Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
12.Přezkum hospodaření ÚSC a DSO

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (31.5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

12. Přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO – základní principy

Upravuje zákon 420/2004Sb., 563/1991Sb.,

Sleduje základní vlastnosti účetnictví, tj. úplnost, průkaznost,správnost

Přezkum hospodaření je součástí závěrečného účtu, vyvěšuje se 15 předem, projednává se do 30.6. následujícího roku

Odpovědnost za přezkum má statutární zástupce, objednává se do 30.6. běžného roku

Obce - kraj nebo auditor

Kraje - MF

O auditorovi se oznamuje do 21.7. (kraji a Mag.Prahy MF)

Jednorázový přezkum - do 800 obyvatel a není hospodářská činnost

Dílčí přezkumy - všechny ostatní případy

Při nesplnění povinnosti – není objednán přezkum, tak kraj ( MF ) má oznamovací povinnost, do 28.2. oznámit toto příslušnému zastupitelstvu a zároveň provést přezkum.

Jedná se o porušení rozpočtové kázně v přenesené působnosti.

Zahájení kontroly se oznamuje nejméně 5 dní předem, včetně jména vedoucí kontrolní skupiny.

Práva a povinnosti kontroly:

Práva - vstup do všech objektů kontroly, mimo osobního obydlí

  • nahlížet do dokladů, pořizovat kopie, lze i zapůjčit

Povinnosti - zahájit přezkum u statutára, předložit pověření k přezkumu, šetřit práva

a právem chráněné zájmy ÚSC, zachovávat mlčenlivost

- písemně sepsat zprávu o přezkumu a výsledku přezkoumání, předat tuto zprávu a prokázat podpisem.

- umožnit do 30 dnů podávat připomínky a námitky.

- informovat písemně zastupitelstvo o spáchání trestného činu a podat trestní oznámení (Občanský zákoník).

Práva a povinnosti kontrolovaného:

Znát zahájení přezkumu.

Podávat námitky a připomínky k návrhu zprávy.

Dostat informace o přizvaných 3.osobách.

Být seznámen se zápisem z dílčích přezkumů (právo si je vyžádat)

Být seznámen s návrhem konečné zprávy.

Povinnost umožnit vstup do objektů.

Zabezpečit řádné technické podmínky pro výkon kontroly.

Zajistit součinnost zaměstnanců a volených členů orgánů obce (zastupitelé, členové výborů)

Předmětem přezkoumání je:

Plnění rozpočtu příjmů a výdajů

Tvorba a čerpání peněžních fondů

Náklady a výnosy podnikatelské činnost¨

Peněžní operace sdružených prostředků

Finanční operace u cizích zdrojů

Hospodaření s prostředky Národního fondu a ze zahraničí

Vypořádání k jiným rozpočtům, ke státním fondů a dalším osobám

Nakládání s majetkem ve vlastnictví ÚSC

Nakládání s majetkem státu

Zadávání a uskutečňování veřejných zakázek

Stav pohledávek a závazků

Ručení za závazky jiných osob.

Zástavy ve prospěch jiných osob.

Zřizování věcných břemen.

Účetnictví ÚSC.

náležitosti zprávy

Identifikační údaje – koho jsem kontroloval

Jména a funkce členů kontrolní skupiny, včetně přizvaných osob

Místo, kde se přezkum uskutečnil

Období, které jsem přezkoumával

Období, kdy se přezkum konal

Datum vyhotovení zprávy

Témata, do kterých materiál patří