Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Počátky slovanské vzdělanosti

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (52,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

POČÁTKY SLOVANSKÉ VZDĚLANOSTI spadá do poloviny 9. až k počátku 15. století je to období Velké Moravy a souvisí s pronikáním křesťanství Cyril a Metoděj - r. 836 příchod Konstantina a Metoděje z Soluně (Řecka) na požádání knížete Rostislava - zavedli 1. slovanský kulturní jazyk - staroslovenštinu - z malé řecké abecedy vymysleli 1. slovanské písmo (hlaholice) - před smrtí Konstantina přejmenován na Cyrila a po jeho smrti vyhnání všech žáků, nad staroslovenštinou zvítězila latina (Kosmova kronika) - až z koncem Přemyslovského panování a nástup Lucemburků se dostává do popředí čeština (Dalimilova kronika) - 3 zásluhy Cyrila a Metoděje: Politický - hráz proti franské expanzi Náboženský - základ slovanského písemnictví Literární - základ slovanského písemnictví - díla: PROGLAS - předmluva k překladu evangelia (Konstantin) - nejstarší dochovaná slovanská báseň; program cyrilometodějské mise - ideová a společenská závažnost: - proklamuje nutnost vzdělanosti, právo na kulturu v srozumitelném jazyce = počátek demokratizace kultury - básnická krása: - přenesená pojmenování (zvl. přirovnání), oslovení3 KYJEVSKÉ LISTY - hlaholicí psaný zlomek misálu (mešní knihy) - v originále ŽIVOT KONSTANTINA - CYRILA, ŽIVOT METODĚJE - dříve Panonské legendy - vrchol literární činnosti pozdě velkomoravského období, obrana díla obou bratří, životopisy - život = vyprávění historické, životopisné, v próze, bez zázračných a fantastických prvků (na rozdíl od legendy) - 10 - 11 stol. zákaz 2 kultur: Staroslovenské - uchovala se v Sázavském Klášteře Latinské - centrem Pražské Biskupství kláštery a duchovenstvo: bili v této době jedinými nositeli vzdělanosti (latina). Vznikali legendy a duchovní písně. Legendy Původně příběhy ze života svatých, čtené v kostelech, časem se přidávaly zázraky a zdůrazňovala se náboženská horlivost a pevnost ve víře, která vedla k pronásledování a mučení - světci měli být vzorem pro věřící. Zvláštní význam měli legendy o světcích, kteří byli členy panujícího rodu (sv. Václav, sv. Ludmila) - potvrzovali oprávněnost své vlády. Postupně se z náboženské. lit. stala lit. epická (děj, příběh) z uměleckými kvalitami. Nejstarší české legendy z počátku 14 stol. byly psány staroslovenštinou (latinsky) a název začínal slovem život. např.: ŽIVOT KNÍŽETE VÁCLAVA - prostý styl, srozumitelnost DRUHÁ STAROSLOVĚNSKÁ LEGENDA O SV. VÁCLAVU - styl náročný, typická středověká legenda se zázraky KRISTIÁNOVA LEGENDA - život a umučeni sv. Václava a jeho babičky sv. Ludmily Duchovní píseň - je zpívána při slavnostních příležitostech, stala se neoficiální hymnou - vznikla v 10. století - zpívaly se v kostelech na bohoslužbách - sloužily k šíření a upevňování křesťanství - vznik první duchovní písně HOSPODINE POMILUJ NY - vzniká koncem 10 stol. - je to prosba o mír a úrodu - má 8 veršů a bez rýmu (psaná česky) - původně zněla při slavnostních příležitostech a zastávala funkci hymny - ukázka: Hospodine smiluj se nad námi, Ježíši Kriste smiluj se nad námi. Ty spasiteli celého světa, spas nás a vyslyš, Hospodine, hlasy naše. Dej nám všem Hospodine, úrodu a mír v zemi. Pane smiluj se! Krleš! Krleš! - na přelomu 12 a 13 století vznikla druhá česká duchovní píseň SVATÝ VÁCLAVE - je to chorál (slavnostní píseň) - tato píseň plnila funkci národní hymny - tato píseň má již vyspělejší formu: - 3 sloky, které se později rozrostly na 9 - složitější styl - básnické přívlastky - nakonec se z ní stal slavnostní a válečná píseň KRONIKY - je literární žánr, která vznikl z úvodního stručného zápisu významných události, vznikl z něj velmi oblíbený epický žánr - styl je prostý, věcný - první kroniky psali kněží nebo duchovenstvo později i šlechtici - obliba kronik vzrůstá od 12. stol.= původně zaznamenávaly důležitá data a události kláštera, rodu nebo království. postupně byly předávány záznamy události a vznikl nový literární útvar, který je důležitým historickým pramenem nebo alespoň uměleckým dílem. ALEXANDREIS Je nejznámější dílo, 13 až 14 stol. Autor neznámý. Zřejmě šlechtic, vlastenec je to Rytířský epos - psaný česky. Podle latinské a německé předlohy z 9,000 veršů se dochovala třetina. Ve verších o Alexandru Velikém, který ve středověku ztělesňoval všechny rytířské ctnosti. Dílo přiblížil českému čtenáři a přizpůsobil svému smýšlení tak, že z Alexandra udělal křesťanského krále a z jeho Řeků rytíře, kteří v duchu křížových výprav táhnou proti nevěřícím Peršanům. Mísí se tu prvky historické i pohádkové. Závěr básně se mění v zamyšlení nad smyslem života, nad cestami nýbrž do jeho zobrazení pronikají některé osobní rysy vyplývající z ideálů českého šlechtice a panovníka. Kosmas - KRONIKA ČESKÁ Nejstarší kronika, 12. stol., Autor vzdělaný Kněz. Kronika je psaná latinsky, ale je z ní cítit vlastenectví má 3 části: Nejstarší příběhy z doby Pohanské Vyprávění pamětníků Kosmovy zážitky - historický věrohodná část a končí roku 1120 Líčila české dějiny od nejstarších dob až do autorovy současnosti, přejímá koncepci, podle níž je přemyslovský stát dědicem Velké Moravy, protože chtěl přispět k upevnění českého feudálního státu. Kosmas rozlišuje "bájivá vypravování starců" dále "hodnověrné zprávy svědků" a konečně to, co sám zažil. nejstarší pověsti Kosmas upravoval podle vzorů řeckých a římských spisovatelů, jak to žádal dobový vkus. Jeho kronika je i na svou dobu vynikající. Kosmas dovede zajímavě vypravovat, děj oživuje dialogy a citáty z klasických římských autorů, má rád humor a vtip, text prokládá úvahami. DALIMILOVA KRONIKA Je to nejstarší česky psaná veršovaná kronika (přístupnost, obliba). Autor je neznámý (název je omyl z 16 stol.) nižší šlechtic. Straní se nižším vrstvám, proti přívalu němectví hledá spojence v českém sedláku (viz Oldřich a Božena), národní zájem - uvědomělé vlastenectví.Končí rokem 1314. Její forma je: - prostý vyprávěcí sloh - zajímavost děje - přístupný jazyk Vypravuje o českých dějinách až do své doby. Silně u něho proniká vlastenecké cítění, zahrocené proti cizincům. Promlouvá a varuje prostřednictvím histor

Témata, do kterých materiál patří