Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Právní stránka obchodních vztahů

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,06 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Právní stránka obchodních vztahů Pokud jsme si vybrali dodavatele, vstupujeme s ním do právního vztahu, který přináší práva a povinnostiUpravuje je NOZ ve 4. části „Relativní majetková práva“Smlouvy jsou založeny na velké smluvní volnosti Vznik závazků Právní úkony (uzavření smlouvy)Protiprávní úkony (způsobení škody)Jiné zákonem stanovené důvody (nálezné) Změna závazků Dohodou stran – změna práv a povinnostíProdlení dlužníka – nezaplatí ve stanovené doběProdlení věřitele – včas a řádně nepřijme plněníPostoupení pohledávky – změna v osobě věřitelePřevzetí dluhu – změna v osobě dlužníkaPřistoupení k závazku – další osoba jako spoludlužník Zjišťovací prostředky Smluvní pokutaRučeníDohoda o srážkách ze mzdy a jiných příjmůZástavní smlouvaZajištění závazků převodem právaUznání dluhu Zánik závazků Splněním dluhuDohoda o novém závazkuNemožnost plněníUplynutí dobySmrt dlužníka nebo věřiteleZapočteníVýpověď Kupní smlouva – KS Upravuje občanský zákoníkStrany mezi sebou zřídí závazek a řídí se obsahem smlouvyProdávající se zavazuje dodat movitou věc, předat doklady a umožnit mu nabýt vlastnické právoKupující se zavazuje zboží převzít, zkontrolovat a zaplatit Použití KS Dlouhodobé, pravidelné dodávky nebo jednotlivé, dílčíU movitých dražších věcíKoupě věcí, kde je potřeba prokázat vlastnictví (auto)Zakázková výroba Náležitosti KS Určení smluvních stranPředmětCena (nemusí být)Dodací podmínkySankceZáruční a pozáruční servis Podmínky pro uzavření KS OboustrannostSouhlas vůleMusí být uzavřena svobodně, srozumitelně, vážně a určitěVýkon prodávajícíhoVýkon kupujícíhoMožnost a povolenost Formy uzavření KS Ústně Hlavně u zboží denní potřeba Mezi kamarádyPísemně Nejčastěji Průkazná forma Pečlivě a správně sepsáno, aby nedošlo ke sporuDůsledné jednání Proběhne až zaplatímKonkludentní jednání (mlčky) Přijde zboží, zaplatíme Nepadne ani slovo Předkupní právo Předkupník a koupěchtivýPředkupník zaplatí do 8 dnů od nabídky u věci movité a do 3 měsíců u věci nemovitéPokud nezaplatí, předkupní právo zaniká Koupě na zkoušku Zkušební lhůta u movitých věcí 3 dny, u nemovitých 1 rok od uzavření smlouvyKupující ji musí vrátit ve stavu, v jakém ji převzalK změnám způsobeným vyzkoušením se nepřihlíží Smlouva o dílo Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a riziko díloObjednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatitPodmínkou je dodání většiny materiáluDíla Zhotovení určité movité věci Montáž, oprava, údržba Stavba, její zhotovení a oprava bez dodaného materiálu Hmotně zachycený výsledek jiné činnostiNáležitosti Určení stran Předmět – popis díla Cena Ostatní záleží na dohodě Darovací smlouva Dárce projevuje štědrost vůči obdarovanémuObdarovaný není vázán k protiplněníDárce je zavázán k odevzdání daruDarování podpory = pravidelné dary Nájemní smlouva Pronajímatel se zavazuje přenechat nájemci věc k dočasnému užíváníNájemce se zavazuje platit nájemné Kauce K zajištění plnění nájemcových povinností z nájmuNesmí být vyšší než 6ti násobek měsíčního nájmu Výprosa Půjčitel výprosníkovi bezplatně přenechá věc k užívání, ale může si pro ni kdykoliv přijít Zápůjčka Zápůjčitel přenechá vydlužiteli zastupitelnou věc tak, aby ji užil jak chce a po čase vrátil věc stejného druhu Úvěr Úvěrující se zavazuje, že poskytne na požádání penízeÚvěrovaný se zavazuje, že peníze vrátí a zaplatí úroky Pacht Propachtoval se zavazuje přenechat věc k dočasnému užíváníPachtýř se zavazuje za to platit pachtovné Obchodně právní odpovědnost Odpovědnost za škodu Jakákoliv majetková újma, která se dá vyčíslit penězi Poškozená strana musí výši škody prokázatOdpovědnost z prodlení Časové zpoždění oproti dohodnutému termínuOdpovědnost za vady Faktické Kvantitativní Kvalitativní Právní Porušení práv třetí osoby Zjevné Skryté Odstranitelné Neodstranitelné Reklamace Vady musí být reklamovány po zjištění bez odkladuDo konce reklamační lhůty

Témata, do kterých materiál patří