Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
1. MO podnikání FO a PO eko

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (32,94 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

MO – Podnikání právnických a fyzických osob Obchodní společnosti, družstvo (korporace) nový občanský zákoník + zákon o obchodních korporacích - leden 2014 obchodní korporace obchodní společnost, družstvo – PO (uměle vytvořený subjekt)založena za účelem podnikání více osob nebo ve větším rozsahuzakládají jí: FO i PO, mohou být zakládány i společně se zahraničními osobami a jejich kapitálemobchodní korporace je založena na základě společenské smlouvy (zakládá-i 1 osobo = zakládací osoba) a do 90 dnů od podepsání společenské smlouvy se povinně zapisuje do obchodního rejstříku VZNIK OBCHODNÍ KORPORACE = ZÁPIS DO OBCHODNÍKU REJSTŘÍKU obchodní rejstřík veřejný seznam, do něhož se zapisují za poplatek zákonem stanovené údaje o podnikatelském subjektuobchodní společnost a družstvo se do obchodního rejstříku zapisují povinně do obchodního rejstříku se zapisují údaje obchodní jméno (firma),u PO = sídlo, u FO = bydliště a místo podnikání (liší-li se od bydliště)IČO (identifikační číslo)předmět podnikáníprávní forma právnické osobyjméno prokuristy a jeho bydlištějméno a bydliště osoby, nebo osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členy, s uvedením způsobu, jakým jednají jménem právnické osobyoznačení, sídlo a předmět podnikání – činnosti odštěpného závodu nebo jiné organizační složky podniku, jméno vedoucího a jeho bydlištědalší skutečnosti, stanoví-li je zákon každá ze společností uvedených v Obchodním zákoníku, též družstvo mají přesně vymezeny další údaje (podle povahy společnosti), které musí každá ze společností (družstvo) zapsat do obchodního rejstříku – např. veřejná obchodní společnost uvádí jména a bydliště společníků, obchodní jméno či název a sídlo právnické osoby jako společníka Veřejná obchodní společnost v. o. s. => osobní společnost tato forma podnikání je vhodná zejména pro malé a rodinné podnikyzakládají ji alespoň 2 FO nebo 2 PO ručení– společníci ručí společně a nerozdílně osobním majetkem (všichni stejný podíl) vklad– společníci ručí osobním majetkem, min. vklad není předepsán řízení– společnou dohodou, v zásadních otázkách má každý společník právo veta všichni mohou zastupovat společnost a podepisovat smlouvy rozdělení zisku – nejčastěji rovným dílem nebo podle společenské smlouvy Komanditní společnost k. s., kom. spol. => osobní společnost zakládají ji alespoň 2 společníci, z nichž jeden jekomanditistakomplementář ručení – komplementáři ručí osobním majetkem, komanditisté výší vkladu, komanditisté jsou do společnosti přijímání, aby se zvýšil celkový majetek vklad – min. vklad je předepsán pouze pro komanditistu = min. 5000 Kč řízení –řídí komplementáři (i když počet komanditistů bývá vyšší než komplementářů) rozdělení zisku – rovným dílem mezi komplementáři a komanditisty, pokud se společního nedohodnou jinak pokud se jméno komanditisty objeví v obchodním jménu společnosti, ručí i on celým svým majetkempokud komanditista podepíše smlouvu, pak ručí závazky z ní vyplývající celým svým majetkem Společnost s ručením omezeným s. r. o., spol. s. r. o. =. kapitálová společnost nejrozšířenější typ společnosti na celém světězaložit ji může min. 1 společník ručení – do výše svého vkladu vklad– od 1. 1. 2014 činí min. výše vkladu u společnosti s ručeným omezením dle zákona o obchodních korporacích (ZOK) pouze 1 Kč, což znamená, že i základní kapitál může být nově tvořen částkou ve výši pouhé 1 Kč, má – li společnosti jediného společníka řízení – společnosti zastupuje jednatel, který je uveden v obchodním rejstříku a nemusí být společníkem. Společníci mají povinnost uspořádat minimálně jednou do roka valnou hromadu, na které se rozhoduje hlasováním. Každá společník má tolik hlasů, kolik stanoví společenská smlouva, nejčastěji podle vloženého majetku nejvyšší orgán – valná hromada statutární orgán – jednatel kontrolní orgán – dozorčí rada rozdělování zisku – podle výše vkladu, nestanoví-li opočenská smlouva jinak valná hromada→nejvyšší orgán společnosti schvalování stanov a jejich změnyschvalování účetní závěrky, rozdělení zisku a ztrátvyloučení společníkarozhodování o zrušení společnosti, jestliže to společenská smlouva připouštírozhodování o změně společenské smlouvyrozhodování o zvýšení či snížení základního jměníjmenování, dovolání, odměňování členů dozorčí rady apod. informace o valné hromadě platí i pro a. s. další činnosti valné hromady rozhoduje o změně stanov (nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního jmění představenstvem)rozhoduje o zvýšení základního jměnírozhoduje o snížení základního jměnívydává dluhopisyschvaluje četní uzávěrkurozhoduje o rozdělení zisku nebo o úhradě ztrátrozhoduje o zrušení společnost (s likvidací, bez likvidace) Akciová společnosti a. s. = kapitálová společnost jde o společnost, která se zakládá v případě, že je třeba shromáždit větší množství kapitáluzejména se jedná o velké podnikykaždý, kdo se chce podílet na činnosti společnosti, si může koupit podíl na jejím majetku tzv. akcii = a stane se tak akcionářemakcionářů mohou být desetitisíce, akcie se volně prodávají, tutéž akcii mohou během jednoho roku vlastnit desítky různých akcionářů akcie→ cenný papír představuje určitý vložený majetek, nejčastěji penízeakcie dává svému vlastníkovi právo podílet se na řízení, právo na podíl ze zisku, právo na podíl ze zbylého majetku v případě likvidace společnosti (další informace o akciíchviz. MO Cenné papíry)založit ji může min. 1 PO nebo 2 FO ručení –za závazky ručí akciová společnost jako celek svým majetkem, akcionář neručí ničím, ale v případě zániku a. s. však akcionář přijde o své akcie a o majetek, který do ní vložil vklad – vzniká zakoupením akcií. Akcie se nabízejí k veřejnému prodeji nebo si je všechny zakoupí zakladatel společnosti. Minimální základní kapitál a. s. je 2 000 000 Kč nebo 80 000 EUR. Toto základní jmění je rozvrženo do určitého počtu akcii o určité nominální hodnotě řízení– všichni akcionáři tvoří valnou hromadu a podle počtu akcií na ní mají hlasovací právo. Valná hromada rozhoduje o zásadních otázkách vývoje společnosti valná

Témata, do kterých materiál patří