Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Mezinárodní obchod pro maturanty

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (84,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

MEZINÁRODNÍ O B C H O D = směna, kterou provádějí právnické i fyzické osoby přes hranice daného státu s právnickými a fyzickými osobami jinýchstátů; spojuje hospodářství dané země s hospodářstvím jiných zemí. Uskutečňuje se z těchto důvodů: rozdílné přírodní podmínky (podnebí, půda, nerostné bohatství...) rozdílné ekonomické podmínky (ekonomická vyspělost, úroveň pracovních sil...). Předmětem zahraničního obchodu jsou: zboží (spotřební statky, kapitálové statky) služby (pojištění, bankovní služby, věcné služby - doprava) práva (licence, autorská práva, leasing). Význam zahraničního obchodu pro národní hospodářství ČR: ekonomický:úspora nákladů a výrobních faktorů, dosažení zisku politický: vzájemný obchod zvyšuje přátelské vztahy mezi státy a vzájemnou závislost (=mírový faktor) kulturní: poznáváme způsob života v jiných zemích. Počítá se : podíl ZO na HDP podíl vývozu na HDP podíl dovozu na HDP Formy mezinárodní obchodu: export (vývoz) – přímý (tuzemský výrobce je v přímém obchodním vztahu se zahraničním odběratelem) - nepřímý (mezi domácího výrobce a zahraničního odběratele vstupuje (prostředník), zprostředkovatel, který zboží nakoupí v tuzemsku od výrobce a prodá zahraničnímu odběrateli) import (dovoz) - přímý - nepřímý reexport (vývoz dovozu) - přímý - nepřímý Export = souhrn činností spojených s prodejem zboží nebo služeb do zahraničí. Předmětem mohou být: hmotné statky (hmotný vývoz) nehmotné statky (nehmotný vývoz) - licence, služby, průmyslová práva. Přímý- tuzemský výrobce a zahraniční odběratel jsou v přímém obchodním spojení (suroviny, o které je zájem i bez zajišťování odbytu, investiční celky). Nepřímý- mezi tuzemské výrobce a zahraniční odběratele vstupuje prostředník, který na domácím trhu zboží nakoupí a prodá ho do zahraničí. Import= zajišťuje pro tuzemské hospodářství suroviny a výrobky, kterých je v tuzemsku nedostatek nebo se nevyskytují vůbec. Rozšíření sortimentu. hmotný nehmotný Přímý- představuje přímé obchodní spojení mezi zahraničním vývozcem a tuzemským spotřebitelem. Nepřímý- prostředník nakupuje pro tuzemského spotřebitele v cizině. Reexport= reexportéři nakupují zboží v cizině a prodávají ho do 3. Země. Příčiny: obchodně - politické překážky (vysoké clo, embarga, omezení dovozu a vývozu - kvóty) ekonomické (nákupy ve velkém umožní reexportérovi dosáhnout nižších cen a prodat zboží za vysoké ceny) kompletace vývozů reexportéra (reexportem může podnik zvýšit a zkompletovat nabídku výrobků). Přímý- reexportér nakoupí zboží v cizí zemi, prodá je a dá je přepravit aniž by zásilka vstoupila do země reexportéra. Země A (vývozce) vyveze zboží do země C (dovozce), ten předá peníze do země B (reexportér) a ten je předá do země A. Boží neprochází zemí reexportéra. Nepřímý - doveze nakoupené zboží do své země a odtud ho prodává. Země A (vývozce) vyveze zboží do země B (reexportéra), ten ho vyveze do země C (dovozce), ten předá peníze do země B (reexportér) a ten je předá do země A. Boží neprochází zemí reexportéra. Struktura zahraničního obchodu: teritoriální(= územní) - sleduje složení: a) vývozu podle toho, do kterých zemí směřuje (vyspělé tržní ekonomiky – 92%, z toho do zemí EU – 83%, rozvojové ekonomiky 3%) dovozu podle toho z jaké země pochází. (tržní ekomomiky 82%, z toho do EU 72% , rozvojové ekonomiky 6%) komoditní (= zbožová), vychází z mezinárodního třídění SITC do 10 základních skupin zboží – 1. stroje a dopravní prostředky, 2.tržní výrobky podle materiálu, 3. průmyslové spotřební zboží, 4. chemikálie a příbuzné výrobky, 5. minerální paliva a maziva, 6. potraviny a živá zvířata, 7. surové materiály, 8. nápoje, 9. živočišné a rostlinné tuky a oleje, 10. ostatní - sleduje složení:a) vývozu podle skupin zboží (ČR tradice ve vývozu – pivo a suroviny pro jeho výrobu, kožedělné výrobky, sklo a porcelán, b) dovozu podle skupin zboží. Rizika v zahraničním obchodě: Se zahraničně - obchodní činností je spojeno mnoho rizik, které mohou ohrozit dobrý výsledek tohoto podnikání. Je proto v zájmu výrobce (vývozce) , aby tato rizika odstranil, zmenšil nebo přesunul na jinou organizaci (pojišťovna). Hospodářská rizika: riziko dopravní - zboží se včas nedostane na místo určení nebo dojde poškozené, zabráníme pojištěním. riziko nezaplacení - kdo měl zboží převzít, ten ho nezaplatí (zabráním dokumentárním inkasem nebo akreditivem) nepřevzetí zboží tržní ekonomika - podnik špatně zvolí sortiment zboží; spatný odhad na trhu poptávky. Politická rizika: - vznikají na základě obchodně - politických opatření státu nebo politických událostí (regulace cen) omezení dovozu a vývozu zákaz obchodu = embargo válka, stávka. Organizace zahraničního obchodu: Řídící orgány: Parlament ČR – Schvaluje zákony - Devizový a zákon o celní správě Vláda - vládní nařízení (celní sazebník, povolení vývozu a dovozu), uděluje povolení dovozu, vývozu) Ministerstva - seznam zboží osvobozených od cla (ZO, financí, půmyslu a obchodu) ČNB - nařízení pro provoz směnárenské činnosti a pro obchod s devizovými prostředky (vyhlašuje kursy české měny, spravuje devizové rezervy) Subjekty zabývající se zahraničním obchodem: Podniky zahraničního obchodu - specializované na zahraniční obchod (KOOSPOL, MOTOKOV) Výrobní podniky - zahraniční obchod pro svou vlastní potřebu (GLAVERBEL, ŠKODA) Subjekty poskytující služby v zahraničním obchodě - dopravní, bankovní, propagace, výstavy. Organizace s podílem zahraničního kapitálu (COCA- COLA) DODACÍ PODMÍNKY stanoví se v kupní smlouvě mezi dovozcem a vývozcem upravují: povinnosti při dodání zboží (přeprava, pojištění, naložení, skladovací podmínky) náklady spojené s dodávkou (přeprava, pojištění, clo, skladování) rizika při dodávce (poškození, zničení, ztráta během cesty) místo přechodu povinností a nákladů a rizik z prodávajícího na kupujícího (napříkla za branou závodu) INCOTERMS (2000) vydává je MEZINÁRODNÍ KOMORA v Paříži = jednotný výklad dodacích podmínek, které jsou závazné pro oba partnery např. vyplaceně k boku lodi (... ujednaný přístav nalodění) - prodávající splní své

Témata, do kterých materiál patří