Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Obchodní politika

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (31 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

18. Obchodní politika Protekcionistická opatření (Merkantilismus) - jsou nástrojem obchodní politiky státu - jednostranně omezují mezinárodní obchod - zvýhodňuje domácí výrobce před zahraniční konkurencí I. CLO - dávka vybírána za zboží přecházející hranici - výše cla je dána tarifem - celním sazebníkem - ochranné clo zvyšuje cenu dováženého zboží na trhu --- zahraniční výrobci nemohou na domácím trhu konkurovat domácím, domácí výrobci mohou potom také zvýšit cenu -antidumpingové clo DUMPING = vývoz za cenu nižší, než je běžná cena nebo za cenu, která nekryje náklady výroby. - dovozní přirážka vyšší cena --- málo zahr.zboží --- nižší spotřeba II. Množstevní omezení (kvantitativní restrikce) - stanovení nejvyššího možného objemu dovozu určitého zboží - je dáno kontingentem, tj. povoleným limitem - dosáhne-li dovoz daného zboží určené výše, je administrativně zastaven málo zahr.zboží --- vyšší cena --- nižší spotřeba Cíl protekcionistických opatření: - chránit domácí výrobce před zahraniční konkurencí - vyrovnání salda běžného účtu platební bilance - politické cíle Negativní důsledky protekcionistických opatření: - omezení svobodné konkurence - vyšší spotřebitelské ceny - útlum inovačních trendů - politické důsledky Proexportní opatření (Liberalismus) = opatření podporující vývoz - jsou nástrojem obchodní politiky státu - jednostranně podporují mezinárodní obchod - zvýhodňují domácí výrobce na zahraničních trzích I. Subvence - vláda dotuje výrobce zboží určeného na export - zvýhodněné daňové sazby - exportní úvěry garantované vládou II. Obchodní smlouvy - dvou-nebo vícestranné mezivládní dohody - postupné snižování cel a uvolňování MO - celní unie --- hospodářská integrace Cíl proexportních opatření: - podpora domácích výrobců na zahraničních trzích - vyrovnání salda běžného účtu platební bilance - politické cíle Mezinárodní hospodářské organizace OECD -The Organization for Economic Coopertion and Development - založena v r.1948 na základě Marshallova plánu - sídlo v Paříži - členy jsou západoevropské a severoamerické země včetně ČR + Japonsko, Austrálie (celkem 26 členů) - CÍLE: - liberalizace a rozvoj mezinárod. obchodu - odstraňování kvantitativních omezení - snižování celních sazeb - mnohostranný platební styk - napomáhání ekonomickému rozvoji členských i nečlenských zemí WTO -The World Trade Organization - založena v r.1947 jako GATT (The General Agreement on Tariffs and Trade) - sídlo Ženeva - členy jsou většina členských zemí OSN včetně ČR - CÍLE: - odstraňování celních překážek v mezinárodním obchodě - uplatňování zásady nediskriminace a doložky nejvyšších výhod - členské země jsou zavázány poskytovat si navzájem všechny výhody, které v minulosti poskytly nebo v budoucnu poskytnou jinému státu, nediskriminovat zboží z ostatních členských zemí; smluvně jsou uvedeny sazby, dávky a poplatky související s přechodem přes hranice, celní řízení a všechny formality s tím související Světová banka - skupina Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj IBRD - založena 1945 v rámci MMF - sídlo Washington - členy jsou členské země MMf včetně ČR (ČSR zakládajícím členem) - CÍLE: - IBRD je nejvýznamnější institucí v oblasti mezinárodního pohybu kapitálu - dlouhodobými úvěry napomáhá rozvoji a strukturální přestavbě ekonomik členských zemí - banka získává prostředky ze základních vkladů členských zemí a z emise vlastních obligací - úvěry poskytuje soukromým společnostem i vládám především rozvojových zemí Specializované hosp. organizace OSN: ILO -The international labour organization FAO -The food and agriculture organization UNESCO -The united nations educational, scientific and cultural organization WHO -The World health organization UNCTAD-The united nations conference on trade and development UNIDO-The united nations industrial development organization

Témata, do kterých materiál patří