Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Funkční styly a slohové útvary

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,45 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

FUNKČNÍ STYLY A SLOHOVÉ ÚTVARY PROSTĚ SDĚLOVACÍ STYL: - styl každodenní běžné komunikace (v rodině, ve škole, v zaměstnání) - základní jazyková forma: mluvená - rysy: vázanost na konkrétní komunikační situaci, plynutí v čase, neopakovatelnost, spontánnost, vliv situace a prostředí, bezprostřední kontakt s adresátem, nepřipravenost, neoficiálnost, emocionalita - jazykové prostředky: zjednodušená výslovnost, používání částic, spojek, citoslovcí, výplňková slova (takže, prostě, vlastně, jako), hovorová slova, nespisovné útvary, citově zabarvená slova, univerbizace (spací pytel→ spacák), - mluvené útvary: DISKUZE - výměna názorů na určité téma mezi účastníky diskuze (minimálně dva) - písemná forma diskuze se objevuje na internetu POLEMIKA - názorový střet dvou stran REFERÁT - stručná zpráva, informování o aktuálním dění, zhodnocení určité události PŘÍPITEK - krátký projev pronášený při zvláštní společenské příležitosti BLAHOPŘÁNÍ - krátké vyslovení všeho nejlepšího při osobních i společenských událostech KONDOLENCE - vyjádření soustrasti blízkým osobám zesnulého TELEFONNÍ HOVOR - psané útvary: SOUKROMÝ DOPIS OZNÁMENÍ - informuje o tom, co se stane - pozvánky na soukromé i společenské akce, plakáty, programy kin a divadel… ODBORNÝ STYL: - funkce: co nejpřesnější podání faktů a poznatků (=odborné sdělná), vzdělávací - základní jazyková forma: psaná - rysy: připravenost, oficiálnost, monologická forma, přesnost, úplnost, objektivita, termíny - druhy: populačně naučný, prakticky odborný, učební a vědecký - jazykové prostředky: výlučně spisovné prostředky, citové nezabarvená pojmenování, termíny - slohové postupy: výkladový a popisný, méně často úvahový - útvary odborného stylu: DISERTACE - rozsáhlá vědecká práce(studie - vědecká rozprava menšího rozsahu) VÝKLAD - odborně vyjasňuje vznik, podstatu a vývoj jevu - vysvětluje vznik, funkci a význam společenských a přírodních jevů PŘEDNÁŠKA - mluvená forma výkladu ODBORNÝ REFERÁT ODBORNÝ POPIS - vzniká na základě důkladného pozorování - popis jevu nebo činnosti - text je často doplněn tabulkami, grafy, schématy nebo obrázky NÁVOD - praktické vysvětlení a poučení POPIS PRAC. POSTUPU - spočívá v pořadí činností, vysvětluje činnost a výsledný produkt ESEJ - podává autorovo odborné zamyšlení nad určitým tématem (vyžaduje hlubší znalosti) ÚVAHA - zamyšlení autora na základě odborných poznatků, osobní stanoviska a názory - subjektivita, odborný i umělecký styl, řadíme sem i KRITIKU a RECENZI PUBLICISTICKÝ STYL: - funkce: sdělovací, získávací, přesvědčovací, ovlivňovací - může na adresáta působit emotivně, snaží se tak ovlivnit jeho názory a postoje - dynamický styl = reaguje na potřeby společenské situace - rysy: připravenost, promyšlenost, výstižnost, oficiálnost, objektivita, přesvědčivost, aktuálnost - jazykové prostředky: automatizované výrazy (sousloví, fráze, zobecněné výrazy, klišé), aktualizované výrazy (obrazná a přenesená pojmenování, emocionální jazykové prostředky, nespisovná slova) - slohový postup: informační, někdy úvahový či výkladový - zpravodajské útvary: ZPRÁVA - stručné, jasné, základní informace o události, která již proběhla OZNÁMENÍ - informuje o události, která teprve proběhne VÝZVA -oznámení k rychlé akci či jednání KOMUNIKÉ - druh oznámení, má odborný charakter a propracovanou formu ČLÁNEK - může být zpráva nebo oznámení přinášející doplňující informace INTERVIEW - je rozhovor mezi dotazovanou osobou a publicistou PUBLICISTICKÝ REFERÁT - popisuje průběh a charakter určité události (výstava, jednání) - analytické útvary: ÚVODNÍK - bývá v úvodu časopisu a shrnuje aktuální témata EDITORIAL - je podobný jako úvodník, ale je psán šéfredaktorem časopisu KOMENTÁŘ - přináší kromě faktů také autorův osobní názor na věc GLOSA - stručná, kritická a mnohdy ironická poznámka k aktuálnímu dění RECENZE - odborné a objektivní zhodnocení uměleckého díla DISKUZE, DEBATA, POLEMIKA, PROJEV, PROSLOV, REKLAMA - beletristické útvary: ČRTA - přináší přesná fakta, ale zároveň obsahuje beletristické prvky CAUSERIE - stručné, zábavné, vtipné, někdy i lehce ironické zamyšlení nad nezávažným tématem PUBLICISTICKÁ REPORTÁŽ - podává informace o něčem zajímavém SLOUPEK FEJETON - vtipné, zajímavé a překvapivé osobní zamyšlení nad aktuálními problémy ADMINISTRATIVNÍ STYL: - styl úředních jednání - funkce: sdělovací, řídící, správní - základní jazyková forma: psaná - rysy: stručnost, srozumitelnost, přehlednost, jednoznačnost, objektivnost, schematizace - jazykové prostředky: spisovný jazyk, ustálené formulace (na základě jednání, být jmenován), zhuštěné vyjadřování (heslovitost, jednočlenné věty), termíny, zkratky - slohový postup: informační, ale i popisný - administrativní útvary: ŽIVOTOPIS - osobní, studijní, profesní atd. údaje - klasický nebo strukturovaný životopis (heslovitá forma) ÚŘEDNÍ DOPIS - standardizovaná podoba ŽÁDOST - autor se obrací písemnou formou na určitou instituci ÚŘEDNÍ ZPRÁVA - stručně informuje o události a hodnotí ji (výsledky voleb) ÚŘEDNÍ OZNÁMENÍ - informuje o události, která se bude konat VYHLÁŠKA - písemné, veřejné oznámení - informuje, přikazuje a nařizuje OBĚŽNÍK - listina s úředním nařízením, která koluje mezi větším počtem osob ZÁPIS - zachycuje průběh, obsah, výsledky a ustanovení jednání POSUDEK - odborné, znalecké posouzení ROZSUDEK - informuje o soudním rozhodnutí PROTOKOL - zápis průběhu ústního jednání nebo jeho výsledku INZERÁT - krátké, stručné, zpravidla placené oznámení v denním tisku REKLAMA - veřejné doporučení nějakého prostředku či činnosti možným zájemcům UMĚLECKÝ STYL: - funkce: sdělná, estetická - základní jazyková forma: psaná - jazykové prostředky: spisovný jazyk, své místo mají ale i nespisovné útvary jazyka (stylizace), poetismy, figury, obrazná pojmenování - struktura: lyrika - nedějové umělecké texty, vyjadřuje zejména city, pocity a nálady autora - převaha u poezie : epika - podává určitý děj (příběh) zasazený do konkrétní situace, času a prostoru : drama - realizovaná zpravidla na jevišti prostřednictví

Témata, do kterých materiál patří