Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
12.Přezkum hospodaření ÚSC a DSO

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (31,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

12. Přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO – základní principy Upravuje zákon 420/2004Sb., 563/1991Sb., Sleduje základní vlastnosti účetnictví, tj. úplnost, průkaznost,správnost Přezkum hospodaření je součástí závěrečného účtu, vyvěšuje se 15 předem, projednává se do 30.6. následujícího roku Odpovědnost za přezkum má statutární zástupce, objednává se do 30.6. běžného roku Obce-kraj nebo auditor Kraje-MF O auditorovi se oznamuje do 21.7. (kraji a Mag.Prahy MF) Jednorázový přezkum-do 800 obyvatel a není hospodářská činnost Dílčí přezkumy-všechny ostatní případy Při nesplnění povinnosti – není objednán přezkum, tak kraj ( MF ) má oznamovací povinnost, do 28.2. oznámit toto příslušnému zastupitelstvu a zároveň provést přezkum. Jedná se o porušení rozpočtové kázně v přenesené působnosti. Zahájení kontroly se oznamuje nejméně 5 dní předem, včetně jména vedoucí kontrolní skupiny. Práva a povinnosti kontroly: Práva-vstup do všech objektů kontroly, mimo osobního obydlí nahlížet do dokladů, pořizovat kopie, lze i zapůjčit Povinnosti-zahájit přezkum u statutára, předložit pověření k přezkumu, šetřit práva a právem chráněné zájmy ÚSC, zachovávat mlčenlivost -písemně sepsat zprávu o přezkumu a výsledku přezkoumání, předat tuto zprávu a prokázat podpisem. -umožnit do 30 dnů podávat připomínky a námitky. -informovat písemně zastupitelstvo o spáchání trestného činu a podat trestní oznámení (Občanský zákoník). Práva a povinnosti kontrolovaného: Znát zahájení přezkumu. Podávat námitky a připomínky k návrhu zprávy. Dostat informace o přizvaných 3.osobách. Být seznámen se zápisem z dílčích přezkumů (právo si je vyžádat) Být seznámen s návrhem konečné zprávy. Povinnost umožnit vstup do objektů. Zabezpečit řádné technické podmínky pro výkon kontroly. Zajistit součinnost zaměstnanců a volených členů orgánů obce (zastupitelé, členové výborů) Předmětem přezkoumání je: Plnění rozpočtu příjmů a výdajů Tvorba a čerpání peněžních fondů Náklady a výnosy podnikatelské činnost¨ Peněžní operace sdružených prostředků Finanční operace u cizích zdrojů Hospodaření s prostředky Národního fondu a ze zahraničí Vypořádání k jiným rozpočtům, ke státním fondů a dalším osobám Nakládání s majetkem ve vlastnictví ÚSC Nakládání s majetkem státu Zadávání a uskutečňování veřejných zakázek Stav pohledávek a závazků Ručení za závazky jiných osob. Zástavy ve prospěch jiných osob. Zřizování věcných břemen. Účetnictví ÚSC. náležitosti zprávy Identifikační údaje – koho jsem kontroloval Jména a funkce členů kontrolní skupiny, včetně přizvaných osob Místo, kde se přezkum uskutečnil Období, které jsem přezkoumával Období, kdy se přezkum konal Datum vyhotovení zprávy Popis zjištěných chyb a nedostatků Výsledek: 1/nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky 2/byly zjištěny chyby a nedostatky, které nejsou závazné 3/byly zjištěny závazné nedostatky porušení rozpočtové kázně neúplnost, nesprávnost nebo neprůkaznost účetnictví pozměňování záznamů nebo dokladů porušení nebo překročení povinnosti ÚSC přetrvání nedostatků zjištěných dílčím nebo předchozím přezkoumáním nebyly vytvořeny podmínky pro přezkum hospodaření povinnost upozornit na budoucí možná rizika podíl pohledávek a závazků / rozpočtu (příjmy % zastaveného majetku / celkový majetek Podpisy všech kontrolorů a ebeny. 3.osob a převzetí této zprávy ÚSC (datumově) Za statutárním zástupcem projedná vedoucí kontrolní skupiny, datum seznámení se uvádí ve zprávě. Předává se 1 originál. Námitky:ve lhůtě ve zprávě ÚSC je povinen přijmout opatření k nápravě chyb. O těchto opatřeních podává písemnou zprávu, jaká opatření přijal a jak je splnil. Lze uložit pořádkové pokuty .

Témata, do kterých materiál patří