Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Kytice

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (23,76 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Kytice z pověstí národních Autor: Karel Jaromír Erben Narodil se v roce 1811 v Miletíně.Po absolvování gymnázia studoval v Praze filozofii a práva – studium přerušil ze zdravotních důvodů.Během studií se seznámil s Františkem Palackým, který v něm probudil zájem o historii a národopis. Ten mu také dopomohl k místu archiváře města Prahy a přivedl ho k lidové slovesnosti a národopisu.Četl různé pohádky, mýty, báje, stal se jedním z nejznámnějších sběratelů ústní lidové slovesnosti.Byl spolutvůrcemRiegrova slovníku naučného – naše první encyklopedie. Rok vydání: 1853 – 1. Vydání 1861 - 2. Vydání, rozšířeno o baladu Lilie Charakteristika postav: Příznačné pro Erbena je, že hlavní roli hrají ženy, převážně matky, které mohou jak pomáhat, tak i ubližovat svou mateřskou láskou. Postavy se liší od většiny hrdinů z této doby. Na rozdíl od romantických, bouřlivých, po svobodě toužících jedinců jsou mírné a pokorně přijímají svůj osud, stejně jako trest za úmyslný či neúmyslný prohřešek – uplatňuje se zde osobní odpovědnost. Postavy porušují morální zákony, vina se vždy přičítá tomu, kdo se jí dopustil, nehledí se na to, zda to bylo nevědomky. Pokud některá z postav činí hluboké pokání, je jí odpuštěno. Vztah autora k textu: Erben se staví do pozice lidového vypravěče, přirozenost jeho projevu záleží na stručnosti a přímosti. Vypravěč se příběhů nijak neúčastní – er-forma. Pouze konec básně Kytice je v ich-formě. Jazyk díla: Velmi blízký lidovému. Použití tehdejší češtiny, objevují se archaismy, přechodníky. Er – forma, dialogy i monology. Verš: Gnomický – typická krátkost a hutnost. Pravidelná rytmizace a rýmování. Básnické prostředky: Zvukomalba, přirovnání, metafory, epiteta, personifikace, živé dialogy a popisy postav i prostředí, které zde nahrazují romantické prvky. Alegorie (Mateřídouška), anafora, archaismy, přechodníky. Kompozice: V původní sestavě 12 básní. (Druhé vydání 13 – doplněno o Lilii) Sbírka členěna na jednotlivé balady. Kompozice je promyšlená - vždy 1. a poslední, 2. a předposlední,… báseň spolu nějakým způsobem souvisí. Kytice + Věštkyně – dávají naději a víru v lepší budoucnost vlastencům Polednice + Vodník – podobnost v záporné roli nadpřirozených postav Poklad + Dceřina kletba – narušení vztahu mezi matkou a dítětem Svatební košile + Vrba – o proměně člověka (obživlá mrtvola milence/ žena převtělená ve vrbu) Zlatý kolovrat + Záhořovo lože – důraz na vinu, pokání, konečné vykoupení, obdoba pohádky Štědrý den + Holoubek – plné kontrastů jako je štěstí se smutkem nebo láska se smrtí Žánr:soubor balad (lyricko – epická báseň, která má pochmurný děj a rychle spěje k tragickému konci.) Hlavní myšlenka: Lidské neštěstí, které nezpůsobí společnost, ale člověk sám tím, že poruší zákony. Za své činy je krutě potrestán. Místo a čas děje: Čas ani prostředí nejsou rozhodující, celým základem je etický přístup. Erben připomíná pomíjejícnost dění. KONTEXT Literárně historický kontext: 3. fáze Národního obrození – fáze politická, Romantismus, 30.-50. léta 19. Století Kytice je autorova původní tvorba. Další autorova díla: Prostonárodní písně a říkadla (1864)Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečích původních (1865)Nedokončený soubor českých pohádek (Zlatovláska, Tři zlaté vlasy děda Vševěda, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, aj.) –vydáno až r. 1905 Václavem Tillem Charakteristika doby: Romantismus se objevuje v době po Francouzské revoluci, kdy se projevují ideály svoboda, rovnost, volnost, bratrství, které Napoleonští vojáci rozšířili po celé Evropě. Chápeme ho jako 1) Umělecký směr, 2) Životní postoj.České země byly součástí Rakouské monarchie. Císař chtěl udržet absolutismus, proto zavedl cenzuru.Ministrem vnitra se stal Alexandr Bach – éra Bachova absolutismuV r. 1848 došlo k revoluci – cílem bylo prosadit konstituční monarchii a svrhnout absolutismus. Češi si slibovali, že si své národní zájmy budou spravovat sami. Bojovali o svá politická práva v rámci monarchie. Chtěli zrovnoprávnění s Rakušany.Revoluce byla poražena a jediným kladným výsledkem bylo zrušení robotyNa trůn nastoupil František Josef I. – stal se symbolem monarchieByl obnoven absolutismus, nastolena cenzura, což se projevilo v literatuře. Znaky doby: Důraz na city a fantazii, hudebnost – hlavně v poeziiTouha po svobodě, boj za svobodu, individualismusObdiv k minulosti – obliba historických témat. Věřili, že v minulosti existovaly skutečné ryzí city, utíkali před cenzurouObdiv k přírodě, lid. SlovesnostiProtiklady, kontrastyRozpor mezi ideálem a skutečností – romantický splínSubjektivní autorovo vnímáníRomantické prostředí – hřbitovy, zříceninyRomantický hrdina – vášnivý, zamilovaný, výjimečný člověk, který vystupuje za výjimečných okolností. Je tajemný nebo stojí na okraji společnosti. Prožívá rozpor mezi ideálem a skutečností, trpí splínem. Individuálně bojuje za svobodu. Prožívá nešťastnou, neopětovanou lásku, která často končí tragicky. Hrdina velmi často splývá s autorem. Další autoři této doby: Česká literatura: Václav Kliment Klicpera, Josef Kajetán Tyl, Karel Hynek Mácha, Karel Sabina, Václav Bolemír Nebezký, Josef Václav Frič, Božena Němcová, Karel Havlíček Borovský Svět: Německo: Bratři Grimmové, Novalis, Heinrich Heine Anglie: George Gordon lord Byron, Percy Bysshe Shelley, Walter Scott, Charlote Brontëová, Emily Brontëová Francie: V. Hugo, Alfred de Musset, Henri Beyle Stendhal, Alexandre Dumas Amerika: Nathaniel Hawthorne, Longfellow, Edgar Allan Poe Rusko: A. S. Puškin, Adam Mickiewicz, Jalius Slowacki Tématický kontext: Vodník vycházel z Vodníka od F. L. Čelakovského, Věštkyně – vypráví pověst o Přemyslově pluhu podle Kosmovy kroniky, Kytice – podobnost s Prvosenkou od A. Mickewicze, Zlatý kolovrat – pohádka O Zlatém kolovrátku od B. Němcové – zpracoval její koncept po svém. Obsah - Rozbor balad: Kytice Dětem zemřela matka a její duše se převtělila v mateřídoušku, která pokryla její hrob. Znaky: Důraz na cit, rozpor mezi ideálem a skutečností, romantické prostředí Láska k matce, vlasti Mate

Témata, do kterých materiál patří