Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Investice

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (57,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Investice Jsou to věci a práva nabytá do vlastnictví podniku až do doby zařazení těchto investic do majetku podniku (do chvíle sepsání zápisu o převzetí do užívání) Např.: od začátku výstavby tovární haly až do jejího dokončení, předání investorovi se jedná o investici; DLM se tovární hala stává zápisem o převzetí haly do DLM Členění investic podle podoby a) věcné investice – např. stroj, auto b) finanční investice – např. cenné papíry podle ekonomického významu(zda slouží pro výrobní nebo nevýrobní čel) výrobní – např. výrobní linka nevýrobní – např. budova školy, station, plavecká hala podle významu v reprodukčním procesu (RP) obnovovací– zajišťují prostou reprodukci např.: 5 vyřazených strojů opatříme 5 nových strojů stejné technické úrovně rozvojové – zajišťují rozšířenou reprodukci extenzivní – zajišťují rozšířenou reprodukci, ale na stejné technické úrovni např.: za 5 strojů opatříme 8 nových strojů stejné úrovně intenzivní – zajišťují rozšířenou reprodukci na vyšší technické úrovni např.: za 5 strojů opatříme 8 nových strojů vyšší technické úrovně reprodukce = obnova RP → Rozdělení → Směna → Spotřeba ← ← ← ← Zdroje financování investic vlastní zdroje – odpisy, zisk, vklady společníků, atd. … cizí zdroje – bankovní úvěr, emise obligací, atd. … leasing vlastní zisk – podnik ho může použít z části pro vlastní potřebu se reinvestuje odpisy – mají dvojífunkci --- nákladovou --- zdrojovou (během odepisování DLM si podnik vytváří zdroj peněžních prostředků pro další investice) vklady vlastníků (nákup akcií, nákup podílových listů, vklady členů – zajišťují základní kapitál a vlastníkům přinášejí podíly na zisku, slouží k dlouhodobému financování) cizí závazky vůči zaměstnancům (krátkodobý zdroj financování) závazky vůči státu institucím soc. a zdrav. pojištění (DPH, DZP – platí se ½ rok, ¼ letně) dodavatelský úvěr – prodej zboží na fakturu, na splátky bankovní úvěry – nejběžnější způsob financování, cenou úvěru=úrok, který musí býtvyšší než úrok, za který si peníze půjčujeme. Úvěry: krátkodobý– kontokorentní (krátkodobý výběr do mínusu) eskontní (směnečný) lombardní (krytý movitou věcí) splatný do 1 roku střednědobý(1-4), hypotéční úvěr, leasing dlouhodobý (nad 4) Způsoby hodnocení investic pomocí těchto metod zjišťujeme zda se podniku vyplatí investovat nebo ne firma se rozhoduje mezi několika variantami a vybere tu nejlepší a)užšíb)širšíPři hodnocení efektivnosti se řídíme čtyřmi základními faktory:4) rizikovost 1) Metoda doby splácení – udává za jak dlouho uhradí podnik investici z vlastních finančních prostředků nebo zdrojů 2) Metoda čisté současné hodnoty – udává jakou částku musíme vložit, abychom v budoucnu dosáhli určité částky (výnosu, zisku) Jo = současná hodnota J = jistina 3) Metoda vnitřního výnosového procenta – používáme při rozhodování do čeho peníze investovat, zda je výhodnější investovat do nákupu zařízení nebo peníze uložit vypočítáme % výnosnosti investice 4) Metoda doby návratnosti úvěru – za jak dlouho firma vytvoří potřebné zdroje k úhradě úvěru, který použila na pořízení investice Hodnocení investic a jejich hospodárnost Vykonávání určité činnosti s cílem dosažení, co nejlepších výsledků, s co nejmenšími náklady. EfektivnostEkonomická efektivnost investic - vztah mezi ekonomickým přínosem nové investice a vynaloženými prostředky. Efektivnost investic má zajistit co nejvyšší zhodnocení vynaložených prostředků (ekonomický přínos – zisk), co nejkratší dobu návratnosti investic. Doba návratnosti - doba po kterou tok příjmů přinese hodnotu rovnající se původním N Ukazatelem hospodárnosti je efektivnost investic (dosažení co největšího výstupu s nejmenším vstupem) efektivnost =výstupy/vstupy (výnosy/náklady) a, roční výnos / PC investic – udává, jaký výnos přinese 1 investovaná Kč b, roční úspora nákladů / PC investic návratnost = 1 / efektivnost ukazatele efektivnosti: využití DLM, efektivnost investic, produktivita práce Investiční výstavba Je to nová výstavba, přístavba, nástavba, rekonstrukce, modernizace rekonstrukce = týká se stávající stavby, u které rekonstrukcí dochází ke změně technických parametrů nebo účelů modernizace = týká se stávající stavby, jedná se o rozšíření vybavenosti a použitelnosti stavby Účastníci a) investor – zadává a financuje výstavbu b) projektant – podle zadání investorovi vypracuje projekt; vyhotoví rozpočet stavby c) dodavatel – IV provádí, pokud je dodavatelů víc, je mezi nimi určen 1 generální Způsoby provádění investiční výstavby dodavatelských způsobem – stavbu provádí stavební firma (generální dodavatelé – řídí, subdodavatelé – podřizují se) ve vlastní režii – investor zajišťuje stavbusám kombinovaně – část stavby zajistí stav. firma a část investor Smlouvy používané při investiční výstavbě Smlouva o dílo – na budovu nebo stavbu Kupní smlouva – na nákup strojního vybavení Smlouva o kontrolní činnosti – u technického dozoru na stavbě V souvislosti s investicemi se setkáváme s pojmy: Nová výstavba – tu zvolí podnik v případě, že rozšiřuje výrobu nebo dosavadní nevyhovuje a nevyplatí se jeho rekonstrukce. Technickézhodnocení DLM ( zahrnuje se do investic, zvyšuje jeho pořiz. cenu, odepisuje se) Jedná se o Nástavbu, přístavbu, stavební úpravy nebo rekonstrukce(zásah do majetku, který má za následek změnu technických parametrů.Modernizace– vylepšení dosavadního stavu a doplnění módních prvků. Plánování IV IV je investování ve velkém rozsahu.Char. znakem je delší výrobní cyklus. Podnik musí vycházet z dlouhodobého rozvojeNa IV se podnik musí důkladně připravit a naplánovat ji. Obsahem plánu je hodnota prací a dodávek, ty se děli na: stavební práce stroje a zařízení Součástí plánu jsou projekty a rozpočty. Příprava IV (dokumentace) Investiční záměr (první návrh stavby a financování) Studie (u větších staveb) Projektová dokumentace k územnímu řízení (věcné vymezení a zdůvodnění připravované stavby; k žádosti o rozhodnutí o umístění stavby) Projekta)jednostupňovýb)dvoustupňový (dvě dokumentace pro stavební povolení a pro realizaci stavby)

Témata, do kterých materiál patří