Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Společnosti obchodní

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (75 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Obchodní korporace Podnikání FO i PO Základním rozdílem je skutečnost, že právnická osoba je samostatným subjektem práv a povinností, a to bez ohledu na to, kdo je jejím zakladatelem či vlastníkem V případě podnikání osoby fyzické, vznikají fyzické osobě práva a povinnosti z podnikání přímo V případě, že se však fyzická osoba rozhodne podnikat prostřednictvím osoby právnické, bude vždy vlastníkem určitého podílu v právnické osobě, který představuje její účast na společnosti Jinými slovy, fyzická osoba je majitelem společnosti, nebo má na společnosti s jinou osobou podíl Právnická osoba = organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná Právní osobnost má právnická osoba vždy od svého vzniku do svého zániku Právnickou osobu lze ustavit zakladatelským právním jednáním, zákonem, rozhodnutím orgánu veřejné moci, popřípadě jiným způsobem, který stanoví zákon (založení) Zakladatelské právní jednání (založení společnosti), pro které se vyžaduje písemná forma, musí vždy určit alespoň název, sídlo právnické osoby, předmět činnosti, statutární orgán právnické osoby a způsob jeho vytvoření Zakladatelské jednání musí též určit, kdo jsou první členové statutárního orgánu Právnická osoba vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku (vznik) Druhy obchodních korporací Dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech jsou obchodními korporacemi obchodní společnosti a družstva Obchodními společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost, společnost s ručením omezeným a akciová společnost, evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení Veřejná obchodní společnost a komanditní společnost jsou zákonem současně označeny jakospolečnosti osobní Společnost s ručením omezeným a akciovou společnost zákon označuje jakospolečnosti kapitálové. Osobní společnost může být založena jen za podnikatelským účelem nebo za účelem správy vlastního majetku Veškerá působnost, kterou zakladatelské právní jednání, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu právnické osoby, náležístatutárnímu orgánu právnické osoby Jednání statutárního orgánu je postaveno na koncepci, kdy zákon považuje statutární orgán za zákonného zástupce právnické osoby, která není schopna jednat sama Právnické osoby tedy nejednají prostřednictvím svých statutárních orgánů, ale statutární orgány jednají za právnickou osobu Pokud náleží působnost statutárního orgánu více osobám, tvoří tito kolektivní statutární orgán. Statutárním orgánem osobní společnosti je každý jejíspolečník. Statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným je každýjednatel U akciové společnosti je statutárním orgánem jejípředstavenstvo (V případě systému dualistického) Dle zákona o obchodních korporacích musí statutární orgán jednat s péčí řádného hospodáře (pečlivě a s potřebnými znalostmi) Nejvyšším orgánem v osobní společnosti jsouvšichni její společníci Společníci v tomto ohledu netvoří valnou hromadu jako společnosti kapitálové. Statutárním orgánem osobní společnosti je každý její společník V kapitálové společnosti je nejvyšším orgánemvalná hromada a v družstvučlenská schůze. Kontrolním orgánem obchodních korporací pak mohou být dozorčí rada, kontrolní komise nebo jiný obdobný orgán Členem orgánu obchodní korporace může být jak osoba fyzická, tak osoba právnická. Členem však nemůže být ten, u koho nastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti Veřejná obchodní společnost Veřejná obchodní společnost je společnost alespoň dvou osob, které se účastní na jejím podnikání nebo správě jejího majetku a ručí za její dluhy společně a nerozdílně Vzájemné právní poměry společníků ve společnosti se řídí společenskou smlouvou. Společenská smlouva musí vždy obsahovat firmu společnosti, předmět podnikání společnosti nebo údaj, že byla založena za účelem správy vlastního majetku, a určení společníků uvedením jména nebo jmen a příjmení, v případě právnické osoby názvu a bydliště nebo sídla Pokud nestanoví společenská smlouva jinak, jsou podíly společníků stejné Komanditní společnost Komanditní společnost je společnost, v níž alespoň jeden společník ručí za její dluhy omezeně (komanditista) a alespoň jeden společník neomezeně (komplementář) Podíly komanditistů se určují podle poměru jejich vkladů. Výše vypořádacího podílu komanditisty se určuje podle pravidel stanovených zákonem pro vypořádací podíl ve společnosti s ručením omezeným Za dluhy společnosti ručí komanditista s ostatními společníky společně a nerozdílně do výše svého nesplaceného vkladu podle stavu zápisu v obchodním rejstříku Společenská smlouva musí vždy obsahovat určení, který ze společníků je komplementář, a který komanditista Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným je společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše, v jaké společníci nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění Podíl společníka ve společnosti s ručením omezeným se určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu Společenská smlouva může připustit vznik různých druhů podílů Takovým způsobem může společenská smlouva určit, že podíl společníka je představován kmenovým listem Společníci se ve společnosti s ručením omezeným podílejí na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení mezi společníky v poměru svých podílů Společníci vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti navalné hromadě, která je nejvyšším orgánem společnosti Dozorčí radu společnost zřizuje, pokud tak stanoví zákona nebo společenská smlouva Každý společník může svůj podíl převést na jiného společníka, nebo na třetí osobu, a to za podmínek stanovených zákonem nebo společenskou smlouvou. Statutárním orgánem společnosti je jeden nebo vícejednatelů Akciová společnost Akciovou společností je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií Výše základního kapitálu akciové společnosti musí činit ale

Témata, do kterých materiál patří