Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Nejstarší památky světové literatury

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (62 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Nejstarší památky světové literatury nejstarší literární památky (sumerská, egyptská, čínská a indická literatura) literatura hebrejská řecká literatura římská literatura Literatura Předního východu (nejstarší) sumerská, akkadská lit. (Mezopotámie) - 4 stol př. n. l. - Sumerové, klínové písmo, hliněné destičky - EPOS O GILAMEŠOVI - je báseň o přátelství skutečného vládce Sumerů, krále Gilgameše a jeho přítele Enkiqua - nedochoval se celý - Gilgameš hledá tajemství nesmrtelnosti, nepodaří se mu ho najít, ale pochopí, že nesmrtelnost spočívá v tom, co po člověku zůstane staroegyptská lit. -4 tis. př. n. l. - hieroglyfické písmo, psalo se na papyrus nebo do kamene, třtinové pero - milostné písně, - Kniha mrtvých (rady zemřelému), - životopisy (Sinuhet) - Achnaton - Hymnus na slunce hebrejská lit. - 1. tis. př. n. l. - židovská literatura, psána na svitky - tvoří most mezi orientální a evropskou literaturou - BIBLE - soubor textů, pravidla náboženské víry a morálky, pak součástí křesťanské bible (Písma svaté) - Starý zákon - vzniká postupně před 1 stol. př. n. l., má 3 části: část Tóra (nejstarší) - 5 knih Mojžíšových část soubor Proroků (z dějin Izraele, skutky proroků: Izajáš, Jeremjáš, Ezechiel, Dvanáct proroků část svaté spisy = básnické knihy - obsahují žalmy (náboženská lyrika), Jób, Přísloví, Pět svitků (milostná Píseň písní - Šalamounova, Rút, Kazatel, Jeremiášův pláč, Ester), Kniha Danielova s mystickými zjeveními a spisy historické (např. biblické příběhy, mýty o stvoření svět dějiny 6idů) Literatura indická - 2 tis. př. n. l. - posvátné knihy - VĚDY (védský jazyk, pak sanskrt) - obsahují představy o světě a vesmíru - indické eposy - hrdinské zpěvy MAHÁBHÁRATA a RÁMÁJANA Literatura perská - sbírka náboženských textů AVESTA (modlitby, mýty, lyrika, právnické texty) Literatura čínská - psalo se na papír nebo hedvábí, do sloupců čínským znakovým písmem, štětcem - soubor čínského básnictví - Kniha písní (obsahuje 305 básní, část milostných, uspořádal asi Konfucius) Antická literatura = literatura starověkého Řecka a Říma, základ evropské vzdělanosti, dodnes inspirační zdroj, výhodná zeměpisná poloha - spojnice 3 světadílů. Tuto lit. dělíme nařeckou ařímskou. Řecká literatura 8 stol. př. n. l. až 2a 1 stol. př. n. l. prehistorická fáze - ústní lidová slovesnost - mýty (báje) období archaické - 8 - 6 stol. př. n. l. epika: Homér - psal eposy, které byly učebnicí pro starověké Řeky - byl zdrojem moudrosti a vzorem pro pozdější básnickou tvorbu - tématem mu byla Trojská válka - napsal hrdinské eposy ILIAS a ODYSSEIA - znaky Homérova eposu: bohatá dějovost; popisné pasáže a lyrické vložky; členěn do zpěvů, kapitol; obsahuje tzv. prvky epické šíře; kladné postavy - výjimeční hrdinové; zdroje: ústní lidová slovesnost, mýty; forma: veršovaná skladba - díla: Epos ILIAS - o desetiletém dobývání Tróji Epos ODYSSEIA - po skončení trojské války se král Odysseius vrací se svými