Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Doba husitská a předhusitská

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (159,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

PAGE 1 Maturitní otázka 3 Česká literatura od doby Husitské do poloviny 17. století A) Období Husových předchůdců pol. 14. století doba vlády Karla IV stálé obohacování církve (různé poplatky) kritika církve. dochází k dvojpapežství (první v Římě a druhý v Avignonu). původci kritiky: univerzitní mistři a někteří kazatelé, kteří požadují nápravu církve.. v této době dochází k úplnému překladu Bible do češtiny. Odpustky: Bohatý člověk si mohl koupit odpuštění za svůj hřích. Za úplatek dostal papírek, kde bylo napsáno kolikrát se má pomodlit. Šlo se vykoupit z jakéhokoli hříchu. Svatokupectví: Nejvyšší světské funkce mohl zastávat pouze bohatý člověk Předchůdci Husovi byli to kazatelé, kteří upozorňovali na nedostatky ve společnosti a v církvi, měli stejné názory jako Jan Hus, ale neměli takovou možnost podání svého názoru vycházeli z učení anglického reformátora Johna Wicleffa Matěj z Janova latinsky píšící kazatel kázal pouze nejvzdělanějším vrstvám Dílo: Pravidla Starého a Nového zákona - latinsky - podává zde analýzu soudobé společnosti Konrád Waldhausen německý kazatel kázal německy a latinsky do Prahy přijel na pozvání Karla IV.. ve svých kázáních se obrací hlavně k bohatému patriciátu, ale i k univerzitním studentům. Jan Milíč z Kroměříže kázal česky svým kázáním působil hlavně na lidové vrstvy. působil zároveň v královské kanceláři, poté se tohoto místa vzdal a působil mezi chudinou. Dílo: Nedonošený plod - soubor kázání. Milíčovi žáci vytvořili středisko českých kazatelů v Betlémské kapli (ta se začala stavět r.1391) Tomáš Štítný ze Štítného studoval na Karlově univerzitě , nedosáhl akademického titulu byl nejvýznamnějším Milíčovým žákem 1. klasik české naučné prózy zpřístupnil nejvyšší soudobou vzdělanost širšímu čtenářstvu jeho spisy se opírají o cizí předlohy ve svých dílech pojednává o zásadách křesťanského života o náboženských otázkách píše česky Dílo: Knížky šestery o obecných věcech křesťanských – pojednává o dokonalém životě Řeči besední - pojednává o základech věrouky Řeči sváteční a nedělní –výklad části evangelia, usiloval o nápravu chyb Smil Flaška z Pardubic příslušník vysoké šlechty alegorie (zvířata rádi loví = rada králi, jak má vládnout) ideál panovníka podle představ vysoké šlechty Dílo: Nová Rada –rada králi jak má vládnout Odborná próza kronikaPřibíka Pulkavy z Radenína slovníky –mistr Klaret právnické spisy –Ondřej z Dubé B) Období příprav husitského hnutí od počátku 15. st. do 70. let 15. st. dochází k narůstání společenských rozporů. města a šlechta usilují o větší ekonomické postavení dochází k rozporům v církvi je to doba vlády Václava IV. - ten má rozpory s vysokou šlechtou, snaží se opřít o nižší šlechtu, ta mu ale pomoc poskytnout nemůže lidové vrstvy stojí v opozici proti vyšší šlechtě a městskému patriarchátu (němci) a svou nespokojenost dávají výrazně najevo nejčastější literární útvary: píseň, satyra, traktáty, polemiky, kázání Požadavky reformátorů hlavou církve má být Kristus a ne papež církve má být chudá Odvetná opatření církve vyhlásila nad Prahou Interdikt – byly zakázány křtiny, svatby a pohřby Mistr Jan Hus (1370-1415) vůdčí osobnost přelomu 14.-15. století český reformátor narodil se v Husinci u Prachatic pocházel z chudé rodiny vystudoval pražskou universitu 1393 se stal bakalářem, 1396 - se stal mistrem svobodných umění, 1400 – jako universitní prof. byl vysvěcen na kněze nejprve působil jako učitel, později jako kazatel v Betlémské kapli měl zásluhu na vydání Kutnohorského dekretu (r. 1409 zrušil Václav IV převahu něm. profesorů a zajistil větší počet Čechů v poměru 3:1 - ne početní poměr všech profesorů, ale počet profesorů s hlas. právem při své učitelské praxi psal hlavně latinsky, ale některá svá díla psal i česky dostal se do sporů z církví obhajoval názory anglického reformátora Johna Wicliffa vystupoval proti odpustkům a kritizoval církev za její bohatství, rozmařilost, mravní zkaženost byl pronásledován (dán do kladby) a vypovězen z Prahy kázal na Kozím Hrádku a na Krakovci na církevním koncilu v Kostnici, kam byl poslán pod ochranou krále Zikmunda (byl ale podveden), byl vězněn a jako kacíř 6. 7. 1415 upálen Dílo: Latinsky (obracel se na ofenzivní síly bojující proti nedostatkům církve) O církvi (De ecclesia) opírá se Wicliffovo učení podává souhrn kritických názorů na poslání církve podle jeho názoru nejsou papež ani biskup, pokud nežijí v souladu se zásadami křesťanství, členy církve, a nedodržují-li Kristovo učení, není třeba je poslouchat toto dílo se stalo základem pro Husovu obžalobu Česky: (psal převážně pro prostý lid) Výklad viery, desatera a páteře(Výklad modliteb Věřím v Boha, Desatero a Otčenáš) výklad těchto tří modliteb poskytl Husovi příležitost k úvahám o otázkách opravdového mravního života i podnět ke kritice společnosti Knížky o svatokupectví ostrá kritika církve, prodávání odpustků závěrem Hus zjišťuje, že už neexistuje pravá církev, jeho styl připomíná pochmurné obrazy z Apokalypsy Postila, tj. výklad svatých čtení nedělních dílo vzniklo tehdy, když mu bylo znemožněno kázat jedná se o velký sborník kázání slovo postila vzniklo ze slov „post“, „illa“, „verba“ (po oněch slovech) kázání následovalo po slovech evangelia jako jejich výklad, dokládaný obvykle příklady z denního života Dcerka spis o správném životě žen a dívek jak mají vést křesťanský život listy z Kostnice listy, které posílal z vězení z Kostnice svým přátelům a stoupencům jazyk jak český tak latinský Nejznámější:„Všem věrným Čechům“ Husův vliv na pravopis: O pravopise českém(De orthographia bohemica) místo pravopisu spřežkového zavedl pravopis diakritický (spřežky nahradily znaménka), dlouhé samohlásky označoval čárkou, krátké tečkou (nabodeníčko), z tečky se potom vyvinul háček dbal na výslovnost odstranil archaismy nahrazoval německá slova českými Příklad starého pravopisu: gejg – její -g bylojajbylo i Přínos Husův urychlil vyvrcholení odporu proti církvi odhaloval příčiny společenských nedostatků Jan Želivský (zemřel 1422) český kněz kazatel

Témata, do kterých materiál patří