Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Faktor času ve financích

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22.27 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

2. Z hlediska obsahu, tj. co je úročeno:

a) úročení jednoduché= úrok se v každém úrokovém období počítá z prvotního základu, v praxi je uplatňováno výhradně u transakcí, které trvají nanejvýš rok

Jt= J0+ut=> Jt= Jo* (1+i.t)

Jt= velikost kapitálu po n letech úročení

J0= počáteční velikost kapitálu

ut= úroková míra měřená počtem let

i= úroková míra v ročním vyjádření

t= doba úročení

b) úročení složené= úrok se v následujícím úrokovém období počítá z částky úročené v předcházejícím období a zvýšené o úroky připsané za toto předcházející období (úroky se dále zúročují), v praxi je uplatňováno u všech transakcí, které trvají déle než jeden rok

Jt= Jo+un => Jt= Jo+ (1+i)t

Klasifikace úročení

- nominální úroková míra- neupravená o inflaci, obyčejně stanovená v úvěrové smlouvě, může být roční, měsíční, denní

- reálná úroková míra- nominální, upravená o vliv inflace

- efektivní úroková míra- výše roční nominální úrokové míry skládané v kratší časové frekvenci

- je vhodné vnímat dopad zdanění na úrokovou míru, pro věřitele znamená zdanění úroku snížení jeho odměny za půjčený kapitál

- naopak u podniku v roli dlužníka daně snižují celkové N kapitálu o tzv. daňový štít, který se projeví tím, že zaplacené úroky představují z daňového hlediska uznatelný N, který snižuje ZD

Hodnotová transformace

- vlivem úročení se hodnota peněz mění směrem do budoucna i zpět

- obecně platí, že úrok směrem do budoucna peníze zhodnocuje pomocí úročitele a hovoříme o budoucí hodnotě peněz

- opačně, pokud máme příslib výdělku v budoucnosti a máme ho porovnat s jiným výdělkem v přítomnosti, musíme hodnotu zreálnit pomocí odúročitele a zjistit současnou hodnotu

BUDOUCÍ HODNOTA

BH= SHx(1+i)n

n- čas v letech

i- úroková míra

SH- současná hodnota

(1+i)n- úročitel

SOUČASNÁ HODNOTA

SH= BHx (1+i)-n

i- diskontní míra

(1+i)-n- odúročitel

- Současná hodnota budoucích finančních toků se ve financích nazývá kapitalizovaná hodnota

- BH, tj. množství peněz (odhadované, splatné) v budoucnosti, dnes vnímáme jako částku, kterou bychom museli nyní uložit při dané úrokové míře (diskontní míře), abychom v příslušné budoucnosti měli k dispozici posuzované (očekávané) množství peněz

- tato „dnešní částka“ je SH a vyjadřuje hodnotu (užitnou) budoucích peněz v dnešních cenách

  • diskontní srážka- z hlediska věřitele obdobou úrokového V a představuje pro něj odměnu za to, že pohledávku splatnou teprve v budoucnosti vyplatil v penězích již nyní v předstihu

- vypočítává a sráží se v prospěch věřitele na samém začátku finanční operace a zpravidla za celou dobu trvání operace

- obsahuje rizikovou přirážku za riziko věřitele, že vyplatil přirážku v předstihu

Témata, do kterých materiál patří