Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
4.ročník, jazyková kultura, slohové rozvrstvení jazykových prostředků, zvláštnosti větné stavby (anakolut, zeugma, kontaminace...)

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,26 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

9. JAZYKOVÁ KULTURA = úroveň jazykového vyjadřování a péče o jazykovou stránku ústních a písemných projevů -jazyková správnost (shodu s normou a kodifikací češtiny),vhodnost, přiměřenostvzhledem kadresátovi, srozumitelnost, působivost, pestrost a originalita - jejím studiem se zabývají jazykovědci - výrazně se v ní projevuje kulturní atmosféra společnosti určité doby 10. SLOHOVÉ ROZVRSTVENÍ JAZYKOVÝCH PROSTŘEDKŮ 1) Slova slohově nezabarvená (neutrální) - hodí se pro každý projev a situaci (stůl, hlava, my, vidět) 2) Slova slohově zabarvená a) vrstva spisovné slovní zásoby b) vrstva nespisovné slovní zásoby a) Spisovná slovní zásoba: · Hovorová slova – pro mluvený projev (kabelovka, průmyslovka, koukat, muzika) · Knižní slova – pro psaný projev (nechť, neboť, či, chrabrý, pakliže) ·Básnická slova (poetismy) – luna, krůpěj · Odborná slova (termíny) – skloňovat, časovat, podmět, přísudek ·Historismy – pojmenovávají skutečnosti, které již neexistují (gladiátor, palcát) -Archaismy – slova zastaralá, přestala se v současném jazyce používat (regiment, šenkýř, přechodníky) -Neologismy – slova nově utvořená, která se začala užívat teprve nedávno (lobbovat) b) Nespisovná slovní zásoba: ·Obecná čeština – nepatří do spisovného jazyka – malej, bejt - interdialekt · Slang – mluva určité skupiny, studentský – děják, výzo · Argot – užívaný společenskou skupinou (vězni narkomani), účelem je utajit obsah/význam sdělení – benga, čokl, sedí v lochu ·Nářečí –označení pro místní dialekt – frgál, pangejt 11. OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY Slovotvorný základ = je základem pro vytvoření nového slova, součástí bývá kořen Slovotvorný formant = část slova díky které nové slovo vzniká např. les-ník,za-les-něný a) Odvozování (derivace) - ke slovotvornému základu přidáváme předpony, přípony nebo koncovku - nejčastější způsob tvoření českých slov základové slovo –moře slovotvorný základ –moř odvozené slovo –námořník b) Skládání (kompozice) - tvoření slov ze dvou a více slov nebo slovotvorných základů - především se tvoří podstatná a přídavná jména - vznikajíslova složená – např. krasobruslař, lidumil - v češtině se nejvíce využívá u tvoření odborných názvů – rovnoramenný, úhlopříčka Složeniny vlastní – nedají se rozložit na volné spojení slov (novověk, dějepis, jihozápadní) Složeniny nevlastní (spřežky) – dají se rozložit na samostatná slova (zeměkoule: země-koule, díkůvzdání: díků-vzdání, spolupracovat: spolu-pracovat) Hybridní složeniny = alespoň jedna část je cizího původu např. topmodelka, ekopotraviny c) Zkracování (abreviace) - tvoření slov zkracováním základových slov nebo z jejich zkrácených částí - vznikajízkratky, slova zkratková a značky Iniciálové zkratky – vznikají z počátečních písmen, OSN, NATO Zkratky– s.r.o., MUDr. Slova zkratková – spojení počátečních písmen nebo slabik několikaslovného názvu, Čedok – Česká dopravní kancelář, sitkom – situační komedie Značky – mají ustálený grafický obraz, km, Kč, sin, H 12. ZVLÁŠTNOSTI VĚTNÉ STAVBY a) Samostatný větný člen – výraz, který stojí mimo větu, ve větě bývá nahrazen ukazovacím zájmenem nebo příslovcem Prázdniny, ty se mi letos vydařily. Tam bylo krásně,u moře. Osamostatněný větný člense často užívá v mluveném projevu, chceme-li něco doplnit, upřesnit. Pojedu v létě k moři.Do Řecka. Autem. b) Výpustka (elipsa) – vynechání části věty, která je známá z kontextu nebo ze zkušenosti příjemce Kdy ses vrátil domů?V šest. (místo: Vrátil jsem se domů v šest hodin.) c) Vsuvka (parenteze) – věta nebo větný ekvivalent, které nejsou mluvnicky do věty začleněny Stalo se to,zdá se mi, před prázdninami. d) Oslovení, citoslovce, přitakací částice– nejsou větnými členy, ve větách se oddělují čárkami Paníučitelko, omluvte mého syna. Au,to bolí. Ano,tak to uděláme. e) Nedokončená věta (apoziopeze)– neúplná věta, zakončuje se třemi tečkami Běž, nebo tě… CHYBY VE VĚTNÉ STAVBĚ Anakolut - vybočení z větné stavby Ti, kdo se přihlásili na výlet,se sejdeme po vyučování. Zeugma - spřežení vazeb - ve větě jsou dvě slovesa, z nichž každé vyjadřuje doplnění v jiném tvaru Chybně: Pečujte a zalévejte květiny. (pečovat o, zalévat co) Správně: Pečujte o květiny a zalévejte je. Kontaminace - směšování vazeb - správná vazba slov je zaměněna s jinou, která jí je podobná Chybně: Musíme se zamýšlet o svém budoucím povolání. (přemýšlet o, zamýšlet nad) Správně: Musíme se zamýšlet nad svým budoucím povoláním. Atrakce - skladebná spodoba - tvary sousedních slov se nenáležitě přizpůsobují (především pádem) Chybně: Spoustě lidem to nedojde. Správně: Spoustě lidí to nedojde.

Témata, do kterých materiál patří