Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Faktor času ve financích

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22.27 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

1) Mezi úrokem, diskontem a ziskem z podnikání je velmi těsná paralela (souběžnost):

- bez existence úroku, by se těžce lákaly peníze do bank a rostla by tezaurace peněz (shromažďování peněz bez investování) se všemi negativními důsledky

- bez povinnosti platit úroky by si každý libovolně, bez jakýchkoliv omezení půjčoval peníze i na zcela neomylné projekty

- úrok v % slouží jako velmi min. míra zisku a plní tedy funkci kritéria efektivnosti podnikání- kdyby kapitál vložený do podniku nevynášel více, než by činil bankovní úrok z tohoto kapitálu, neměla by činnost podniku ekonomický smysl

anuit= pravidelná splátka/ měsíčně

Míra zdanění a inflace

Fischerova rovnice- vztah mezi nominální úrokovou sazbou, reálnou úrokovou sazbou a mírou inflace

ir= in- míra inflace

Nominální úroková míra je přímo uvedená ve smlouvách, v nabídkách bankovních produktů

- rozlišujeme hrubou a čistou nominální úrokovou míru

- rozdíl představuje příslušná daň. sazba

- zdaněnou úrokovou sazbu vypočítáme:

it= i * (1-t)

i- úroková míra

t- sazba DzP

Efektivní úroková míra se používá k porovnání různých nominálních úrokových měr s různou frekvencí

ie= (1+i/m) m -1

m- četnost skládání úroku během roku

Investiční rozhodování

- za investice je obecně považováno veškeré současné obětování jisté dnešní hodnoty, za účelem dosažení vyšší hodnoty v budoucnosti, která je ovšem nejistá

- vzdáme se dnešní jisté částky, např. c. p., protože čekáme, že příjmy z c. p. v budoucnu přinesou vyšší částku, než jsme investovali

- investovat můžeme do nemovitostí, finančních A, přímého podnikání, vzdělání

- vyšších příjmů v budoucnosti se dosahuje s různou pravděpodobnost, která souvisí s rizikem

Dělení investic:

- základní skupiny: hmotné- vytvářejí nebo rozšiřují výrobní kapacitu

finanční- nákup c. p., půjčení peněz investičním společnostem za účelem získání úroku, dividend nebo zisku

nehmotné- know- how, výdaje na výzkum, vzdělání, sociální rozvoj

- u výrobních podniků převládají především hmotné investice, výdaje vynaložené na výstavbu, rekonstrukci

- investice rozdělujeme: rozšiřovací investice, obnovovací investice, bruttoinvestice, vlastní investice (odpisy, zisk, V z prodeje a likvidace majetku a zásob), cizí zdroje (inv. úvěr banky, vydané a prodané obligace, splátkový prodej)

- důvody užití cizích zdrojů- nedostatek vlastního kapitálu, vydáním akcií přibírám další společníky

- nevýhody využití cizích zdrojů- zvyšuje zadluženost podniku a tím i finanční stabilitu, každý další dluh je dražší a obtížnější pro získání

- pořízení investic: koupí, investiční výstavbou (dodavatelským způsobem, ve vlastní režii)

Výnosy z investice

1. Běžný V- plyne z dražby A, většinou kladné (úrok, dividenda, nájemné, zisk)

Témata, do kterých materiál patří