Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
2. MO pracovně právní vztahy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (51,12 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

MO – Pracovněprávní vztahy, Personální činnost Pracovní právo souhrn pracovních norem o pracovních vztazích a o vztazích, které s výkonem práce souvisejí Pracovní vztah = pracovní poměr vztahy s výkonem práce související – např. dovolená, ochrana zdraví při práci a odpovědnost pracovníka za škodu Hlavní pramen = Zákoník práce (nový od 1. 1. 2007) Další prameny Mezinárodní smlouvy – zejména dokumenty Mezinárodní organizace práceVnitropodnikové právní předpisy – např. pracovní řádKolektivní smlouvy Účastníci pracovně právních vztahů rozlišujemeindividuální pracovní právo – upravuje pracovní vztahy jednotlivých zaměstnancůkolektivní pracovní právo – řeší se vztahy mezi zaměstnaneckými odborovými orgány a jednotlivými zaměstnavateli nebo organizacemi zaměstnavatelů účastníky (subjekty) individuálních právních vztahů jsouzaměstnanci a zaměstnavatelé zaměstnavatel =osoba, která má právní subjektivitu jsou to PO (organizace) nebo FO (nemusí být podnikatel – např. manželé zaměstnávají pomocnici v domácnosti)každý zaměstnavatel může mít jakýkoliv počet zaměstnancůvystupuje vlastním jménem a na vlastní zodpovědnoststát může být též účastníkem pracovněprávních vztahů, je právnickou osobou zaměstnanec = pracovněprávně způsobilá fyzická osoba způsobilost mít zaměstnanecké povinnosti a práva (pracovně – právní způsobilost)způsobilost vlastním jednáním přejímat tyto povinnosti a práva (způsobilost k pracovněprávním úkonům) = vzniká dosažením 15 letmusí mít min. 15 let a ukončenou ZŠdo 15 let může vykonávat jen kulturní, uměleckou, reklamní nebo sportovní činnostk uzavření pracovní smlouvy s mladistvým zaměstnancem, který nedosáhl věku 15 let, je zaměstnavatel povinen vyžádat si vyjádření jeho zákonného zástupcedohodu o hmotné odpovědnosti může zaměstnanec uzavřít, když dosáhne věku 18 let zaměstnanec může být i osoba, kterou soud zbavil způsobilosti k právním úkonům, nebo omezil (duševní choroba) – zastupuje ho opatrovník určený soudem Zastoupení v pracovně právních vztazích každá FO i PO může být při pracovněprávním jednání zastoupena FO nebo PO na základě písemné plné moci Pracovní poměr vztahy, které se řídí normami pracovního práva = pracovně právní vztahynejvýznamnější je pracovní poměr, obvykle založený pracovnou smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem druhy pracovních poměrů (všechny pracovní poměry se považují od 1. 1. 2007 jako rovnocenné) Vznik pracovního poměru (pracovní poměr vzniká) pracovní smlouva mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem vzniká pracovní poměr dnem, který je ve smlouvě ujednán jako den nástupu do prácejmenovánímvedoucího zaměstnance (např. ředitele) dnem, který je při jeho jmenování uveden jako den nástupu do funkcevolbou– dnem, kterým počíná volební období (nově upraveno podle zvláštních předpisů) např. vedoucích funkcionářů družstva jako hlavní způsob sjednání se považuje pracovní smlouva Pracovní smlouva povinnosti zaměstnavatele: musí zaměstnance seznámit ještě před uzavřením pracovní smlouvy s jeho budoucími povinnostmi a právy, s pracovními, mzdovými podmínkami, a zajistit zaměstnanci lékařskou prohlídku (u stanovených případů)uzavírá se písemně1 originál dostane zaměstnanec1 originál dostane zaměstnavatel pracovní smlouva musí obsahovat 3 podstatné náležitosti, jinak je neplatnámísto výkonu zaměstnánífunkci, kterou bude vykonávatden nástupu do práce+ další ujednání o mzdě, ubytování, zvyšování kvalifikace, rozvržení pracovní doby apod. Zkušební doba může být dohodnuta max. na 3 měsíce a musí být sjednána písemnězkušební doba může být i kratší (nově od 1. 1. 2007)doba překážek v práci, pro které zaměstnanec v průběhu zkušební doby nemůže konat práci, se do zkušební doby už ani částečně nezapočítávázkušební doba u vedoucích pracovníků = max. 6 měsíců Změny pracovního poměru jakékoliv ujednání z obsahu pracovní smlouvy lze změnit dohodou účastníků smlouvyzákoník práce umožňuje ze závažných důvodů i jednostranné rozhodnutí zaměstnavatele o převedení zaměstnance bez jeho souhlasu na jinou prácirozlišují se důvody, kdy musí být převeden, od důvodů, kdy může být převeden zaměstnavatel musí zaměstnance převést zaměstnanec nemůže vykonávat práci na základě předloženého lékařského posudkutěhotná žena přinese zdravotní posudek na přeřazení na jinou prácije – li to nutné podle lékařského posudku v zájmu ochrany zdraví jiných osob před přenosnými nemocemivyžaduje – li to výkon pravomocného rozhodnutí soudu zaměstnavatel může zaměstnance převést na jinou práci pokud: má podezření na spáchání trestné činnosti zaměstnance v pracovním poměrupři prostojích nebo přerušení práce nepříznivými povětrnostními podmínkami (nutno předem vyžádat souhlas zaměstnance) NOVĚ!!!Převedení potřebné k odvrácení živelné události nebo hrozící nehodyOdpadnou – li důvody, pro které byl zaměstnanec převeden na jinou prácí či přeložen do jiného místa, je zaměstnavatel povinen zaměstnance zařadit zpět na jeho původní práci či odpovídající pracovní smlouvě Skončení pracovního poměru právní úkonydvoustrannédohoda o rozvázání pracovního poměrujednostrannévýpověďokamžité ukončení pracovního poměruzrušení ve zkušební doběudálostiuplynutí dohodnuté dobyúmrtí zaměstnanceukončení dohodnutých prací Dohoda o rozvázání pracovního poměru uzavírá se písemně a pracovní poměr končí dohodnutým dnem Výpověď musí být dána písemně a doručena druhému účastníkovi, jinak je neplatnátímto způsobem může pracovní poměr rozvázat zaměstnanec i zaměstnavatelpracovní poměr končí uplynutí výpovědní doby, která začíná prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi atrvá 2 měsícezaměstnanec může dát výpověď z jakéhokoliv důvodu, zaměstnavatel musí výpověď odůvodnit podlezákoníku prácezaměstnanci v tzv.ochranné době – zaměstnavatel jim nesmí dát výpověď (ženy v těhotenství, zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo zaměstnankyně či zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou, zaměstnanec je dlouhodobě uvolněn pro výkon veřejné funkce viz. § 48 Zákaz výpovědizákaz výpovědi v ochranné době se nevztahuje na výpověď dano

Témata, do kterých materiál patří