Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Peníze

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (38,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

15. Peníze Peníze nahrazovaly drahý kov, ale souběžně fungovaly s drahým kovem a byly na něm závislé. Těmito penězi byly BANKOVKY a měly těsnou vazbu na zlato. Bankovky se vyvinuly z dlužních úpisů bank, směnek znějících na bankéře. Právo EMITOVAT ( vydávat, tisknout ) bankovky měla komerční banka a po předložení bankovky byla banka povinná vyplatit zlato. Tento peněžní systém označujeme jako ZLATÝ STANDARD – tento procházel vývojem a rozlišujeme jeho tři formy: 1)STANDARD ZLATÉ MINCE ( ČISTÝ ZLATÝ STANDARD ) - označujeme takový peněžní systém, kdy je zachován volný pohyb zlata přes hranice a volná ražba zlatých mincí; tento systém fungoval až do první světové války; vedle bankovek fungovaly ještě tzv. STÁTOVKY – jsou taky papírové, ale rozdílem od bankovek je pouze, že státovky vydává stát a mají funkci vnitřního nuceného oběhu a nejsou kryty zlatem 2)STANDARD ZLATÉHO SLITKU - pořád je uchována možnost výměny zlata za bankovku, ale zlato není ve formě mincí, ale ve formě prutů 3)STANDARD ZLATÉ DEVIZY - nejvyšší stádium zlatého standardu; jedná se o nepřímou směnu peněz za Zlato prostřednictvím povinnosti Centrální banky vyměnit domácí měnu za měnu, ; fungoval až do 70 let. Měny hlavní a vedlejší - v pozdějších systémech zlato už nefungovalo jako oběživo tzn., že se neúčastnilo peněžních transakcí a docházelo k DEMONETIZACI ZLATA Příčiny :- kovový systém se stával nepraktickým - projevoval se nedostatek zlatého kovu - praxe ukazovala, že zlato v oběhu nemusí vystupovat - se vzdalováním vazby papírových peněz na zlato začaly ekonomové klást nové požadavky na regulaci oběhu státem a právo emitovat bankovky přešlo na banky centrální; proces demonetizace zlata byl zavržen roku 1971 Formy peněz soudobých:- MINCE – jsou oběžné prostředky malých nominálních hodnot - BANKOVKY – jsou emitovány bankou - DEPOZITNÍ(=bankovní peníze) – nejvýraznější forma soudobých forem, peníze vedené na účtech bank – snižujeme náklady na ražbu nových peněz není potřeba tolik peněz v hotovosti LIKVIDNÍ peníze :v každém okamžiku lze čerpat a použít; depozita neboli peníze na účtech mají různou úroveň likvidity nebo-li použitelnosti Dělíme podle úrovně likvidity : 1) VYSOCE LIKVIDNÍ PENÍZE :- depozita na požádanou - vklady v bankách - běžnou formou jsou šeky 2) TERMÍNOVANÁ DEPOZITA :- vklady s určitou výpovědní lhůtou - nižší míra likvidity - někdy se označuje jako NEAR-MONEY ,skoro peníze, - některé druhy cenných papírů ( akcie ) - širší pojetí peněz – mince a bankovky - užší pojetí peněz –podle tohoto se peníze dělí: 1) AGREGÁT M0 – oběživo: mince, papírové peníze 2) AGREGÁT M1 – oběživo, depozita na požádanou 3) AGREGÁT M2 – M1 + termínovaná depozita do určité výše – malá 4) AGREGÁT M3 – M2 + velká termínovaná depozita Nejdůležitějším cílem každého státu je stabilizace měny Poptávka po penězích ( DM ) Lidé poptávají peníze z důvodů přání držet peníze za cílem dalšího vynaložení. Existují různé motivy držby peněz. Držba peněz je spojena s tzv. náklady držby, které představují obětovaný úrok nebo zisk případně ztrátu. Peníze jsou užitečné, ale když je vložíme na účet, do akcií mohou přinášet vyšší výnos než kdyby je nikam neukládali. V inflačním prostředí peníze ztrácejí svou kupní sílu. 3 motivy držby peněz: 1)TRANSAKČNÍ MOTIV -možnost nakupovat představuje hlavní motiv, pro který lidé obětují úrok. Transakční poptávka po penězích je závislá na důchodu a s rostoucím důchodem roste transakční poptávka po penězích. 2)OPATRNOSTNÍ MOTIV -vyjadřuje snahu jedince vyhnout se riziku, zabezpečit se před nejistou budoucností. Projevuje se snahou vytvářet peněžní zásobu a překonat nepříznivé období - ztráta zaměstnání, nemoc, atd. S tímto motivem souvisí i příležitost výhodné koupě. 3)SPEKULAČNÍ MOTIV -souvisí s funkcí peněz jako uchovatel hodnoty. Lidé se snaží omezit držbu hotových peněz a investovat do nákupu akcií a spoléhat na to, že dostanou více peněz než vložili. Prosazuje se zejména transakcí s cennými papíry a majetkovými aktivity. Nabídka peněz ( SM ) Skládá se z vkladů u bank a tu nabídka peněz představují PENĚŽNÍ MASU , kterou tvoří oběživoo a vkladyv. Na oběživo má vliv poptávka veřejnosti po hotovosti a na vklady působí poptávku veřejnosti po vkladech. i SM i ……… úroková míra E M ……… peněžní masa iE DM ME M Při vysoké úrokové míře mají občané tendenci spořit a při nízké úrokové míře se projevuje tendence investování. Pokud dojde ke zvýšení ekonomiky nastává oživení a ke snížení tak dochází k úpadku. Centrální banka ovlivňuje nabídku peněz, výši úrokové míry a tím se banka snaží vytvářet rovnováhu na peněžním trhu a tím udržovat měnovou stabilitu Př. V čase t=1 se vyrobí 100 výrobků a cena jednoho výrobku je 10 Kč. Jaká je velikost reálného produktu a jaké je velikost nominálního produktu. V čase t=2 se vyrobí 100 výrobků a cena stoupla na 20 Kč. Vypočítejte reálný a nominální produkt. Výchozí ceny t=1. t=1 100 výrobků p=10Kč reálný ? nominální? 100 *10 = 1000 produkt t=2 100 výrobků p=20Kč reálný? 100 *10 = 1000 reálný produkt nominální? 100 *20 = 2000 produkt výchozí ceny t=1.

Témata, do kterých materiál patří