Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Personalistika

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,86 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Personalistika Ve všech větších podnicíchV malé firmě tuto činnost vykonává sám podnikatel, ve velkých firmách personální úseky V širším smyslu – vedení lidí, jejich motivace a stimulace s cílem vytvořit optimální vztahy mezi nadřízenými a podřízenými V užším smyslu – činnost pracovníků v personálních útvarech firmy Zásady pracovního práva Zákaz nucené práceZákaz zneužívání práv a šikanyZásada rovnosti a zákazu diskriminaceZásada spravedlivého odměňování a úplatnosti práceZákaz švarcystému a nelegální práce Plánování zaměstnanců Zajistit dostatečný počet pracovníků pro vykonávání všech profesíMusíme mít jasno, jakého pracovníka potřebujeme, jakou práci bude vykonávatTedy jaké znalosti, dovednosti a vlastnosti budeme od získaných pracovníků vyžadovatStruktura zaměstnanců Řídící pracovníci (management) Řízení pracovníci (výkonní pracovníci) Administrativní pracovníci – sekretářky Technickohospodářští pracovníci (THP) Ekonomický úsek – účetní Technický úsek – projektanti Obchodní a odbytový úsek – obchodníci, skladníciOrganizační předpis Kvalifikovaní dělníci (výrobní dělníci) – jejich počet se zjišťuje prostřednictvím výkonových norem Pracovníci obsluhy – jejich počet se zjišťuje prostřednictvím norem obsluhy Provozní pracovníci – pracovníci údržby, uklízečky Získávání a výběr zaměstnanců Zdroje zaměstnanců Vnější zdroje Přímo ze škol Pomocí úřadu práce Inzercí Pomocí specializovaných personálních agentur Od konkurence Reference Pronajímáním pracovníků z jiných firem Vnitřní zdroje Přeřazením z jiného pracovního místa firmy Povýšením pracovníkaCílem výběru zaměstnanců je minimalizovat riziko přijetí nevhodných uchazečůVýběr z nabídek pracovních míst – životopis, dotazník, rozhovor, odborné testyVýběr podle hledané pozice Základní úroveň – osobní dotazník, přijímací pohovor (uklízečka) Střední úroveň – kombinace základní úrovně a zdravotního a odborného posouzení (specialista, vedoucí oddělení) Vyšší úroveň – několik kol výběrového řízení, rozhovor a ověřování různých druhů pracovní způsobilosti Principy rozhodovací analýzy Určení cíle řešení Tvorba variant řešení Stanovení hodnotících kritérií Sestavení hodnotící stupnice Sestavení hodnotící matice Výběr optimální varianty Pracovní poměr Upravuje ho zákoník práceZpůsobilost fyzické osoby vstupovat do pracovněprávních vztahů jako zaměstnance vzniká dnem dosažení 15 letKaždý zaměstnanec má zodpovědnost vůči zaměstnavateliZákoník práce stanovuje Způsob vzniku, trvání a zániku PP Dodržování pracovní kázně Podstatu a rozvržení pracovní doby, práce přesčas Dovolená na zotavenou Mzda a náhrada mzdy Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, odpovědnost za škodu a náhrady škod Pracovní podmínky žen a mladistvých Jak řešit pracovní spory Práce konané mimo hlavní PPPodoby Dohody o práci konané mimo PP Dohoda o provedení práce Jednorázová činnosti Max 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele Pouze písemně Pro krátkodobé brigády Není zde nárok na dovolenou Dohoda o pracovní činnosti Opakující se činnosti Nesmí převýšit 20hod týdně Musí být sjednaná písemně Minimální hodinová odměna je 55 Kč Nárok na nemocenskou, pokud se platí sociální pojištění Dovolená a další benefity se nenárokují Pracovní poměrSoučasně s pracovním poměrem Dohoda o hmotné odpovědnosti – snížení rizika, že by došlo ke ztrátě či poškození svěřeného materiálu Dohoda o rekvalifikaci – získání nové kvalifikace a zvýšení dosavadní kvalifikaceNa plný úvazek – 40 hodin týdně, hlavní pracovní vytíženíNa zkrácený úvazek – 30 hodin pro mladistvé mladší 16ti letNa dobu určitou – časově omezeno, po dobu trvání mateřské dovolenéNa dobu neurčitou – doba jejího trvání není nijak časově ohraničena, trvalý pracovní poměrV zařízeních zaměstnavatelů x homeworking (doma)Homeworking Zvláštní pracovní poměr Místem výkonu práce je bydliště zaměstnance Práce přes internet apodVznik PP Volby – poslanci Jmenování – vedoucí pracovníci Uzavření pracovní smlouvy – nejběžnější Pracovní smlouva Musí být v souladu se zákoníkem práceMusí být uzavřena písemně ve dvou stejnopisechNáležitosti Podstatné CO – druh práce KDE – místo výkonu práce KDY – den nástupu do práce Další ujednání Doba, na kterou se pracovní poměr uzavírá Základní měsíční mzda Rozvržení pracovní doby Ujednání o zkušební doběZaměstnanec musí být při nástupu do práce seznámen S pracovním řádem S bezpečnostními předpisy S kolektivní smlouvou a vnitřními předpisy Povinnosti zaměstnavatele Přidělovat zaměstnanci práce podle sjednané smlouvy Platit mu mzdu Vytvářet podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů Stanovit pracovní dobu Rovnoměrně – max 9 hodin Nerovnoměrně – až 12 hodin (někdy doma) Pružná – přijdu až přijdu, odejdu až odejdu, ale týdně musím 40 hodinPovinnosti zaměstnance Konat práci podle pokynů zaměstnavatele Konat práci osobně a ve stanovené pracovní době Dodržovat pracovní kázeň Pracovní podmínky Pracovní doba Zaměstnanec je k dispozici zaměstnavateliPráce přesčas Na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem Nad stanovenou pracovní dobu Kompenzace náhradním volnem nebo příplatkem ke mzděMateřská dovolená Peněžitá pomoc v mateřství ve formě náhrady mzdy Trvá 28 týdnů Matka nastupuje na mateřskou dovolenou obvykle 6 týdnů před termínem Zaměstnavatel je povinen poskytnou na žádost rodičovskou dovolenou Může nastoupit i otec, nejdříve však v 7 týdnu po narození Peněžitá pomoc dosahuje 70% průměrného hrubého měsíčního příjmu matky za poslední rok Nárok na mateřskou má žena, která alespoň 2 roky před zahájením vyplácení mateřské 270 dnů platila nemocenské pojištěníMladiství Zaměstnavatelé jsou povinni vytvářet příznivé podmínky pro všestranný rozvoj tělesných a duševních schopností mladistvých Práce fyzických osob do 15 let nebo do skončení povinné školní docházky je zakázána Zakázané práce Pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol Hlučné prostředí, vysoká fyzická zátěž, ozáření, chemické látky Zvýšené nebezpečí úrazu Práce přesčas a v noci Vznik PP Zaměstnavatel je povinen si vyžádat vyjádření zákonného zástupce a zabezpečit, aby

Témata, do kterých materiál patří