Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Makroekonomie, nezaměstnanost, inflace

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (66,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Makroekonomie, nezaměstnanost, inflace Makroekonomie Zkoumá ekonomické veličiny státu jako celku, hospodářskou politiku, ekonomické pojmy globálního charakteru (např. inflace, ekonomický růst či pokles, daně a jejich působení na ekonomiku, nezaměstnanost, platební a obchodní bilanci státu, množství peněz v národním hospodářství apod.) Výsledkem zkoumání jsou nejrůznější doporučení vládě, parlamentu, jak postupovat při řešení problémů vývoje NH Makroekonomie tedy analyzuje příčiny existence různých makroekonomických jevů ve společnosti a hledá nástroje k jejich omezení nebo k jejich podpoře Mezi významné mezinárodní instituce, které ovlivňují makroekonomické jevy patří např.Mezinárodní měnový fond, Mezinárodní bankovní instituce Subjekty makroekonomie: Firmy - všichni výrobci daného státu (bez ohledu na druh zboží, které prodávají) Domácnosti -všichni občané státu - na jedné straně nabízejí svou práci na trhu práce a na druhou stranu mají poptávku po zboží firem Stát -všechny instituce státu, které zajišťují proces přerozdělování (výběr daní a sociálního pojištění a jeho přerozdělení formou sociálních dávek, státních dotací apod.) - aobhospodařuje veřejné statky (zdravotnictví, školství, obrana státu apod.) - na jedné straně poptávka po pracovnících veřejného sektoru, poptávka po zboží firem a na druhé straně nabízejí veřejně prospěšné služby, za které ovšem neplatíme přímou cenu, ale jsou financovány z příjmů státního rozpočtu, především z daní - patří sem: centrální banka, parlament a vláda, které rozhodují a hospodářské politice státu Makroekonomické veličiny makroekonomie zkoumá ekonomiku jako celek, proto nás zajímajísouhrnné veličiny tzv. agregované veličiny Agregátní poptávka = souhrn všech poptávajících v celém státě - poptávku mohou tvořit domácnosti (poptávka po spotřebních statcích) ale i firmy (poptávka po výrobních prostředcích), ale také stát (poptávka po práci učitelů) Agregátní nabídka =souhrn všech nabízejících v celém státě - nabídku tvoří domácnosti (nabízí svou práci), firmy (nabízí zboží) a stát (zajišťuje vzdělávání, ochranu majetku a zdraví) Mikroekonomie Zabývá se chováním jednotlivých ekonomických subjektů v určité zemi (firmy, domácnosti…) Nezaměstnanost Jev, který negativně ovlivňuje politiku tržní ekonomiky Jev, který je nevyhnutelný – nedílný průvodce ekonomiky Eliminovat nezaměstnanost Aby nezaměstnanost neoslabovala ekonomiku Komunisté – zákonem dáno právo a povinnost pracovat příkazový tržní systém a centrálně plánovaná ekonomika Nabídka X poptávka Pracovní síla – firmy, úřady… hledají pracovní sílu → poptávají se po pracovní síle Převis nabídky pracovní síly nad poptávkou = část pracovní síly nevyužita → vysoká nezaměstnanost Negativní vlivy Jednotlivec Nízký příjem + problémy s tím spojené Socializační efekt – mizí sounáležitost s kolektivem, další vzdělání… Problémy: deprese, pocit méněcennosti, alkoholismus… Řešení: větší aktivnost v hledání práce jinde (jiný kraj, město), změna kvalifikace Pokud stát nepodpoří kvalifikaci či mobilitu, nebudou změny (žádné slevy na dani, na kurzech…) Stát Zvýšení výdajů – pokud se nepostará o nezaměstnanost Úřady práce by nebyly, kdyby nebyla ani nezaměstnanost Malá výtěžnost daní Stát odvádí zdravotní a sociální pojištění za nezaměstnané Platí rekvalifikační programy Nezaměstnanost se dělí na: Dobrovolná nezaměstnanost je dána tím, že někteří lidé nechtějí být po určitou dobu zaměstnaní nabízená mzda (plat) je pro ně příliš nízká, nevyhovuje jim vzdálenost atd. Nedobrovolná nezaměstnanost je dána tím, že není k dispozici dostatek pracovních míst tj. počet nezaměstnaných převyšuje celkový počet volných pracovních míst Formy nezaměstnanosti: frikční tj. krátkodobá nezaměstnanost (např. absolventi škol) strukturální v určitých oborech, odvětvích nebo regionech poklesne potřeba určitých povolání je dána útlumem některých oborů – např. vývojem techniky cyklická vzniká v době, kdy klesá HDP klesá výroba, což se odráží i ve snížené potřebě zaměstnanců Dávky v nezaměstnanosti Peníze od pracujících lidí, kteří odvádějí daně Z těchto daní se vyplácejí dávky v nezaměstnanosti Míra nezaměstnanosti (r. 2013 - 7%) Uvádí se v % Počet nedobrovolně nezaměstnaných : ekonomicky aktivní obyvatelstvo x 100 Tripartita Zaměstnanci Zastupují je odbory – výsledek pro všechny Zaměstnavatelé = podnikatelé Mohou se sdružovat do svazů Stát Úřad práce + další instituce Inflace Růst všeobecné cenové hladiny např. míra inflace 9% znamená, že se cena zboží zvýšila o 9% -> zboží, které stálo 100,- , teď stojí 109,- Příčiny inflace ceny rostou, jestliže jevysoká poptávkanebonízká nabídka důsledkem je to, že v oběhu je víc peněz, než by odpovídalo nabídce zboží příčinou jenadměrné poskytování úvěrů Důsledky inflace Znehodnocení peněz Inflace nejvíce postihuje občany se stálým příjmem peněz Výše příjmu se nemění, ale skutečná hodnota peněz klesá Inflace negativněovlivňuje mzdy, jejíchž kupní síla klesá Z toho důvodu inflace více postihuje sociálně slabší skupiny obyvatel Deflace Opak inflace Celková hladina cen klesá z hlediska delšího období Hodnota peněz se zvyšuje Míra inflace (březen 2011 = 1,7 %) Vývoj inflace charakterizují různé druhy cenových indexů (např. index spotřebitelských cen) Indexy vyjadřují velikost změny výdajů domácností na nákup statků a služeb Druhy inflace Podlevelikosti míry inflace Mírná Jednociferná inflace Míra několik % (cca do 10 %) Lidé nepřestávají věřit penězům – peníze řádně plní svou funkci Slučitelná se zdravým vývojem ekonomiky Ekonomika běžně funguje Pádivá Dvojciferná inflace Desítky, stovky % míry inflace Lidé přestávají věřit penězům, preferují stabilnější cizí měny, zlato, nemovitosti Klesá výkonnost ekonomiky – nezdravý ekonomický vývoj Chod ekonomiky je narušován Hyperinflace Trojciferná a větší inflace Tisíce, desetitisíce % (nad 1 000 %) Lidé preferují naturální směnu Ekonomický systém se rozpadá – přichází chaos až anarchie Typické pro období válek, politických převratů (např. r. 1996 = 1 085 % Bulharsko, r.

Témata, do kterých materiál patří