Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Renesance a humanismus ve světové a české literatuře

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (48,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Renesance a humanismus ve světové a české literatuře humanismus ve výtvarném umění renesance od slova La renaissance = znovuzrození hlásá obnovení antiky trvá od 14. do 16. století, vzniká v severní Itálii vznik souvisí se vznikem měst, nositelem renesance jsou měšťané představuje nový pohled na život, svět a člověka Humanismus od slova Humanus = lidský zdůrazňuje zájem o člověka myšlenkový základ renesance Rysy renesance návrat k antice - překlady děl antických autorů, návrat k ciceronské latině - ideálem je člověk schopný, vzdělaný, samostatný a odvážný -Galileo Galilei,Koperník Mikuláš -Columbus,Ferdinand magalhaes,Vasco de Gama -Guttenberg (vynález knihtisku) rozvoj umění -Michelangelo Buonarroti -Leonardo da Vinci (vědec, vynálezce, umělec; Mona Lisa, Poslední večeře Páně) architektura - vodorovné pravoúhlé linie, jónské sloupy, podloubí, kopule Villon, Francois Rabelais, Miguel De Servantes, W. Shakespeare Dante Alighieri - básník ØBožská komedie - alegorický básnický epos - cesta za poznáním a spásou duše. Autor putuje 3 posmrtnými říšemi (Peklo, Očistec, Ráj). Průvodci jsou Vergilius a Beatrice (celoživotní láska) - hlavními prvky jsou: poznání, postava z antiky, autor jako hlavní postava Francesco Petrarca - básník lásky a pozemského života, píše formou sonetu ØSonety Lauře- sbírka věnovaná jeho lásce Lauře - psáno formou sonetu Sonet - znělka - veršovaný útvar s pravidelnou strukturou (4+4+3+3), dvě čtyřverší a dvě trojverší terceta = syntéza (spojení předchozího) Giovanni Boccaccio - zakladatel novodobé prózy ØDekameron z Florencie před morem. vtip a chytrost. Novela - krátký prozaický útvar s dramatickým dějem a působivým závěrem. Francois Villon - tulák, štvanec, předchůdce tzv. prokletých básníků, používá villonskou baladu. ØMalý Testament - ØVelký Testament- testament = závěť, odkaz - obraz vlastní bídy, kritika společnosti Villonská balada - báseň vyjadřující pocity osamění,štvance, nešťastné lásky a sporu se společností Francois Rabelais - satirik a kritik zla a lidských chyb ØGargantua a Pantagruel- groteskní a satirický román o cestě dvou obrů za poznáním - román kritizuje vše, co člověka omezuje (církev) Miguel de Servantes y Savedra ØDůmyslný rytíř Don Qujote De La Mancha vzhledem a rezavou zbrojí William Shakespeare - herec, spolumajitel kočovné společnosti, básník, dramatik, autor asi 36 her. - působil ve Stratfordu a v Londýně. tragedie ØHamlet, kralevic dánský mstí otce a sám umírá v souboji. ØRomeo a Julie ve Veroně. Teprve nad těly mrtvých milenců se rody usmiřují. ØOthello - příběh válečníka, který uvěří intrikám závistivce Jaga a v žárlivosti uškrtí ženu Desdemonu ØMackbeth - typ hrdiny, který kvůli moci a postavení je schopný vraždit. ØKrál Lear komedie ØZkrocení zlé ženy a vstřícnou ženou. pohádky ØSen noci svatojánské ØBouře ØZimní pohádka historické hry ØJindřich VI. ØRichard III. humanismu, Jan Blahoslav a další představitelé. - 70. léta 15. stol. - 20. léta17. stol. - renesance se prosadila pouze v knížkách lidového čtení a v zábavné próze znaky českého humanismu snaha po rozšíření humanistické vzdělanosti vyrovnání se s evropskou kulturou převaha naukového charakteru literatury literatura pro měšťanstvo, zaměřená k životní praxi vliv latiny na rozkvět spisovné češtiny, význam knihtisku 2 proudy: a) latinský Jan z Rabštejna ØDialogus Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic - básník inspirovaný antickou poezií, Øelegie - žalozpěvy Øódy - oslavné písně b) český 1. Nauková literatura Viktorin Kornel ze Všehrd - překladatel a právník - tvůrce programu českého humanismu ØKnihy devatery Jan Jesenius - anatom, lékař, vědec, jako první provedl veřejnou pitvu 2. Cestopisy Václav Vratislav z Mitrovic Øcesta do Cařihradu Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic - významná osobnost stavovského povstání ØCesta do Benátek a Egypta 3. Kroniky Václav Hájek z Libočan ØKronika česká roku 1525 - psána působivým svěžím stylem a jazykem (velká obliba) - volná práce s historickými fakty (menší historická hodnověrnost) 4. zábavná literatura Hynek z Poděbrad - překlad 11 novel z Dekameronu 5. péče o jazyk a překlady Jan Blahoslav - tajemník, biskup a archivář jednoty bratrské ØFilipika proti misomusům- obhajoba nutnosti vzdělání pro člověka ØGramatika česká - jazykové dílo, důraz kladen na jazykovou kulturu ØMuzika- dílo věnované hudební teorii i praxi ØŠamotulský kancionál - sborník písní jednoty bratrské ØBible kralická Starý zákon - vytištěna v tajné tiskárně v Kralicích na Moravě (název) - vysoká jazyková a grafická kvalita a kvalita tisku misomusové - odpůrci vyššího vzdělání filipika - výmluvná řeč s pádnými důkazy 6. Zlatý věk českého humanismu - doba veleslavínská - od 90. let 16. století do roku 1620 - rozvoj národní vzdělanosti a kultury Daniel Adam z Veleslavína - tiskař, překladatel, historik a organizátor kulturního a společenského života - proslavil se vysokou grafickou a jazykovou kvalitou ØKalendář historický- historické dílo - Veleslavínská čeština byla vzor pro národní obrození

Témata, do kterých materiál patří