Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Nejstarší české literární památky

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (113,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

PAGE 1 Maturitní otázka 2 Nejstarší česká literatura Charakteristika doby: Románský sloh rotunda, bazilika, mohutné stavby, nejsou zdobené Gotika (13. - 15. stol.) vysoké štíhlé stavby, lomený oblouk, zdobená okna, sloupy, žebrová (křížová) klenba Stavby: chrámy, mosty (materiál kámen) Karlštejn (schránka na korunovační klenoty - kaple sv. Kříže, nyní jsou ve Svatováclavské kapli v chrámu sv. Víta) Karlův most Karlova universita, Emauzy - snaha obnovit staroslovanské mše Prašná brána Hladová zeď Chrám sv. Víta (jen zčásti, stavěl se dlouho) Vladislavský sál (jen klenba, okna jsou renesanční), nemocnice Na Karlově Obrazy: Mistr Theodorik - portréty, malba přesahuje rám (obrazy na Karlštejně) převážně náboženská tématika A) Období staroslovanské kultury pol. 9. st. – poč. 10. st. Česká literatura patří k nejstarším v Evropě (přes 1000 let); kulturní jazyky staroslověnština latina čeština pronikání křesťanství, střed vlivů: ze západu (z východofrancké říše, expanze) z východu (z Byzance) Velká Morava počátky naší literatury se kladou do druhé poloviny 9. století. Vznikly dva celky: 1.Francká říše - šířila latinskou kulturu 2.Byzantská říše kníže Rastislav požádal císaře Michala III o vyslání učitelů východního křesťanství. v roce 863 byli vyslání věrozvěstovéCyril a Metoděj ze Soluně,působili zde tři roky. protože potřebovali oficiální uznání použití staroslověnštiny jako jazyka pro bohoslužby, vypravili se do Říma, kde díky svému diplomatickému úsilí přesvědčili papeže Hadriána II., Konstantin se však pro svou nemoc z Říma nevrátil, vstoupil do kláštera, kde přijal řadové jméno Cyril, brzy poté zemřel přinesli písmoHLAHOLICI, základem je malá řecká abeceda. později vzniklaCyrilice, psalo se jí v Bulharsku, základazbuky. šířili vzdělanost. (Mise měla též politický význam, tj. zvětšit vliv Byzantské říše) přeložili všechny náboženské texty Nejstarší texty náboženské a bohoslužebné, srozumitelné lidu Proglas předmluva k překladu evangelia (Konstantin) nejstarší dochovaná slovanská báseň program cyrilometodějské mise ideová a společenská závažnost proklamuje nutnost vzdělanosti, právo na kulturu v srozumitelném jazyce = počátek demokratizace kultury – odvolávají se na sv. Pavla básnická krása: přenesená pojmenování (zvl. přirovnání), oslovení Kyjevské listy hlaholicí psaný zlomek misálu (mešní knihy) – v originále Život Konstantina – Cyrila, Život Metoděje autorem je některý z jejich žáků dříve Panonské legendy vrchol literární činnosti pozdně velkomoravského období, obrana díla obou bratří, životopisy život = vyprávění historické, životopisné, v próze, bez zázračných a fantastických prvků (na rozdíl od legendy) Paterik knihy otců vyprávění o mniších vzdělavatelná četba Zákon sudnim Luďem-církevní texty po laiky Monokanon –církevní texty pro vzdělance B) Období zápasu staroslověnštiny s latinou 10. - 11. st. zánikem Velké Moravy (906) vzniká Český stát (několik kmenů) postupně měl kmen Čechů převahu a stává se kmenem nejsilnějším, v čele s rodem Přemyslovců. Staroslověnština se dostává do konkurence s latinou (Přemyslovci podporují latinskou církev a tvorbu) v 11. st. latinská tvorba začala staroslověnskou utlačovat. útočištěm staroslověnštiny se stává Sázavský klášter - založen r. 1032 za vlády Břetislava I. Za vlády Břetislava II. nastal zákaz a roku 1097 byli mniši z kláštera vyhnáni. Staroslověnské literární památky legenda o sv. Václavu –psaná demokraticky, zachycuje skutečný stav v tehdejší době legenda o sv.Václavu –psaná více ideologicky Legenda o sv. Vojtěchovi –sv. Vojtěch byl zakladatelem Břevnovského kláštera Znaky staroslověnských legend ústřední postava je světec, kterých představuje náboženský ideál přinášejí zprávy o naší nejstarší historii Latinské literární památky: Kristiánova legenda legenda o životě a utrpení sv. Václava a jeho babičky Ludmily Latinsky:Vita et passio santi Venceslai at sanctae Ludmile avie eius! originální dílo umělecky na výši srovnatelné i s díly evropské literatury Hospodine pomiluj ny 1. česká duchovní píseň vznikla koncem 10. století staroslověnský původ (zbytky staroslověnských slov) zpívána při slavnostních příležitostech, měla funkci hymny prosba o mír a úrodu jednoduchá forma: 8 veršů, bez rýmu a strofického členění Hospodine pomiluj ny, Jezuskryste pomiluj ny, Ty spase všeho mira spasiš nu i uslyšíš hospodine hlasy naše. Dej nam všem hospodine žizň a mir zemi. Kyrielesion! Kyrielesion! C) Období dočasného vítězství Latiny od počátku 12. st. - do poloviny 13. st. rozvoj dějepisectví převaha kroniky Nejdůležitější památky Vita minor - památka, která oslavuje zakladatele Sázavského klášteru sv.Prokopa. Kosmas (1045 – 1125) děkan svatovícké kapituly vzdělanec Dílo: Kronika Česká (Kosmova) dějiny od nejstarších dob až po Kosmovu současnost, končí to Kosmovou smrtí. Umělecké, historické dílo Kosmas své vyprávění oživoval zábavnými historkami, citáty římských autorů + několik českých slov. kronika má tři části Bájivá vyprávění starců, Hodnověrné vyprávění svědků, Kosmovy vlastní zážitky. styl: živé vypravování, přímá řeč (dialogy), podrobné charakteristiky postav, citáty římských autorů, próza prokládána časoměrnými verši; zábavné historky, líčení bitev dílo nejen historické, ale i umělecké (herojská kronika) cesta k zesvětšťování literatury 1. dílo kronikářského typu (3. kniha), 1. dějiny národa vlastenecký ráz (Kosmas myslí česky) tendenční dílo – straní katolické církvi, zachycuje úspěchy Přemyslovců, chybí záměrně zmínka o slovanské vzdělanosti Kronika Kanovníka Vyšehradského návaznost na kroniku Kosmovu, která líčí události do roku 1125 po umělecké stránce nedosáhl svého předchůdce Bohemika česká slova v latinském textu důkaz toho, že se rozvíjela čeština, latina se stávala mrtvým jazykem a tak nové pojmy nemohly být v latině vykládány Glosy vpisy do latinských textů, poznámky, překlady napříkladSvatořehořské, Víděnské Svatý Václave, vévodo české země 2. česká duchovní píseň přelom 12. a 13. st. světec zobrazen jako rytíř vyspělejší forma: 3 sloky

Témata, do kterých materiál patří