Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Faktor času ve financích

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22,27 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

19. Faktor času ve financích - změna hodnoty peněz v čase - časový faktor a riziko jsou základní hranice, které vymezují taktizující prostor finančního managementu, ovlivňují tak hodnotu peněz - peníze uschované „pod matrací“ ztrácí svoji hodnotu vlivem inflace -naopak investované peníze ponesou úrokový výnos, původní množství peněz se nám bude zvyšovat - vývoj celkové hodnoty peněz ovlivňuje čas, mluvíme o tzv. časové hodnotě peněz - základní veličinou, která působí na časovou hodnotu peněz je: suma kapitálu => celkový základdélka časového úseku, po který je celkový základ vázán => kapitálové obdobívýše úrokové míry - peníze, které máme dnes k dispozici, mají většinou užitnou hodnotu, než totéž množství v budoucnosti, protože při dnešním: investování mohou přinést v budoucnu další peníze (úroky, dividenda)spotřebě umožní větší spotřebu o proti spotřebě stejného množství v budoucnosti, a to díky poklesu jejich kupní síly a vlivu inflace Investování- takové použití peněz, které s postupujícím časem zvětšuje jejich číselné množství, tzn., zhodnocuje počáteční kapitálZhodnocování- každé majetkové hodnotě roste v čase původní hodnota o ekonomický prospěch plynoucí z jejího možného investováníZhodnocování peněz v čase- růst původní částky o V (úrok) plynoucí z jejího možného investování Faktor času se uplatňuje zejména při: - rozhodování o investicích - kalkulaci výhodnosti způsobů dlouhodobého financování (hotově, leasingem, úvěrem) - utváření optimální kapitálové struktury (hodnocení dopadu N kapitálu) - stanovení tržní ceny majetku nebo podniku (současná hodnota budoucích V) Faktory ovlivňující finanční rozhodování: čas, míra zdanění, inflace, riziko, celková základ, úroková míra úrok- z hlediska věřitele (vkladatele): odměna za dočasné poskytnutí peněz někomu jinému - z hlediska dlužníka: cena za získání úvěru jistina (počáteční kapitál)- původní částka, která se půjčujeúročení- způsob započítávání úroku k zapůjčení kapitáluúroková míra (sazba)- úrok vyjádřená relativně (nejčastěji v %) z hodnoty kapitáluúrokové období- doba, za kterou se úroky připisují, zpravidla roční p. a., p. q., p. m.míra zisku (výnosnosti, výnosnost)- úroková míra realizovaná v rámci investování - obecně je úročení členěno zedvou hlavních hledisek a v rámci každého z nich na další dva typy úročení: 1. Z hlediska času, tj. kdy je úročeno: a) úročení předlhůtní= odměna věřitele- ÚROK- se vypočítá z částky vložené k začátku úrokového období a platí se na konci úrokového období b) úročení předlhůtní= odměna věřitele- DISKONT- se vypočítá z částky vztažené ke konci úrokového období a platí se na začátku úrokového období 2. Z hlediska obsahu, tj. co je úročeno: a) úročení jednoduché= úrok se v každém úrokovém období počítá z prvotního základu, v praxi je uplatňováno výhradně u transakcí, které trvají nanejvýš rok Jt= J0+ut=> Jt= Jo* (1+i.t) Jt= velikost kapitálu po n letech úročení J0= počáteční velikost kapitálu ut= úroková míra měřená počtem let i= úroková míra v ročním vyjádření t= doba úročení b) úročení složené= úrok se v následujícím úrokovém období počítá z částky úročené v předcházejícím období a zvýšené o úroky připsané za toto předcházející období (úroky se dále zúročují), v praxi je uplatňováno u všech transakcí, které trvají déle než jeden rok Jt= Jo+un => Jt= Jo+ (1+i)t Klasifikace úročení -nominální úroková míra- neupravená o inflaci, obyčejně stanovená v úvěrové smlouvě, může být roční, měsíční, denní - reálná úroková míra- nominální, upravená o vliv inflace - efektivní úroková míra- výše roční nominální úrokové míry skládané v kratší časové frekvenci - je vhodné vnímat dopad zdanění na úrokovou míru, pro věřitele znamená zdanění úroku snížení jeho odměny za půjčený kapitál - naopak u podniku v roli dlužníka daně snižují celkové N kapitálu o tzv. daňový štít, který se projeví tím, že zaplacené úroky představují z daňového hlediska uznatelný N, který snižuje ZD Hodnotová transformace - vlivem úročení se hodnota peněz mění směrem do budoucna i zpět - obecně platí, že úrok směrem do budoucna peníze zhodnocuje pomocí úročitele a hovoříme o budoucí hodnotě peněz - opačně, pokud máme příslib výdělku v budoucnosti a máme ho porovnat s jiným výdělkem v přítomnosti, musíme hodnotu zreálnit pomocí odúročitele a zjistit současnou hodnotu BUDOUCÍ HODNOTA BH= SHx(1+i)n n- čas v letech i- úroková míra SH- současná hodnota (1+i)n- úročitel SOUČASNÁ HODNOTA SH= BHx (1+i)-n i- diskontní míra (1+i)-n- odúročitel - Současná hodnota budoucích finančních toků s

Témata, do kterých materiál patří