Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Faktor času ve financích

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22,27 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

e ve financích nazývá kapitalizovaná hodnota - BH, tj. množství peněz (odhadované, splatné) v budoucnosti, dnes vnímáme jako částku, kterou bychom museli nyní uložit při dané úrokové míře (diskontní míře), abychom v příslušné budoucnosti měli k dispozici posuzované (očekávané) množství peněz - tato „dnešní částka“ je SH a vyjadřuje hodnotu (užitnou) budoucích peněz v dnešních cenách diskontní srážka- z hlediska věřitele obdobou úrokového V a představuje pro něj odměnu za to, že pohledávku splatnou teprve v budoucnosti vyplatil v penězích již nyní v předstihu - vypočítává a sráží se v prospěch věřitele na samém začátku finanční operace a zpravidla za celou dobu trvání operace - obsahuje rizikovou přirážku za riziko věřitele, že vyplatil přirážku v předstihu 1) Mezi úrokem, diskontem a ziskem z podnikání je velmi těsná paralela (souběžnost): - bez existence úroku, by se těžce lákaly peníze do bank a rostla by tezaurace peněz (shromažďování peněz bez investování) se všemi negativními důsledky - bez povinnosti platit úroky by si každý libovolně, bez jakýchkoliv omezení půjčoval peníze i na zcela neomylné projekty - úrok v % slouží jako velmi min. míra zisku a plní tedy funkci kritéria efektivnosti podnikání- kdyby kapitál vložený do podniku nevynášel více, než by činil bankovní úrok z tohoto kapitálu, neměla by činnost podniku ekonomický smysl anuit= pravidelná splátka/ měsíčně Míra zdanění a inflace Fischerova rovnice- vztah mezi nominální úrokovou sazbou, reálnou úrokovou sazbou a mírou inflace ir= in- míra inflace Nominální úroková míra je přímo uvedená ve smlouvách, v nabídkách bankovních produktů - rozlišujeme hrubou a čistou nominální úrokovou míru - rozdíl představuje příslušná daň. sazba - zdaněnou úrokovou sazbu vypočítáme: it= i * (1-t) i- úroková míra t- sazba DzP Efektivní úroková míra se používá k porovnání různých nominálních úrokových měr s různou frekvencí ie= (1+i/m) m -1 m- četnost skládání úroku během roku Investiční rozhodování - za investice je obecně považováno veškeré současné obětování jisté dnešní hodnoty, za účelem dosažení vyšší hodnoty v budoucnosti, která je ovšem nejistá - vzdáme se dnešní jisté částky, např. c. p., protože čekáme, že příjmy z c. p. v budoucnu přinesou vyšší částku, než jsme investovali - investovat můžeme do nemovitostí, finančních A, přímého podnikání, vzdělání - vyšších příjmů v budoucnosti se dosahuje s různou pravděpodobnost, která souvisí s rizikem Dělení investic: - základní skupiny: hmotné- vytvářejí nebo rozšiřují výrobní kapacitu finanční- nákup c. p., půjčení peněz investičním společnostem za účelem získání úroku, dividend nebo zisku nehmotné- know- how, výdaje na výzkum, vzdělání, sociální rozvoj - u výrobních podniků převládají především hmotné investice, výdaje vynaložené na výstavbu, rekonstrukci - investice rozdělujeme: rozšiřovací investice, obnovovací investice, bruttoinvestice, vlastní investice (odpisy, zisk, V z prodeje a likvidace majetku a zásob), cizí zdroje (inv. úvěr banky, vydané a prodané obligace, splátkový prodej) - důvody užití cizích zdrojů- nedostatek vlastního kapitálu, vydáním akcií přibírám další společníky - nevýhody využití cizích zdrojů- zvyšuje zadluženost podniku a tím i finanční stabilitu, každý další dluh je dražší a obtížnější pro získání - pořízení investic: koupí, investiční výstavbou (dodavatelským způsobem, ve vlastní režii) Výnosy z investice 1. Běžný V- plyne z dražby A, většinou kladné (úrok, dividenda, nájemné, zisk) 2. Kapitálový V- plyne z obchodování s investičním aktivem a je dán rozdílem mezi nákupní a prodejní cenou, často bývá i záporný - některá A mají V pouze běžný (peníze na účtu) nebo pouze kapitálový (zlato), některá obojí - celkový V z A za dobu jeho držby je dán součtem všech obdržených běžných V a kapitálového V Hodnocení efektivnosti investic - investor obětuje současný důchod za příslib budoucího důchodu s cílem dosáhnout zisku - při hodnocení investic se přihlíží i k její: výnosnosti, rizikovosti, likvidnosti (schopnost proměnit za peníze) - možnosti hodnocení investic: a) statické metody (neberou v úvahu faktor času) - rentabilita investovaného kapitálu - doba návratnosti - nevýhodou obou statických metod je, že neberou v úvahu časové rozlišení V, tuto nevýhodu odstraňujeme diskontováním b) dynamické metody zohledňující faktor času - NPV

Témata, do kterých materiál patří