Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Hospodaření s dlouhodobým majetkem

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (270,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

4.HOSPODAŘENÍ S DLOUHODOBÝM MAJETKEM charakteristika a členění dlouhodobého majetku způsoby pořízení DM, oceňování DM při pořízení opotřebení DM a odepisování DM účetní a daňové odpisy DHM a DNM kapacita a její využití reprodukce DM, investice, hodnocení investic (ukazatelé efektivnosti investic) péče o DM (technické zhodnocení, DM x údržba, opravy) vyřazování DM (důvody a způsoby) evidence DM zdroje financování DM Charakteristika a členění DM Dlouhodobý majetek (= stálá aktiva) používá se dlouhodobě (nad 1 rok) nemění svou věcnou podobu, postupně se opotřebovává má vyšší vstupní cenu Členění dlouhodobého majetku dlouhodobý hmotný majetek Charakteristické rysy DHM: fyzická podstata doba používání delší než 1 rok ocenění dosahuje výše, kterou si stanoví sama účetní jednotka pozn. majetek nemusí vyhovovat všem znakům, aby byl zařazen mezi DHM Mezi DHM patří zejména: pozemky –bez ohledu na výši ocenění stavby (budovy, haly, byty, nebytové prostory), a tobez ohledu na jejich výši ocenění a dobu použitelnosti umělecká díla, movité kulturní památky –bez ohledu na výši ocenění samostatné movité věcia soubory movitých věcís dobou použitelnosti delší než 1 rok a se VC určenou účetní jednotkou,např. stroje, přístroje, dopravní prostředky pozn. v zákoně o daních z příjmů je pro začlenění do DHM stanovena hranice 40 000 Kč, řada účetních jednotek proto používá toto ocenění i v účetnictví pěstitelské celky trvalých porostůs dobou plodnosti delší než 3 roky – vinice, sady základní stádo a tažná zvířata - plemenná zvířata - skotu, koní, prasat, ovcí, koz a hus, koně tažní, dostihoví, sportovní, osli, muly –použitelnost nad 1 rok a od určené výše ocenění technické zhodnocení – výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud překročí 40 000 Kč za účetní období, VC se o technické zhodnocení zvyšuje. Technickým zhodnocením musí dojít ke zlepšení původních vlastností. dlouhodobý nehmotný majetek Charakteristické rysy DNM: nehmotné povahy doba používání delší než 1 rok ocenění dosahuje výše, kterou si stanoví sama účetní jednotka pozn. v zákoně o daních z příjmů je uvedena hranice pro zařazení do DNM 60 000 Kč, proto řada účetních jednotek používá toto ocenění i v účetnictví Mezi DNM patří: zřizovací výdaje – výdaje spojené se založením nového podniku nehmotné výsledky výzkumu a vývoje - receptury, technolog. postupy, projekty software – počítačové programy ocenitelná práva - licence, patenty, know-how goodwill – dobré jméno podniku dlouhodobý finanční majetek Charakteristické rysy DFM: doba používání delší než 1 rok výše jeho vstupní ceny není stanovena cílem pořízení není běžná provozní činnost podniku, ale investování peněžních prostředků za účelem dosažení výnosu Mezi DFM patří zejména: majetkové podíly v jiném podniku – např. akcie jiných podniků – právo na dividendu dlužné cenné papíry (dluhopisy, obligace) – nesou úroky půjčkyposkytnuté jiným subjektům dlouhodobé termínované vklady, které nesou úrok Způsoby pořízení DM, oceňování DM při pořízení Způsoby pořízení dlouhodobého majetku nákupem od dodavatele vlastní výrobou (ve vlastní režii) darováním převodem z osobního užívání do podnikání – týká se pouze FO vkladem společníka převedením do majetku po skončení finančního leasingu Oceňování dlouhodobého majetku pořizovací cena - používá se při nákupu DM od externího dodavatelePC = vlastní cena majetku + vedlejší náklady na pořízení (doprava, montáž, clo, průzkumné, geologické a projektové práce, poplatky bance atd.) vlastními nákladyse oceňuje majetek vytvořený vlastní činnostízahrnují se sem všechny náklady související s vytvořením DM – sestavují se tzv. kalkulace reprodukční pořizovací cenapoužívá se k ocenění DM nabytého bez úplaty (darování, ukončený leasing), při vkladu staršího majetku do podnikání tato cena se stanovuje odborným odhadem (zákon o oceňování), je to cena jakou předmět má v současné době Opotřebení a odepisování dlouhodobého majetku DHM a DNM se používá déle než 1 rok a postupně se opotřebovává. Rozlišujeme opotřebení: fyzické – způsobeno používáním a přírodními vlivy, např. koroze, opadávání omítky, snížená přesnost strojů morální - technické zastarávání vlivem pokroku, např. výpočetní technika, software Opotřebení DM se vyjadřuje ODPISY= částka, o kterou se pravidelně snižuje vstupní cena DM (výše částky závisí na předpokládané době životnosti) Odpisy postupně přenáší vstupní cenu DM do nákladů, protože VC nelze zahrnout do nákladů v plné výši v okamžiku pořízení. Oprávky = souhrn odpisů za určitou dobu, výše se stále mění – na začátku má hodnotu 0, na konci celé VC zůstatková cena = vstupní cena – oprávky, na začátku je ve výši VC na konci životnosti 0 Zásady odepisování: během odepisování není možná změna způsobu odepisování odepisuje se max. do výše vstupní ceny odpisy se zaokrouhlují na celé Kč nahoru měsíčně, na konci se doodepíší do výše VC, výpočet: roční odpis : 12 = měsíční odpis, zaokrouhlit, zaokrouhlená částka x 12 - Majetek se po celou dobu eviduje ve VC a sledují se jeho oprávky a zůstatková cena. - Zcela odepsaný majetek se může dále evidovat a používat. - I majetek, který není úplně odepsán, lze vyřadit pro ztrátu, krádež, škodu, lze ho prodat, darovat. Účetní a daňOVÉ ODPISY dhm A dnm Účetní odpisy upraveny zákonem o účetnictví stanoví je účetní jednotka tak, aby co nejvíc vyjadřovaly skutečné opotřebení majetku nejčastěji se odepisuje podle doby upotřebitelnosti - lineárně se zohledněním data pořízení, může se též odepisovat podle výkonu ve velkých firmách se účtují 1x měsíčně v menších firmách účetní odpisy = daňovým, účtují se v účetnictví 1x ročně podle upotřebitelnosti (životnosti) odpisová sazba = 100/doba životnosti (%) roční odpis = (VC/100) x odpisová sazba jednodušeji roční odpis = VC/doba životnosti podle výkonu roční odpis = (VC/celkový výkon) x roční výkon DAŇOVÉ ODPISY DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU jsou upraveny zákonem o daních z příjmů, tzn. závazně upraveny státem odpisy daňové uplatňuje vlastní

Témata, do kterých materiál patří