bojovníky domů. Stejně jako válka tak i návrat domů trvá deset let, Odysseius musí překonat nesčetné překážky, kterému do cesty klade bůh Poseidon, mezi tím o ruku jeho ženy žádají nápadníci, aby mohly vládnout místo Odyssea. Až stane Odysseius na svém rodném ostrově Ithaka, tak všechny nápadníky zabije. Lyrika: elegie (píseň s doprovodem píšťaly, vážná skladba, nejen žalozpěv) - Archilochos monodická lyrika (pro sólový zpěv, doprovod lyry) - Sapfó milostná píseň, pijácká (k pobavení) - Anakreón, anakreontská lyrika - o víně, ženách, zpěvu sborová lyrika (ódy, oslava osob) - Pindaros epigram (původně oslavný verš, nápis na hrobě, pomníku, dárku, pak satiricky útočná báseň) - Simónidés, Ión bajka (vyjadřuje lidovou moudrost) - Aisópos (Ezop) období attické - 5. -4. st. př. n. l. - vrchol řecké otrokářské demokracie rozkvět Athén - řecké drama - z obřadních her (oslava boha Dionýsa), 1 herec a chór (sbor), pak 2 - 3 herci (vždy muži) - tragédie - vážný děj, tragický konec - Aischylos - ORESTEIA (Orestes povinen pomstít smrt svého otce Agamemnóna, tj zabít svou matku) - Sofoklés - ANTIGONA (Antigona plní mravní příkaz - pohřbí přes zákaz bratra Polyneika, odsouzena ke kruté smrti) KRÁL OIDIPÚS (hl. hrdina trestán za viny, jichž se dopustil nevědomky) - Euripidés - MÉDEA, ELEKTRA - komedie - pro pobavení, dialog, končí smírem - Aristofanés - JEZDCI, ŽÁBI, MÍR - historická próza - Hérodotos - otec historie (řecko-perské války) - Thúkydidés - kritika pramenů, věrohodnost (peloponéské války) - řečnictví - Démonsthenés (x Filip II. Makedonský - filipiky) - filozofická próza - Platón např. Ústava, zavedl dialog do filozofie, Sokratův žák - Aristoteles - Platonův žák období helénistické - 4 - 1 stol. př. n. l. - po dobytí Řecka Alexandrem Makedonským - vědecké dílo: přírodovědné - Archimédes matematika - Eukleidés Římská literatura od 3 st. př. a. l. - 5 st. n. l. psaná latinsky, nepůvodní, čerpá od řecké lit. období archaické - 3 st. př. n. l. - překlady z řečtiny, příběhy, drama - komedie - čerpají ze života obyčejných lidí (otroci, vojáci, milenci) - Plautus - KOMEDIE O HRNCI (o lakomci - Moliéra) - LIŠÁK PSEUDOLUS (o prohnaném otroku) vrcholné období - zlatý věk - 1st. př. n. l.- poč. n. l. - řečnictví - Marcus Tullius Cicero - řeční, jeho jazyk byl pokládán za vzorný - paměti (memoáry) - Gaius Julius Caesar - ZÁPISKY O VÁLCE GALSKÉ - lyrika - Gaius Valerius Catullus - milostná poezie věnována Lesbii - Publius Vergilius Maro - ZPĚVY PASTÝŘSKÉ (Bukolika) - ZPĚVY ROLNICKÉ (Georgika) - oba zpěvy jsou z vesnic. prostředí, obdiv a láska k venkovu, rodné zemi - epos AENEIS - na oslavu Augustova rodu - trojský hrdina Aeneus po dobytí Tróje a po dlouhém bloudění přistál v Itálii = praotec Augustova rodu - Quintus Horatius Flaccus - satira, písně, lyrika - Publius Ovidius Naso - milostnáa poezie např. UMĚNÍ MILOVAT - mytologická poezie např. PROMĚNY (Metamorfózy) = 250 řecký a římských bájí s motivem proměny např. nymfa Niobé se změní v plačící kámen stříbrný věk- literatura doby císařské - 1. st. n. l. - satira - Marialis (epigramy - nápi

Témata, do kterých materiál patří