Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Literatura doby husitské a polipanské

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (38 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

LITERATURA DOBY HUSITSKÉ konec 14. stol. - pol. 15 stol. prohloubení rozporů ve společnosti, odpor proti náboženskému a mravnímu úpadku katolické církve snaha o nápravu církve roste zájem o bibli - překlad do češtiny mizí duchovní a rytířská epiky v pořadí: satira, duchovní píseň, traktát (učené pojednání), kronika, kázání (působivost živého slova) Vrcholí proces: - počešťování literatury - demokracie (literatura pro lid) - laicizace (zesvětštění) Předchůdci Jana Husa - většinou kazatelé usilují o nápravu společnosti na podkladě náboženském Matěj z Janova - učenec, latinské spisy Konrád Waldhauser - kazatel německého patriciátu a univerzitních studentů (pozván Karlem IV.) Jan Milíč z Kroměříže - český kazatel, nejradikálnější, zřekl se bohatství; měl největší vliv na chudinu Tomáš Štítný - laik (bez teologického vzdělání), zchudlý šlechtic, zeman - psal česky o náboženských otázkách - usiloval o zharmonizování společnosti, o nápravu chyb - dílo: sborníky traktátů: KNÍŽKY ŠESTERY O OBECNÝCH VĚCECH KŘESŤANSKÝCH - o dokonalém životě ŘEČI BESEDNÍ - o základech věrouky ŘEČI SVÁTEČNÍ A NEDĚLNÍ - výklad částí evangelia Mistr Jan Hus(asi 1370 - 1415) - narodil se v Husinci u Prachatic - pochází z chudé rodiny - vystudoval Karlovu univerzitu - v r. 1396 se stává univerzitním mistrem (vysokoškolský učitel) - v r. 1400 byl vysvěcen na kněze - pak se stal rektorem (nejvyšší funkce) KU - jako rektor se zasloužil o vydání Kutnohorského dekretu, který omezoval vliv cizinců na KU - pak se stal kazatelem v Betlémské kapli - úplně zničena a znovu postavena - spory s církví: - pro obhajobu názorů anglického reformátora Johna Wycliffa - pro vystoupení proti odpustkům a kritiku církve (bohatství, rozmařilost, mravní zkaženost);pronásledován, dán do klatby, vypovězen z Prahy; kázal pak na Kozím Hrádku a na Krakovci - na církevním koncilu (sněmu) v Kostnici - vězněn, jako kacíř 6. 7. 1415 upálen - dílo: - latinsky - pro učence spis O CÍRKVI - popírá papežovo postavení, hlavou církve je Kristus a příslušníkem jen ten, kdo nemá hřích - česky - pro lid VÝKLAD VIERY, DESATERA A PÁTEŘE - výklad tří modliteb, úvahy o mravním životě a kritika společnosti KNÍŽKY O SVATOKUPECTVÍ - ostrá kritika církve, jejího bohatství, zištnosti, prodávání odpustků; doklady ze současného života POSTILA - výklad části evangelia formou kázání nebo traktátu DCERKA - o správném životě žen a dívek LISTY Z KOSTNICE - promluvy k čtenářům - Husův vliv na vývoj českého pravopisu: - je zřejmě autorem spisu O PRAVOPISE ČESKÉM - místo pravopisu spřežkového zavedl pravopis diakritický (rozlišující, tj. se znaménky); dlouhé samohlásky označovala čárkou, např. á, měkké souhlásky tečkou (tzv. nabodeníčko), dbal o správnou výslovnost, odstranil archaismy, nahrazoval německá slova českými Jan Želivský - kazatel a mluvčí pražské cudiny Literatura v době husitských bojů rozvoj lidového zpěvu - husitské chorály (= jednoduchý sborový zpěv) v Jistebnickém kancionálu (zpěvníku) Písně: KTOŽ JSÚ BOŽÍ BOJOVNÍCI - nejen píseň náboženská, ale vojenská, bojová - cíl: povznést sebevědomí, dodat odvahu, statečnost, požadovat kázeň, sjednotit k boji - prosté výrazové prostředky, působivý nápěv POVSTAŇ, POVSTAŇ, VELIKÉ MĚSTO PRAŽSKÉ - píseň Prahy s výzvou k boji proti Zikmundovi ŽIŽKŮV VOJENSKÝ ŘÁD - zápis východočeského bratrstva, kázeňský řád s vysokými morálními požadavky, stejnými povinnostmi pro všechny a s tvrdými tresty; přijat na sněmu v Německém Brodě 1423 Vavřinec z Březové - byl to mistr KU - nejlepší světský spisovatel v době husitské - kronikář, básník, publicista, stoupenec, tzv. husitského středu - jedním z hlavních mluvčích husitů - zřejmě spoluautor husitských manifestů - jeho dílo patří k vrcholům husitské literatury - je pokládán za autora tří skladeb v fudišínském rukopisu - autor básně: PÍSEŇ PŘESLAVNÉ KORUNY ČESKÉ - psané latinsky - o vítězství Husitů u Domažlic - dílo: Husitská kronika - zachycuje události 1414 - 1422 - má dvě části: 1414 - 1419 - předmluva (stručně) první fáze husitských bojů - na základě vlastních zážitků končí bitvou u - útěkem Zikmunda z Čech - má výhrady vůči Janu Želivskému a táboritům, zvláště pak proti ničení knih, kulturních památek a vůči krutému trestání odpůrců husitství Budyšínský rukopis - tři veršované polemické skladby proti Zikmundovi Žaloba Koruny české, Prorok (výtka) Koruny české Hádání Prahy s Kutnou Horou (alegorie, střetnutí přívrženců husitství s nepřáteli) polemika - spor, vzájemné vyvracení názorů protivníků Literatura doby polipanské po porážce husitů u Lipan 1434 v popředíliterární polemika: Petr Chelčický (1390 1460) - zeman, samouk, kritik společnosti - obhajoval pasivitu ("neodporovat zlu násilím"), pokoru, chudobu - odmítal potřebu vyššího vzdělání i instituci státu - dílo: - traktát O TROJÍM LIDU - odsuzuje středověké dělení společnosti na tří stavy (kněžský, vojenský a robotný) - traktát SIEŤ VIERY PRAVÉ - kritika církve, hromadění majetku; touha po spravedlivé společnosti, představa ideální církve - POSTILA - kázání s úvahami Na základě myšlenek Chelčického vznikla v r. 1457 jednota bratrská (Řehoř Krajčí, Kunvald v Orlických horách); kritizována katolíky i husity. Literatura zábavná: Václav Šašek z Bířkova - DENÍK - jsou to zápisky neznámého panoše z cesty poselstva na francouzský dvůr. Líčí propagační cestu do západních zemí, kterou vykonal v letech 1465 - 1467 švagr krále Jiřího z Poděbrad, pan Lev z Rožmitálu s družinou, což souviselo s prolomením izolace Čech po husitských válkách a s obnovením styků s Evropou.

Témata, do kterých materiál patří