Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


8. Národní hospodářství

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (312,39 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Otázka č. 8 A) Národní hospodářství Souhrn všech hospodářských činností na území daného státu, kterých se účastní tři ekonomické subjekty: Stát- řídí a zasahuje do ekonomikyPodnik- podnikají za účelem zisku, dodávají produkty na trh, spotřebovávají výrobní faktoryDomácnosti- poskytují výrobní faktory a spotřebovávají produkty Úroveň národního hospodářství závisí na přírodním bohatství státu, kvalitě pracovní síly, mentalitě národa, státním rozpočtu a organizaci trhu. Členíme na hospodářské sektory: Primární sektor Získávání zdrojů z přírody Těžební, dřevařský průmysl, zemědělskýSekundární sektor Zpracování surovin získaných z přírody Potravinářský, dřevozpracující, gumárenský, textilní průmyslTerciální sektor Služby pro obyvatelstvo Policie, soudy , restaurace, hotely, peněžnictví, pojišťovny, dopravaKvartální sektor Věda a výzkumZiskový sektor Cílem je dosažení zisku, označujeme je jako podnikyNeziskový sektor Jeho cílem není dosažení zisku, ale zlepšení úrovně společnosti (obrana státu, ochrana životního prostřední, památek, lidských práv…) Poskytují veřejně prospěšné služby Státní organizaci (rozpočtové, příspěvkové, státní fondy) Nestátní organizaci (občanská sdružení, politické strany, církve, nadace) Hodnocení národního hospodářství Národní hospodářství hodnotíme makroekonomickými ukazateli. Ty jsou znázorněny v magickém čtyřúhelníku. růst HDP/NHPzaměstnanost,nezaměstnanost vývoz a dovoz cenová hladina -míra inflace (saldo obch. bilance - rozdíl mezi dovozem a vývozem) Nejvýznamnějšími ukazateli jsouhrubý domácí produkt (HDP) a hrubý národní produkt (HNP). Hrubý národní produkt (HNP) Souhrn statků a služeb vyjádřený v penězích, vytvořený za určité období výrobními faktory ve vlastnictví občanů příslušné země bez ohledu na to, zda výroba probíhala na území státu nebo zahraničíProdukt se používá především v Americe Hrubý domácí produkt (HDP) Souhrn statků a služeb vyjádřený v penězích a vytvořený za určité časové období výrobními faktory na území státu bez ohledu na to, zda jsou vlastněny občany státu nebo cizinci u nás = územní principProdukt se používá na území evropy Výpočet HDP Zbožová (výdajová) metoda HDP = C + I + G + X C….. výdaje domácností na spotřebu I…… výdaje firem G….. státní výdaje na nákup a výrobu X….. saldoobchodní bilance (rozdíl mezi vývozem a dovozem) Důchodová (příjmová) metoda HDP= mzdy + renty + zisky + úroky + odpisy + nepřímé daně Zaměstnanec dostává mzdy a platy.Majitelé rentu.Majitelé kapitálu čistý úrok a zisk. Při výpočtech se naráží především na problém vlivu inflace. Záleží na tom, s jakými cenami počítáme. Běžné ceny- ceny aktuálního roku Při použití těchto cen mluvíme o nominálním HDP Díky inflaci nemůžeme výsledky srovnávat s jinými letyStálé ceny- zvolíme se některý rok jako výchozí a všechny ostatní musíme cenově přepočítat podle cen vybraného roku Pro víceletá srovnání Při použití těchto cen mluvíme o reálném HDP U HDP i NHP sčítáme pouze statky a služby, které prošly legálním trhem. Do ukazatelů není možné zachytit: a) Statky a služby, které si lidé ve sledovaném období vyráběly pro vlastní potřebu a tudíž neprošly trhem (zelenina z vlastní zahrádky) b) Statky a služby, které prošly nelegálním trhem Šedá ekonomika Nezdaněná práce s příjmy (melouchaření, úplatky) Černá ekonomika Příjmy z trestné činnosti (krádeže, prodej drog, nelegální hazardní hry) Hospodářský cyklus Národní hospodářství se nevyvíjí rovnoměrně, ale cyklicky. Cykličnost se nedotýká jen národních ekonomik, ale často celého světa (např. velká hospodářská krize).Vyjadřuje nesoulad mezi potenciálním produktem a skutečným produktem. Potenciální produkt HDP, kterého by ekonomika dosáhla při využití všech výrobních zdrojů Skutečný produkt Skutečně dosažený HDP dané ekonomiky Hospodářský cyklus ČAS Fáze hospodářského cyklu: EXPANZE = konjuktura (rozvoj) Rozmach poptávky i nabídky, domácnostem i firmám se daří, rostou zisky i platy, roste spotřeba statků služeb i zaměstnanost a HDPVRCHOL = přehřátá konjuktura Převis nabídky nad poptávkou, firmy produkují vysokým tempem nové statky a služby, ale strana poptávky už začíná zaostávat => pokles poptávky => váznutí odbytu a ekonomika začíná zaostávatRECESE = krize, deprese Pokles nabídky i poptávky Poptávka se zcela zabrzdila, firmy mají problémy s prodejem, krachují, zvyšuje se nezaměstnanost, lidé mají existenční problémy, lidé, kteří mají práci neutrácí, krize se prohlubuje, zpomaluje se růst cen a mezd, klesá HDPSEDLO = dnoVyrovnání (oživení) nabídky i poptávkyPoptávka nikdy neklesne na nulu, firmy minimalizovaly náklady a cenyFirmy, které přežijí recesi se dostanou se svou nabídkou do souladu s poptávkou, hledají se nové impulzy pro povzbuzení poptávkyPokud se impulzy uchytí, firmy mohou zaměstnávat nové pracovníky => vyšší příjmy domácnosti => znovu se rozbíhá konjuktura INFLACE Je to ekonomický jev, při kterém dochází k znehodnocování peněz, ztrácejí svoji hodnotu. Způsobuje: Pokles kupní síly penězPokles reálných mezdZnevýhodnění věřitelů (ten, kdo peníze půjčuje)Zvýhodnění dlužníkůZhoršení sociální situace pro ty, kteří pobírají fixní (stálé) důchody, např. starobní, invalidní DEFLACE Zvyšování hodnoty peněz, snižování cen zboží Inflaci měříme mírou inflace a podle spotřebního koše, který je tvořen mezinárodně vybranými výrobky a službami. Míra inflaci =cenová hladina (t) - cenová hladina (t-1) cenová hladina (t-1) vyjadřujeme ji v % t…období (měsíc, rok) r-1… předchozí období Inflaci rozlišujeme: Podle velikosti a míry inflace Míra = plíživá0-10% Lidé nepřestávají věřit penězům. Nenarušuje ekonomiku, je pro ni prospěšná => vyšší hospodářský růst Pádivá10- 100% Lidé přestávají věřit domácí měně, preferují stabilnější cizí měnu nebo jiné trvalejší hodnoty. Snižuje výkonnost ekonomiky. Hyperinflace Ceny se zvyšují natolik rychle, že peníze přestávají plnit svou funkci. Lidé preferují naturální směnu, nastává naprostý chaos ekonomického systému. Typické pro období války a politických krizí. Podle příčin Poptávková inflaceNa trhu je více

Témata, do kterých materiál patří