Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Vývoj ekonomické integrace

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (27 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

19. Vývoj ekonomické integrace Hospodářská integrace Integrace znamená spojování a sjednocování dříve samostatných jednotek do nových celků. Mikroekonomická integrace - na úrovni firem - dohody o spolupráci - společné projekty firem - slučování firem (fúze) - firmy s mezinárodní působností Makroekonomická integrace = hospodářská integrace (IH) je proces postupného sbližování, přizpůsobování a propojování národních ekonomik, které se uskutečňuje v rámci určitého regionu a jehož výsledkem je vytváření jednotného nadnárodního hospodářského sdružení. Stupně hospodářské integrace: I. Pásmo volného obchodu - odstraňování obchodních překážek (cel, kontingentů) --- liberalizace MO na úrovni zboží a služeb mezi členskými zeměmi II. Celní unie - jako pásmo volného obchodu, navíc je uplatňována jednotná celní politika vůči nečlenským zemím. Může být zřízena společná instituce - plní jen poradní, koordinační funkci. III. Společný trh - rozšíření volného pohybu i pro pracovní síly a kapitál. Je zachována ještě plná suverenita státu. IV. Hospodářská unie - přechod k nadstátní formě integrace. Dochází ke sjednocování hospodářské politiky vlád zúčastněných zemí, ke sjednocování legislativy (zákonů). Pravomoce vlád jsou přesouvány na společnou národní instituci --- omezení státní suverenity ve prospěch kolektivního rozhodování V. Úplná ekonomická integrace - je vyústěním integračních procesů. Hospodářství jednotlivých zemí je řízeno ze společného centra, je zavedena společná měna Pojetí integrace - teoretické přístupy funkcionalistické pojetí - umožnit fungování tržního mechanismu v mezinárodním měřítku - LIBERALIZACE institucionální pojetí - tržní mechanismus nedostačuje, pro zajištění mezinárodní integrace je potřeba vytvořit odpovídající instituce (státní úřady) Evropský integrační proces - regionální integrace se v poválečném období rozvíjí nejintenzivněji v Evropě - v r.1948 se vytvořilacelní unieBenelux - první mezistátní forma ekonomické integrace - v r.1952 se k Beneluxu připojuje Francie, Itálie a SRN - vzniká Evropské sdružení uhlí a oceli (ESUO) - společný trh zaměřený na tato odvětví - v r.1957 rozšiřují země ESUO společný trh na další odvětví - vzniká Evropské hospodářské společenství (EHS) - celní unie s perspektivou postupného přechodu na hospodářskou unii - pro odvětví jaderného průmyslu je založenoEvropské sdružení pro atomovou energii (Euroatom) - v r.1967 jsou tato společenství sloučena - vznikajíEvropská společenství (ES) ESUO + EHS + Euroatom = ES - v r.1973 přistupuje k ES V.Británie, Dánsko a Irsko, 1981 Řecko, 1986 Španělsko a Portugalsko --- označované jako evropská 12 - v r.1993 se ES transformuje naEvropskou unii (ES) - od r.1995 jsou členem EU Švédsko, Rakousko a Finsko --- evropská 15

Témata, do kterých materiál patří