Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Fiskální a důchodová politika

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (3 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

9. Fiskální politika, důchodová politika Veřejné rozpočty a státní rozpočet Rozpočtem budeme rozumět soustavu veřejných rozpočtů, které představují tvorbu a použití centralizovaných peněžních fondů vládou včetně správy na místních úrovních za určité období tzv. fiskální rok. Jde o soustavu rozpočtů, která má v různých zemích rozmanitou podobu. Státní rozpočet – základní nástroj fiskální politiky představující centralizovaný peněžní fond a ústřední prvek veřejných financí Veřejný rozpočet – tvořen soustavou dílčích veřejných rozpočtů Státní rozpočet Územní rozpočet (tj. rozpočty krajů a obcí) Rozpočty ZP Mimorozpočtové fondy - účelové fondy (např. fond sociálního zabezpečení) Finance státních podniků Příjmy státního rozpočtu Daně – povinné platby, které odvádějí ekonomické subjekty do rozpočtu v předem stanovených lhůtách Přímé – jsou vázány k určitému důchodu nebo majetku, přímé daně zdaňují náš výkon, nepřímé naši spotřebu. Moderní daňové soustavy se orientují na problematiku daní nepřímých, snižují se daně přímé a zvyšují se daně nepřímé, souvisí to s lákáním zahraničních investorů – dotyčná země je atraktivní, když je nízko zatížena z hlediska daních přímých, které musí investor odvádět osobní důchodové(daně z mezd, z důchodů plynoucích ze samostatné podnikatelské činnosti, z úroků, divident apod.) dále daně ze zisků podniků různé daně z majetku (dědická a darovací, z pozemků, daň silniční apod.) Nepřímé Daň z přidané hodnoty Daň spotřební, stanovená pouze pro určité výrobky – alkoholické nápoje, benzín, tabákové výrobky cla Platby na sociální zabezpečení, na politiku zaměstnanosti, ZP Přijaté úroky Příjmy z pronájmu státního majetku Splátky z poskytnutých úvěrů Příjmy z prodeje majetku Přijaté dotace Rozpočtové výdaje Transferové platby (TR) – jednostranné výdaje domácnostem – starobní důchody, dávky v nezaměstnanosti, platby, za které dárce od příjemce nic neočekává. Je třeba hovořit o mandatorních výdajích – výdaje, které jsou ze zákona dané – vláda nemá prostor pro ovlivňování výši výdajů, to je dáno ze zákona. U nás u mnoha mandatorních výdajů – automatické indexace ( s tím jak roste cenová hladina, tak rostou i tyto výdaje). Jde o zrušení automatické indexace podle inflace. Vládní výdaje za statky a služby (G) – financování běžných a investičních výdajů v oblasti školství, zdravotnictví, veřejné správy, justice, armády, policie, záchranné služby apod. Subvence podnikům – zejména v oblasti dopravy, těžebního průmyslu, k podpoře exportu, zemědělství, podpora exportu (kontroverzní záležitost). Silná oblast intervencionistických vlád. Subvence ČD? Ano, ne? V jaké výši? O zemědělství - společná zemědělská politika EU Splátky úvěrů Úroky z dluhů – tzv. dluhová služba. Velikost státního dluhu u nás velmi vysoká. Jsou to desítky miliard splátek. Funkce SR a)Stabilizační funkce – ovlivňování makroekonomického vývoje dané ekonomiky, jde o vyhlazování hospodářských cyklů, aby se drastickým způsobem nestřídal hospodářský růst a pokles, překonání národohospodářských poruch b)Alokační funkce – soustředění finančních prostředků pro zabezpečení produkce veřejných statků, k podpoře pozitivních a k eliminaci negativních externalit, alokuje finanční prostředky k podpoře veřejných statků c)Redistribuční funkce (funkce přerozdělování) – majetkové daně, dědické daně, darovací daně: jsou tedy nástrojem regulace nerovnosti a) nástroje fiskální politiky, diskreční opatření/vestavěné stabilizátory, deficit strukturální/cyklický/skutečný Nástroje FP - příjmová i výdajová stránka rozpočtu, účinky interpretovány pomocí jejich vlivu naAD ▪rozpočtové příjmy– změna míry zdanění důchodů se promítá do změny spotřebních výdajů domácností , při ↓ zdanění a ↑ osobního disponibilního důchodu porostou výdaje C a tedy i AD - zdanění důchodu –progresivní(s ↑ důchodu podíl daně na tomto důchodu roste) - konstantní(podíl daně na důchodu je stabilní)- proporcionální vývoj vůči důchodu - degresivní(s ↑ důchodu podíl daně na tomto důchodu klesá) ▪rozpočtové výdaje –G, TR bezprostředně zvyšují AD expanzivníFP = ↓ zdanění a ↑ výdajů G, TR => ↑ AD restriktivníFP - ↑ zdanění a ↓ výdajů G, TR => ↓ AD fungování se promítá dorozpočtového salda: BS = TA – (G + TR) = t*Y – (G+TR) - nástroje mají dvojí mechanismus fungování: 1) Automatické (vestavěné) stabilizátory- fungují samočinně, bez zásahů vlády…př: -progresivní zdanění důchodů – dochází k vlivu na disponibilní důchod – např. v recesi klesá důchod, ↓ dis. důchodu brzděn poklesem míry zdanění, to brzdí též pokles C - dochází ke změně hodnoty výdajového multiplikátoru, tím ke změně účinnosti autonomních výdajů -automatická změna TR domácnostem – v recesi se zvyšuje objem vyplácených podpor a dávek- protože roste nezaměstnanost a klesá důchod- tím dochází ke zpomalení ↓ dis. důchodu - uvedené nástroje působí proticyklicky - změna daňových sazeb - změna struktury výdajů SR - změna výše výdajů SR (jednotlivých položek) vestavěna stabilizátory –fungují automaticky po svém zavedené do ekonomiky a zmírňují cyklické výkyvy v ekonomice, stabilizují ekonomiku př. progresivní důchodové daně (Jak fungují? Když rostou naše příjmy, AD se skládá se spotřebních výdajů atd., spotřební výdaje jsou funkcí disponibilního důchodu, klíčovou záležitost hrají daně – složka autonomní a indukované, naše daňová soustava je progresivní, roste-li ekonomika, rostou spotřební výdaje domácností), posouváme se do pásem,která jsou zdaňována více, v případě, že bude ekonomika v recesi,budu odvádět méně daní a pokles AD bude zmírněn. V situaci, kdy bude soustava LINEÁRNÍ, tak vestavěny stabilizátor nebude fungovat),pojištění, v nezaměstnanosti, státní výkup zemědělských přebytků, subvence k cenám zemědělské produkce.V situace kdy dochází k růstu daně z příjmů. AD = C+ I + NX+ G, C = f (YD) YD = Y – TA+ TR, TA = TA s pruhem+ tY V případě progresivní daně z příjmů, roste-li ekonomika (rostou spotřební výdaje, roste AD, žlutá čára, jestliže se ale v důsledku růstu příjmů začnu posouvat do oblastí, které jsou více zd

Témata, do kterých materiál patří