Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


40.Rozpočet kraje, jeho obsah a struktura příjmů a výdajů

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (42 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Rozpočet kraje, jeho obsah a struktura příjmů a výdajů zákon 250/2000Sb., Rozpočet ÚSC je finančním plánem, jímž se řídí financování činnosti ÚSC a DSO. Rozpočtový rok = kalendářní rok. Při sestavování ročního rozpočtu se vychází z rozpočtového výhledu. Rozpočet se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný. Může být schválen jako přebytkový, jestliže některé příjmy daného roku jsou určeny k využití v následujících letech nebo jsou určeny ke splácení jistiny úvěrů z předchozích let. Rozpočet může být schválen jako schodkový, jen v případě, že schodek bude možné uhradit: finančními prostředky minulých let smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem, návratnou finanční výpomocí nebo výnosem z prodeje vlastních dluhopisů Kladný zůstatek finančních prostředků běžného roku se převede k použití v dalším roce a to ke krytí rozpočtových výdajů nebo k předání do peněžních fondů. Schodek hospodaření se uhrazuje z finančních prostředků minulých let nebo se kryje z návratných zdrojů splatných z rozpočtu v následujících letech. Příjmy rozpočtu kraje tvoří: Příjmy z vlastního majetku a majetkových práv Příjmy z výsledků vlastní hospodářské činnosti Příjmy z výsledků hospodaření zřízené či založené organizace. Příjmy ze správní činnosti včetně příjmů z výkonů státní správy. Výnosy z daní nebo podíly na nich dle zvláštního zákona. Dotace ze SR a SF Peněžité dary a příspěvky. Jiné příjmy, které podle zvláštních zákonů patří do příjmů kraje. Prostředky získané správní činností ostatních orgánů státní správy (pokuty, odvody, sankce) jestliže jsou dle zvláštních zákonů příjmem kraje. 50% správního poplatku za výherní hrací automaty, vybrané KÚ Návratné zdroje – úvěry, dočasné finanční výpomoci Jiný pohled -přes položky Třída 1.daňové příjmy Třída 2nedaňové příjmy Třída 3kapitálové příjmy Třída 4přijaté dotace výdaje rozpočtu kraje závazky vyplývající pro kraj z plnění povinností uložených zvláštními právními předpisy výdaje na činnost orgánů kraje v jeho samostatné působnosti, zejména výdaje spojené s péčí o vlastní majetek a jeho rozvoj výdaje spojené s výkonem státní správy, ke které je kraj pověřen zvláštními právními předpisy závazky vyplývající pro kraj z uzavřených smluvních vztahů v jeho hospodaření a ze smluvních vztahů vlastních organizací, jestliže k nim přistoupil dotace do rozpočtu obcí v kraji závazky přijaté v rámci spolupráce s jinými územními celky nebo s dalšími subjekty, včetně příspěvků na společnou činnost úhrada úroků z přijatých půjček a úvěrů výdaje na emise vlastních dluhopisů a na úhradu výnosů z nich náležející jejich vlastníkům výdaje na podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti a na podporu soukromého podnikání prospěšného pro kraj jiné výdaje uskutečněné v rámci působnosti kraje, včetně darů a příspěvků na sociální nebo humanitární účely splátky půjček, úvěrů a návratných finančních výpomocí a splátky jistin vlastních dluhopisů jejich vlastníkům Jiný pohled -přes položky Třída 5běžné výdaje Třída 6kapitálové výdaje

Témata, do kterých materiál patří