Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Dlouhodobý majetek

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (66,06 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

DLOUHODOBÝ MAJETEK Charakteristika: je určen kdlouhodobému používání (déle než jeden rok)musí splňovatpodmínku minimální cenyhmotný a nehmotný dlouhodobý majetek se musíodepisovat -> vliv na hospodaření firmy a výši daní z příjmu. DM je součástí aktiv firmy Členění: hmotný dlouhodobý majetek -min. cena 40.000 Kč odepisuje se (kromě půdy a uměleckých předmětů patří sem např.: budovy, stavby, stroje, dopravní prostředky atd. podrobněji se člení namovitý (výrobní zařízení) anemovitý (pozemky). - Vlastnictví nemovitosti je evidováno na Katastrálním úřadu. - Vlastník nemovitosti musí každý rok platit daň z nemovitosti. nehmotný majetek -min cena 60.000 Kč odepisuje se součástí investičního majetku firmy patří sem např.: licence, know-how, software, firemní značka apod. finanční majetek-min cena není stanovena neodepisuje se patří sem např.:dlouhodobé úvěrové cenné papíry (obligace, atd.),majetkové účasti v jiných firmách (např. formou vlastnictví akcií)a další finanční majetek. Nemovitost- pozemek, budova nebo stavba pevným základem spojená se zemí nemovitosti mají relativnědlouhou dobu odepisování (20-30 let) vlastnictví nemovitosti je evidováno naKatastrálním úřadu vlastník nemovitosti musí každý rok platitdaň z nemovitosti Způsoby pořízení DM Nákup- nový nebo již použitý. Nákup od dodavatele->dodavatelské pořízení investicVlastní výroba- stavební firma si postaví novou výrobní halu, strojírenský podnik si vyrobí nový stroj.Darování- stát může darovat firmě ekologické zařízení, pokud chce podpořit ochranu životního prostředí. Mateřská firma může převést (darovat) své dceřiné společnosti budovy a technické vybavení. Firma sponzoruje (daruje) škole na podporu vzdělání počítač atd.; v některých případech musí ale obdarovaný zaplatit daň z příjmu.Převod z osobního majetku podnikatele- např. truhlář vloží do firmy jako dlouhodobý majetek svou garáž, ve které si zřídí dílnu. Podnikatel, kterému byla navrácena továrna v restituci vloží tento majetek do podnikání apod.; Vklad majetku společníky- dvě akciové společnosti se dohodnou na společné distribuci zboží a za tím účelem zřídí dceřinou společnost, do které vloží budovu se sklady expedice a dopravní prostředky.Novým zjištěním- jde o majetek, který v účetnictví nebyl dosud zachycen. Jako příklad může sloužit nehmotný dlouhodobý majetek, který u nás začal být oceňovaný a evidovaný teprve v posledních letech.Finanční leasing-firmy nyní více využívají operativní leasingy a úvěry. Příklad- finanční leasing:Firma A si pronajala u firmy B (leasingové společnosti) automobil a sepsala s ní smlouvu o pronájmu s následujícím odkoupením věci(smlouvu o finančním leasingu). Po celou dobu splácení (odpovídá době odepisování), je automobil z právního hlediska majetkem leasingové společnosti, a teprve po úplném splacení se stává majetkem firmy A! Příklad- operativní leasing:Firma a si pronajala od firmy B automobil a sepsala s ní smlouvu o pronájmu na jeden rok s následným vrácením automobilu firmě B. Po celou dobu splácení ani po jejím ukončení se tedy automobil nestává majetkem firmy A. Vyřazování dlouhodobého majetku Důvody vyřazení: • úplné opotřebování• nepotřebnost• zničení, ztráta, poškození, krádež Způsoby vyřazení: •prodej• darování• fyzická likvidace v důsledku opotřebení nebo poškození• převzetí do osobního vlastnictví• nepeněžitý vklad do obchodní společnosti nebo družstva Oceňování DM Hmotný dlouhodobý majetek oceňujeme podle způsobu pořízení: pořizovací cenou - při nákupu od dodavatele pořizovací cena = cena pořízení (cena nákupu) + náklady související s pořízením (např. doprava stroje, instalace, montáž apod.). Tato charakteristika je velmi důležitá a finanční úřady důsledně prověřují, zda v účetnictví nebyly náklady související s pořízením dlouhodobého majetku zaúčtovány samostatně, protože ze zákona je firma povinna tyto náklady vést jako součást ceny dlouhodobého majetku a odepisovat je. reprodukční pořizovací cenou - použije se v případech, kdy firma nemá od majetku doklad o jeho hodnotě. To je např. při vkladu majetku z osobního vlastnictví do podnikání, pokud se jedná o majetek starší než 5 let. Reprodukční pořizovací cena je stanovena jako cena odhadní k datu, kdy je o dlouhodobém majetku účtováno. Odpisy se pak dělají z této ceny; cenou ve vlastních nákladech - tato cena se používá v případě, kdy si firma sama vyrobí dlouhodobý majetek. Nehmotný dlouhodobý majetek oceňujeme stejně jako hmotný dlouhodobý majetek: pořizovací cenou reprodukční pořizovací cenou cenou ve vlastních nákladech Finanční dlouhodobý majetek oceňujeme zásadně cenou pořízení (bez nákladů souvisejících s pořízením). Finanční majetek se neodepisuje, tedy tato cena neslouží jako vstupní cena pro výpočet odpisů. U akcií může být cena pořízení hodně odlišná od aktuální tržní ceny odpovídající kurzu akcie na burze, což ovšem není důvod pro změny evidence ceny pořízení v účetnictví Odepisování DM Při používání se dlouhodobý majetek opotřebováváa proto se jeho hodnota musí přenášetdo nákladů firmypostupně Opotřebení: morální (dlouhodobý majetek technicky zastarává, na trhu jsou modernější, výkonnější stroje, software, apod.),fyzické (opotřebení součástek, koroze, apod.). Odepisování je postupné přenášení vstupní ceny DM do nákladů firmy. Odpis je částka, která vyjadřuje opotřebení majetku. Odpisymají pro firmu funkci: zdrojovou(odpisy jsou zdrojem pro budoucí nákup nového stroje za opotřebený), nákladovou(pouze prostřednictvím odpisů se hodnota DM přenáší postupně do nákladů firmy. Firma nesmí dát do nákladů jednorázově vstupní cenu DM, tak jako to udělá u oběžného majetku). Odpisy rozlišujeme: daňové odpisy - upraveny zákonem o dani z příjmu. Slouží jako daňový náklad a ovlivňují výší daní z příjmu podnikatele. Metody těchto výpočtů jsou závazně stanoveny státem. účetní odpisy – upraveny zákonem o účetnictví. Stanoví firma tak, aby objektivně vystihla míru opotřebení DM. Přehled o skutečné výši majetku firmy. Firma je může ztotožnit s odpisy daňovými. Konkrétní metoda výpočt

Témata, do kterých materiál patří