Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


základní ekonomické pojmy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (279,61 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

1a) ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY Potřeby– získané nebo vrozené požadavky člověka, které si uvědomuje a pociťuje je jako nedostatek, není – li požadavek splněn. Druhy potřeb- podle způsobu jak k nim člověk přichází: a)Fyzické (biologické) – jsou dány člověkem b)Společenské (duševní) – jsou dány ze společnosti Podle podstaty toho co uspokojují a)Hmotné – mám hlad, chci jíst b)Nehmotné – mít někoho rád Podle množství lidí, kteří sdílí danou potřebu a)Individuální– týkají se jednotlivců b)Kolektivní – v jednom okamžiku se týká skupiny lidí, podniku, obce Podle jejich postradatelnosti pro život a)Primární (nezbytné) – jejich uspokojení → životně důležité b)Sekundární (zbytné) – jejich uspokojení zvyšuje životní úroveň a)Hlavní – uspokojení potřeby vyvolává potřeby další (cestovat) b)Doplňkové– vyvolány potřebou hlavní Potřeby jsou vyvolány:1)Z podstaty člověka (věk, vzdělání)2)Vlivem společnosti Prostředky k uspokojení potřeb Statky–předměty, které uspokojují potřeby svými vlastnostmi Členění statků: 1)podle podstaty:a)hmotné– mají věcnou podstatu b)nehmotné – nemají věcnou podstatu (znalosti, city,…) 2)podle způsobu spotřeby:a)spotřební – slouží ke konečné spotřebě b)kapitálové – slouží k další výrobě 3)z hlediska rozdělení vztahu statku k výrobě: a)volné – beze změny z přírody b)výrobek – pro vlastní spotřebu c)zboží – každý výrobek určený k prodeji Služby– cizí činnosti, které uspokojují potřeby svým průběhem Členění služeb:1)věcné – spojené s opravou nebo údržbou určité věci (pračka, myčka) 2)osobní – netýkají se věcí, ale přímo osoby (zákazníka) Spotřeba = uspokojená potřeba Maslowova pyramida -filosof, který tvrdí, že člověk má 5 základních potřeb, musí se uspokojit nejdříve ty na nižším stupni, poté až ty na vyšším Výrobní faktory - k zabezpečení ekonomických statků, které se při výrobě přeměňují do podoby statku nebo služby Pracovní síla – člověk vykonávající činnost, při které využívá svých duševních a fyzických sil, dovedností a návykůPřírodní zdroje– nerostné bohatství, půda, lesy, vzduch, vodaKapitál –zdroj krytí majetku podniku. Vyjadřuje, z čeho byl majetek získáván, vlastní a cizí/ majetek podniku v podobě peněz nebo majetek hmotné podoby finanční Hospodaření - způsob, jak nakládáme s prostředky, které máme k dispozici, abychom uspokojili potřeby - hospodařit = volit mezi několika možnostmi Efektivnost - vyjadřuje, jak hospodaříme nebo jaký je vztah mezi vynaloženými prostředky a vzniklým užitkem - můžeme vyjádřit číselně porovnáním vstupů a výstupů efektivnost = výstup / vstup Dělba práce- specializovaní pracovníci vyprodukují více statků a výsledek bývá kvalitnější

Témata, do kterých materiál patří