Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Moderní směry ve světové a české poezii 90. let 19. století

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (43,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Moderní směry ve světové a české poezii 90. let 19. století literatury Společenská situace - krize společenského vývoje, pocit zklamání z nesplněných ideálů. - důraz na svobodu jednotlivce, jeho vidění světa, zvýšená citlivost a vnímavost Zikmund Freud - důraz na podvědomí = psychoanalýza 2. Filozofie - iracionalistická charakteristika umění: 1.Subjektivismus - osobité, vlastní chápání světa 2.Individualismus- z francouzského L’art pour l’art = umění pro umění - úsilí o čisté umění, jehož jediným cílem je vyvolat pocit krásna symbolismus, dekadence 1.Impresionismus -impression= dojem - umění okamžitého dojmu - usiluje o zachycení momentální nálady, pomíjivé chvíle, prchavého okamžiku V literatuře: - lyričnost (oslabení děje) - uvolnění kompozice (volný verš) - fantazie (obraznost) - melodičnost, hudebnost textu 2.Symbolismus -symbol= smluvený znak - využívá možnost přenášení významu a tím aktivizuje obrazotvornost a představivost. 3.Dekadence - je spojeno s heslem L’art pour l’art - vyjadřuje dekadentní nálady přelomu století. pocity: marnosti, beznaděje, bolesti, zlosti, zániku, únavy, rozkladu 4.Civilismus - oslava civilizace, technického pokroku, společnosti a lidské tvořivosti Baudelaire, Jean Arthur Rimbaud, Paul Verlaine Představitelé literární moderny: Prokletí básníci-umělci v rozporu se společností (normami, názory na umění) - ve své době nebyli pochopeni - předchůdce:Edgar Alan Poe Charles Baudelaire - provokoval bohémským způsobem života i svými názory na umění. - spojuje v umění princip, krásu a zlo. - jeho poezie je subjektivní, tajemná, provokativní a šokující. Květy zla - básnická sbírka ●Zdechlina- v mrtvém rozkládajícím se těle zvířete hledá autor krásu koloběhu přírody - téma pomíjivosti krásy, světa Arthur Rimbaud - geniální nevyrovnaná osobnost, tulák, voják, obchodník, přítel Paula Verlaina Iluminace -Rimbaudovi poezie, které byly vydány posmrtně Verlainem zajímavé metafory - poezie využívá kontrastu a je velmi subjektivní a sugestivní (působivá) ●Opilý koráb - sugestivní obraz lodě zmítané v bouři - autora plujícího životem, poezií. - báseň vyjadřuje subjektivní pocity zmámenosti, touhy po zkáze - využití kontrastů a zabarvených výrazů (gigantický plot,..) ●Spáč v úvalu - idylický obraz jarního údolí a spícího vojáka. Má překvapivý závěr - voják je mrtev ●Samohlásky - experimentální báseň. Zvuk samohlásek spojuje autor s představou barev. Paul Verlaine uvězněn Básnické umění skutečnosti), důraz je kladen na pocity a nálady. - subjektivní, citová, hudebnost Písně beze slov Machar, Antonín Sova, Otokar Březina, Karel Hlaváček Josef Svatopluk Machar - mluvčí české moderny a spolutvůrce jejího manifestu - Představitel realistické, kritické poezie, působil jako úředník ve Vídni - po vzniku samostatného Československa zastával vysoké funkce Charakteristika poezie: realistická poezie, kritizující měšťáckou společnost, církev a politiku Vídně využívá ironii a satiru (zesměšnění) vyjadřuje se věcně a střízlivě, používá hovorové prostředky a poezie se přibližuje próze -prozaizace využití hovorových prvků sbírky Confiteor I - III - z lat. vyznávám se, zpovídám - Provokativní odmítnutí měšťácké společnosti, pocity zloby, hořkosti, odporu, zklamání Čtyři knihy sonetů- využita tradiční forma sonetu - sbírka je rozdělena na 4 části podle ročních období - Jednoduché a přímé zobrazení všedního života, snaha o prozaizaci (sblížení poezie s prózou, využití hovorového jazyka) Tristium Windobona - žalozpěvy z Vídně politická Lyrika (poezie) Magdaléna - román ve verších - kritika společenské morálky a přetvářky vrací do nevěstince. Svědomím věků - inspirace V. Hugem (Legenda věků) a J. Vrchlickým (Zlomky epopeje) osobností) Antonín Sova nemocí - samotářský, plachý, ovlivněn Vrchlickým impresionistické sbírky Květy intimních nálad Z mého krajeobrazem (zrcadlem) autorovi duše - využití barev, zvuků, metafor symbolistické sbírky úniku z reality do fantazie, soucit s utrpením jiných lidí) Soucit a vzdor Zlomená duše ●Smetanovo kvarteto z mého života - báseň o těžkém údělu talentovaného omezeností okolí. Ještě jednou se vrátíme - přepracováno ze sbírkyÚdolí nového království autor postupně přechází k volnému verši a k motivům bratrství a budoucnosti lidstva. Otokar Březina plachý člověk. charakteristika poezie: obsahuje, filozofické, náboženské a fantastické prvky píše meditativní, reflexivní a subjektivní poezii vyjadřoval pocity samoty, smutku, utrpení, bolesti a tíže života obraznost poezie Tajemné dálky Svítání na Západě Větry od pólů Autorova poezie postupně směřuje k patetičnosti (vznešenosti), hymnické formě a volnému verši. Od individualismu přechází k tématům bratrství, přátelství a sounáležitosti. Ruce Stavitelé chrámu Karel Hlaváček uměním a těžkou nemocí. Umírá předčasně na TBC. Přispíval do časopisu moderní revue. Pozdě k ránu -obsahově neurčitá poezie (blíže neurčené osoby, krajiny) - pocity smutku, melancholie, únavy, obraz smrti, beznaděje a tajemnosti. - melodická a obrazná poezie (bohaté metafory) Mstivá Kantiléna nizozemské šlechty, bojující proti německým okupantům)

Témata, do kterých materiál patří