Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
15 Výsledek hospodaření podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (44,53 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Výsledek hospodaření podniku - VH je rozdíl mezi výnosy a náklady (výnosy mínus náklady) NÁKLADY spotřeby statků, služeb a lidské práce vyjádřené v penězíchnáklady můžeme snížit, pokud snížíme spotřebu materiálu (např.: energie), mzdové náklady, ocenění spotřeby (nakoupíme levněji) Členění nákladů: 1) Podle druhů - materiálové (spotřeba materiálu, paliv) - mzdové a osobní náklady - nemateriálové (cestovné, nájemné) - finanční (pokuty, penále) - odpisy dlouhodobého majetku 2) Ve vztahu ke změnám objemu výroby a) fixní (stálé) mění se s objemem výroby, jsou stále stejné (např.: odpisy, mzdy, nájemné…)někdy se mohou měnit pouze jednorázově a to skokem b) variabilní (proměnlivé) mění se s objemem výroby, stoupají nebo klesají (např.: spotřeba materiálu, úkolové mzdy, částečné energie,…)proporcionální – mění se stejným tempem jako objem výroby (spotřeba materiálu, úkolové mzdy)degresivní – při růstu objemu výroby rostou pomaleji (spotřeba energie, doprava)progresivní – stoupají rychleji než objem výroby (práce přesčas) 3) kalkulační členění a) přímé náklady (jednicové) – můžou se stanovit přímo na kalkulační jednici např.: na jeden výrobek spotřebujeme jednu tunu oceli….(spotřeba materiálu, mzdy výrobních dělníků) b) nepřímé náklady (režijní) – nelze je stanovit na kalkulační jednici. Musí se počítat jinými metodami (mzdy ředitele, opravy strojů, úroky z úvěru) 4) účetní členění a) provozní –(účtová skupina 50 – 54 a 58) všechny běžné náklady, vznikající v průběhu výroby a poskytování služeb (spotřeba materiálu, energie, mzdy, odpisy, …). (i škody na majetku) -slouží k zajištění provozu podniku b) finanční –(účtová skupina 56 a 57) všechny náklady, související s finančními operacemi podniku (úroky, změna kurzů cizích měn, operace s cennými papíry) - bývají to běžné bankovní poplatky 5) členění podle místa vzniku - v podniku se také sledují náklady podle toho, ve kterém středisku vznikly. - sledují se podle vnitropodnikových útvarů např.: - náklady zásobovací činnosti - náklady výrobní činnosti - náklady správní činnosti … PŘÍKLAD: Vlastní náklady…………… 23 000,- ZISK……………………….2 300,- (10 % z 23 000,-) Prodejní cena……………… 25 300,- DPH (21 %) ………………… 5 313,- (25 300 * 0,21) Prodejní cena s DPH=30 613 Kč(25 300 + 5 313) GRAF: Variabilní progresivní Variabilní proporciální Náklady (Kč) Objem výroby (ks) Variabilní degresivní fixní VÝNOSY - peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností - nejčastějšími výnosy jsouTRŽBY -výnosy zvýšíme pomocí zvýšení cen, navýšením množství prodaných výrobků Členění: a) provozní –(účtová skupina 60 a 64) získané s provozně-hospodářské činnosti podniku (tržby za výrobky, zboží, přeprava zboží nebo osob,….) b) finanční –(účtová skupina 66) získané z finančních operací (kurzové zisky, přijaté úroky, úrok z vkladu, přebytek v pokladně,….) Členění výnosů odpovídá obdobnému členění nákladů. Pokud mezi s sebou porovnáváme náklady a výnosy, zjistímeVÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ VÝNOSY > NÁKLADY = ZISK VÝNOSY < NÁKLADY = ZTRÁTA VÝNOSY – NÁKLADY = VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Schéma výpočtu výsledku hospodaření: provozní výnosy – provozní náklady = provozní výsledek hospodaření VH z běžné činnosti + finanční výnosy - finanční náklady = finanční výsledek hospodaření = celkový výsledek hospodaření -daň z příjmů(daň z příjmů právnických osob 19 %) = výsledek hospodaření po zdanění Výsledkem hospodaření může býtZISK neboZTRÁTA ZISK - Zisk je hlavní cíl v podnikání Rozdělení zisku: úhrada daně z příjmůrozdělení a použití čistého zisku se se rozhoduje při schvalování roční účetní uzávěrky vlastníky podniku (u a. s., s. r. o. rozhoduje o zisku valná hromada) Rozdělení čistého zisku: fondy (kapitálové, fondy ze zisku,…)úhrada ztráty z minulých letvýplata podílu na zisku (dividenda, třináctý plat)výplata tantiém (odměna členů statutárního orgánu a dozorčí rady)rozšíření, modernizace podnikuzisk zůstává v podnikání jako nerozdělený zisk

Témata, do kterých materiál patří