vyloučení společníka, schválení roční účet. závěrky, rozdělení zisku, úhrada ztráty, zrušení společnosti jednatelé –statutárníorgán - jednají jménem společnosti navenek dozorčí rada –kontrolní orgán, není povinná -dohlíží na činnost jednatelů, přezkoumává roční účet.závěrku akciová společnost -ZK jerozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě akcie= CP, jsou s ním spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení společnosti, na jejím zisku, a při zániku na likvidačním zůstatku - májmenovitou (nominální) akurzovní (tržní) hodnotu -skládá se: z pláště, z kupónového archu s talónem (podíl na zisku -> dividenda) ručení akcionáře:akcionáři neručí za závazky společnosti ZK: povinný,min. 2 000 000 Kč (80 000 EUR) vklad společníka- povinný založení: zakladatelé se dohodnou na přijetí stanov a také na splacení ZK vznik:dnem zápisu do OR orgány společnosti: valná hromada nejvyššíorgán působnost: změna stanov, rozhodnutí o zvýšení a snížení ZK, volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady, schválení roční účet. závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku, úhradě ztráty, o zrušení společnosti představenstvo statutární orgán min. 3 členy řídí organizaci práce, zabezpečuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení roční účet. závěrku s návrhem rozdělení zisku dozorčí rada nejvyšš

Témata, do kterých materiál patří