Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Právní stránka obchodních vztahů

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17.06 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Právní stránka obchodních vztahů

 • Pokud jsme si vybrali dodavatele, vstupujeme s ním do právního vztahu, který přináší práva a povinnosti

 • Upravuje je NOZ ve 4. části „Relativní majetková práva“

 • Smlouvy jsou založeny na velké smluvní volnosti

Vznik závazků

 1. Právní úkony (uzavření smlouvy)

 2. Protiprávní úkony (způsobení škody)

 3. Jiné zákonem stanovené důvody (nálezné)

Změna závazků

 1. Dohodou stran – změna práv a povinností

 2. Prodlení dlužníka – nezaplatí ve stanovené době

 3. Prodlení věřitele – včas a řádně nepřijme plnění

 4. Postoupení pohledávky – změna v osobě věřitele

 5. Převzetí dluhu – změna v osobě dlužníka

 6. Přistoupení k závazku – další osoba jako spoludlužník

Zjišťovací prostředky

 1. Smluvní pokuta

 2. Ručení

 3. Dohoda o srážkách ze mzdy a jiných příjmů

 4. Zástavní smlouva

 5. Zajištění závazků převodem práva

 6. Uznání dluhu

Zánik závazků

 1. Splněním dluhu

 2. Dohoda o novém závazku

 3. Nemožnost plnění

 4. Uplynutí doby

 5. Smrt dlužníka nebo věřitele

 6. Započtení

 7. Výpověď

Kupní smlouva – KS

 • Upravuje občanský zákoník

 • Strany mezi sebou zřídí závazek a řídí se obsahem smlouvy

 • Prodávající se zavazuje dodat movitou věc, předat doklady a umožnit mu nabýt vlastnické právo

 • Kupující se zavazuje zboží převzít, zkontrolovat a zaplatit

Použití KS

 1. Dlouhodobé, pravidelné dodávky nebo jednotlivé, dílčí

 2. U movitých dražších věcí

 3. Koupě věcí, kde je potřeba prokázat vlastnictví (auto)

 4. Zakázková výroba

Náležitosti KS

 1. Určení smluvních stran

 2. Předmět

 3. Cena (nemusí být)

 4. Dodací podmínky

 5. Sankce

 6. Záruční a pozáruční servis

Podmínky pro uzavření KS

 1. Oboustrannost

 2. Souhlas vůle

 3. Musí být uzavřena svobodně, srozumitelně, vážně a určitě

 4. Výkon prodávajícího

 5. Výkon kupujícího

 6. Možnost a povolenost

Formy uzavření KS

 1. Ústně

  • Hlavně u zboží denní potřeba

  • Mezi kamarády

 2. Písemně

  • Nejčastěji

  • Průkazná forma

  • Pečlivě a správně sepsáno, aby nedošlo ke sporu

 3. Důsledné jednání

  • Proběhne až zaplatím

 4. Konkludentní jednání (mlčky)

  • Přijde zboží, zaplatíme

  • Nepadne ani slovo

Předkupní právo

 • Předkupník a koupěchtivý

 • Předkupník zaplatí do 8 dnů od nabídky u věci movité a do 3 měsíců u věci nemovité

 • Pokud nezaplatí, předkupní právo zaniká

Koupě na zkoušku

 • Zkušební lhůta u movitých věcí 3 dny, u nemovitých 1 rok od uzavření smlouvy

 • Kupující ji musí vrátit ve stavu, v jakém ji převzal

 • K změnám způsobeným vyzkoušením se nepřihlíží

Smlouva o dílo

 • Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a riziko dílo

 • Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit

 • Podmínkou je dodání většiny materiálu

 • Díla

  1. Zhotovení určité movité věci

  2. Montáž, oprava, údržba

  3. Stavba, její zhotovení a oprava bez dodaného materiálu

  4. Hmotně zachycený výsledek jiné činnosti

 • Náležitosti

  1. Určení stran

  2. Předmět – popis díla

  3. Cena

  4. Ostatní záleží na dohodě

Témata, do kterých materiál patří