Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


10) České národní obrození, myšlenka slovanské vzájemnosti

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (60 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

10ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ, MYŠLENKA SLOVANSKÉ VZÁJEMNOSTI NO zahrnuje obdobíod 70.let 18.stol. do r.1848, mělo dvě fáze. Charakteristika doby: roku1627 bylo vydáno obnovené řízení zemské, které povolovalo pouze katolické náboženství. A němčina byla zrovnoprávněna s češtinou. V dalších letech začíná v literatuře i ve společnosti převažovat němčina. Česky se mluví pouze na vesnicích, ale i tam se objevují různé zkomolené výrazy a vývoj češtiny je zastaven. Významnou změnou byly reformy Marie Terezie ( zavedení povinné školní docházky) a Josefa II. (toleranční petent, zrušení nevolnictví). Národní obrození je proces utváření novodobého českého národa a spolu sním i českého jazyka. Národní obrození má2.fáze: 1.f.: obranná, vědecká: 70let 18.stol do počátku 19.stol. Program:1) čelit germanizaci 2) zachránit a obnovit český jazyk 3) stanovit jeho pravidla (vzorem se stala čeština doby veleslavínské) V první fázi se rozvíjí: a) vědecká činnost- 1774 – Královská česká společnost nauk = první věd. společ. - 1818 – založeno první České muzeum - 1831 – je vydána Matice česká – spolek pro rozšíření české lit. b) historická věda –Gelasius Dobner – zakladatel moderního českého kritického dějepisu; znovu vydal a opravil Hájkovu kroniku českou, na základě studia pramenů. František Martin Pelcl – první profesor českého jazyka na KU; vydal Novou kroniku českou, která nahradila kroniku Václava Hájka z Libočan. c) jazykověda – jazyk = znak, symbol novodobého národa a proto se veškerá pozornost soustředila na něho autoři – propagátoři: Bohuslav Albín Karel Ignác Thám Vůdčí osobnosti první fáze NO: Josef Dobrovský -hlavní představitelprvní fáze NO - mluvčí generace první fáze národního obrození, položil základy novodobého českého jazyka, ačkoliv nikdy nevěřil v rozvoj češtiny. - narozen v Ďarmotech u Rábu, český se naučil až na školách v Německém Brodě a v Praze - studoval filozofii a teologii, stal se vychovatelem v rodině hraběte Nostice a později soukromým vědcem - zabýval se studiem nejstarších dějin (českých), literárním dějepisem a slovanskými jazyky, psal latinsky a německy -Dílo: Pracoval v mnoha oborech, psal německy a latinsky. Německo – český slovník: -dvoudílný, navázal na něj Josef Jungmann; Zevrubná mluvnice jazyka českého: -naše první systematická gramatika češtiny, je psána německy. Česká prozodie: -vědecká kniha o verši určená básníkům; za nejvhodnější verš v češtině považuje tzv. Sylavotónický verš Dějiny českého jazyka a literatury: - autor sleduje souběžně vývoj literatury a vývoj jazyka, za vrcholné období považuje dobu veleslavínskou; psáno německy. Rozdělil na šest období. Základy jazyka staroslověnského: – je to první vědecká mluvnice staroslověnštiny Význam Josefa Dobrovského: 1) autor spisovné jazykové normy 2) je zakladatel české literární historie Počátky českého divadla v době NO: -má velký vliv na rozšíření češtiny, bylo určeno především pro lidové posluchače, první divadla hrála výhradně německy 1. 1738 -Divadlo pražských Němců v Kotcích:-hrálo se pouze německy -1771 .1.české představení –Kníže Honzyk 2. 1783 -Nosticovo divadlo (Stavovské, Tylovo) – hrálo se německy, česky jenom v neděli odp. -německé, 1785 –české představení, zásluhu na něm mělVáclav Thám –byl organizátor divadla, režisér, dramatik, herec a také básník. 3.Bouda (1786 – 1789) –1.české divadlo -stála na koňském trhu, dnešní Václavské náměstí. V Boudě se hrálo česky, repertoár lákal české publikum, byly uváděnyhry z naší minulosti (jejich autorem byl převážněVáclav Thám díla: Břetislav a Jitka; Vlasta a Šárka -překladatelem her bylKarel Ignác Thám,. - další významný autorAntonín Zíma - dílo: Oldřich a Božena -Nakonec Bouda konkurovala německým divadlům, našla se záminka a Bouda byla zrušena. Prokop Šedivý – je autorem frašek z pražského prostředí dílo – příklad divadelních her: Masné krámy; Pražští sládci Publicistika (=novinářství) v době NO: Václav Matěj Kramerius -hlavní představitel, byl redaktor, nakladatel a vydavatel knih, jako redaktor působil v těchto novinách: -Krameriusovy c. k. pražské poštovské noviny -Krameriusovy c. k. vlastenecké noviny -založil nakladatelstvíČeská expedice (1791)–měl zorganizovanou distribuční síť po celé zemi, vydával různé druhy knih např: historické, cestopisné, naukové, zábavné. .napsal: Kniha Josefova –snažil se lid seznámit s reformami Josefa II. 2.f.:Ofenzivní -vznik umělecké a vědecké lit. v ČJ: počátek 19.stol. až do konce 20.století Program:1) rozvíjet básnický a odborný jazyk 2) rozšiřovat slovní zásobu 3) vytvořit základy české vědy 4) vytvářet umělecky načnou literaturu Josef Jungmann -hlavní představiteldruhé fáze NO, vytváří se program česky psané vědecké a umělecké lit. - jazykovědec, překladatel, organizátor který kolem sebe sjednotil celou generaci, psal česky o češtině a prosazoval češtinu do všech oblastí lidského života (do školství, na úřady..) Díla:-Rozmlouvání o jazyce českém: -obsahuje jazykový program 2 fáze národního obrození. -v tomto díle vysvětlil pojem národa, za příslušníky národa pokládá jen ty, kteří užívají češtinu. Čechem je ten kdo česky mluví a píše, nikoliv ten kdo se k Čechům hlásí, ale mluví německy. Citát: „Národ je živ, dokud je živ jeho jazyk“. -Další díla: Pracoval v mnoha oborech. 1.překlady: -z angličtiny:John Milton: Ztracený ráj -z francouzštiny: Chateaubriand:Atala -z němčiny: Goethe: Heřman a Dorota Schúller: Básně 2.literární věda:Slovesnost: -první soustavný výklad lit. teorie, čítanka s teorií lit., napsal ji jako učebnici pro gymnázia. Historie lit. české: -obraz dějin české lit., rozděluje dějiny na sedm období, dílo je daleko podrobnější než u Dobrovského. 3.slovníkářství:Slovník česko – německý: -5 dílů, navázal na slovník Dobrovského, slova objevoval buď stará a zapomenutá, nebo přebíral slova jiných slovanských národů a také tvořil slova nová. Spolupracovala s ním tzv.Jungmanova vědecká družina – úkol: vytvořit odborné vědecké názvosloví; představitelé: Antonín Marek: dílo: Logika bratři Prestové – zabýval se přírodním vě

Témata, do kterých materiál patří