Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
18. Majetek podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (40,16 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

MO18 18. Majetek podniku MAJETEK = jekonkrétní forma hmotného a finančního kapitálu (aktiva) DLOUHODOBÝKRÁTKODOBÝ(oběžný) 1. hmotný majetek 1. Zásoby 2. nehmotný majetek 2. Pohledávky 3. finanční majetek 3. Krátkodobý Fin. majetek Dlouhodobý majetek - je dlouhodobé povahy, doba použitelnosti je delší než 1 rok, postupně se opotřebovává a jeho hodnota se postupně přenáší do nákladů ve formě odpisů 1.DHM - Dlouhodobý hmotný majetek pozemky – DHM neodpisovanýstavbyumělecká díla, sbírky, movité kulturní památky, předměty kulturnísamostatné movité věci a soubory movitých věcípěstitelské celky trvalých porostů – s dobou plodnosti delší než 3 rokyzákladní stádo a tažná zvířatadrobný dlouhodobý hmotný majeteknižší než 40 000,- Kč 2.DNM - Dlouhodobý nehmotný majetek-nemá hmotnou podobu, pořizovací cena veškerého dlouhodobého nehmotného majetku jevyšší než 60.000,- zřizovací výdaje – výdaje spojené se založením nového podniku,nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (technologické postupy, Know How)softwareocenitelná práva (patenty, licence, ochranné známky)goodwilldrobný dlouhodobý nehmotný majetek – s pořizovací cenounižší než 60.000 Kč, 3. DFM - Dlouhodobý finanční majetek cenné papíry a podíly, na dobu delší než 1 rok majetkové účasti s rozhodujícím či podstatným vlivem půjčky poskytnuté účetní jednotkou s dobou splatnosti delší než 1 rok Krátkodobý majetek Je kratší než 1 rok, často se mění 1. Zásoby a) skladovaný materiál suroviny pomocné látky provozovací látky náhradní díly obaly movité věci –s dobou použitelnosti kratší než 1 rok a bez ohledu na PC b) nedokončená výroba, polotovary, výrobky, zvířata c) skladované zboží 2. Pohledávky - nesplacené dluhy jiných subjektů vůči nám (odběratelské faktury, směnky k inkasu …) 3. KFM - Krátkodobý finanční majetek a) peníze b) ceniny (kolky, známky, stravenky c) krátkodobé cenné papíry a podíly, na dobu delší než 1 rok Zdroje krytí majetku – kde jsme na něj vzali peníze (pasiva) majetek firmy pořízený: z vlastních zdrojů:z cizích zdrojů: základní kapitálúvěr u bankyemisní ážiododavatelský úvěrvklad tichého společníkaemise obligacíziskpřijaté zálohy apod. závazky u státu = daně, SZP závazkyu zaměstnanců = platy, mzdy AKTIVA = PASIVA Pořízení majetku: Nákup – za hotovéLeasingVlastní výrobaDaryPořízení z osobního užívání do podnikání Oceňování majetku Oceňování = způsob vyjádření majetku v peněžním měřítku pro potřeby účtování. Účetní jednotky oceňují majetek a závazky: ke dni, uskutečnění účetního případu.k rozvahovému dni, popř. ke konci rozvahového dne reálnou hodnotou Oceňování ke dni uskutečnění účetního případu 1. pořizovací cenou(event. cenou pořízení) Cena pořízení = vlastní cena bez vedlejších pořizovacích nákladů.Pořizovací cena = cena pořízení + všechny vedlejší pořizovací náklady 2. reprodukční pořizovací cenou 3. vlastními náklady 4. nominální hodnotou Oceňování k rozvahovému dni Reálnou hodnotou tedy kolik stojí v ten den Oceňování při výdeji ze skladu FIFOLIFO = nesmí se v ČR používat ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU Dlouhodobý majetek se postupněopotřebováváa jeho hodnota se postupně přenáší do nákladů ve formě odpisů.Odpisy jsou tedy papír, kde je napsáno opotřebení v penězích Rozlišujeme opotřebení: fyzické - (vlivem používání)morální- (vlivem technologického pokroku) Zákon o účetnictví vymezuje: a) dlouhodobý majetek odpisovaný b) dlouhodobý majetekneodpisovaný -pozemky, umělecká díla, sbírky, movité kulturní DRUHY odpisů 1) účetní- provádějí se podle zákona o účetnictví, vyjadřují skutečné opotřebení Majetku -Realita / auto odepisuji 8 let -> tolik vydrží 2) daňové- provádějí se podle zákona o daních z příjmu, slouží pro výpočet základu daně z příjmu -Odepisuji podle tabulek Metody výpočtu daňových odpisů: 1.rovnoměrná metoda (lineární) - provádí se s použitím odpisových sazeb 2. zrychlená metoda (degresivní) - provádí se s použitím koeficientů Účetní jednotka si sama zvolí metodu odpisování a potom už ji nesmí změnit

Témata, do kterých materiál patří