Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


24.Státní závěrečný účet, jeho vypracování a schvalování

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (40,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

24.Státní závěrečný účet, jeho vypracování a schvalování zákon 218/2000Sb.,státní závěrečný účet obsahuje údaje o výsledcích rozpočtového hospodaření minulých let jeho součástí jsou závěrečné účty kapitol zpracovávané a předkládané PS samostatně jejich správci přílohu tvoří souhrnné údaje o výsledcích rozpočtového hospodaření ÚSC, SF, přehled o státních finančních aktivech a pasivech, přehled o státních zárukách a přehledech o stavech fondů organizačních složek státu státní závěrečný účet, poté co jej vzala PS na vědomí, uveřejní MF v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup zákon 218/2000Sb.,návrh státního závěrečného účtu vypracovává MF v součinnosti se správci kapitol, ÚSC a SF a předkládá jej vládě. Současně předkládá návrh na použití přebytku rozpočtového hospodaření nebo úhradu jeho schodku správci kapitol, ÚSC a SF jsou povinny MF předložit potřebné údaje. Obce přes kraje, kraje a hlavní město přímo MF Strukturu, termíny a rozsah předkládaných údajů stanoví MF vyhláškou. Činnost krajů pro tyto potřeby je přenesenou působností. MF řídí práce na vypracování státního závěrečného účtu a závěrečných účtů kapitol, ÚSC a SF správci kapitol sestavují návrh závěrečného účtu své kapitoly dle vyhlášky MF. Rozsah je shodný se státním rozpočtem. Návrh státního závěrečného účtu podává vláda PS nejpozději do 30. dubna roku následujícího po hodnoceném rozpočtovém roce Je-li saldo odlišné od salda v zákoně o státním rozpočtu, rozhodne o využití přebytku nebo o úhradě schodku na návrh vlády PS Pokud rozhodne, že přebytek nebo jeho část se použije k financování výdajů SR v běžném rozpočtovém roce, převedou se tyto prostředky do příjmů SR běžného roku K 30. 6. běžného roku předkládá premiér PS zprávu o stavu české ekonomiky. Je to vyhodnocení plnění SR za 1. pololetí rozpočtového roku. Součástí je soupis všech rozpočtových opatření provedených MF v rámci zplnomocnění (příloha č. 2 zákona o SR) K 31. 3. a 30.9. předkládá MF plnění SR rozpočtovému výboru PS, včetně přijatých rozpočtových opatření.

Témata, do kterých materiál patří