Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Placení a vymáhání daní

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18.45 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Placení a vymáhání daní

- daně se platí v termínu, který určuje platná legislativa

- každá daň má určitou splatnost (např. silniční daň do 31. ledna, DzP do 31. března nebo do 30. června), která je uvedená v zákonu o příslušné dani

Správní zaplacení daně

- musím znát číslo účtu, kam platbu poslat a musím uvést variabilní symbol platby

- číslo účtu: předčíslí, matriková část a kód banky

  • předčíslí- skládá se ze dvou až pěti číslic, které určují druh daně (DPH= 705, silniční daň= 748)

  • matriková část- jednoznačně určuje FÚ, všechny BÚ jednoho FÚ mají vždy stejnou matrikovou část

  • variabilní symbol a kód banky= kód banky mají všechny FÚ stejný- 0710, variabilní symbol je buď daň. identifikační číslo nebo rodné číslo

Pořadí úhrady daně

- úhrada daně se na osobním daňovém účtu použije na úhradu splatných daňových pohledávak postupně takto:

a) nedoplatky na dani a splatná daň

b) nedoplatky na příslušenství daně

c) vymáhané nedoplatky na dani

d) vymáhané nedoplatky na příslušenství daně

Lhůta pro placení daně

- nedoplatek na dani lze vybrat a vymáhat 6 let ode dne splatnosti daně

- např. daň je splatná 31. 1. 2015 => nedoplatek lze vymáhat do 31. 1. 2021 pokud by správce daně začal vymáhat až 1. 2. 2021, tak už to není možné

- tato lhůta se přerušuje, pokud správce daně učiní úkony směřující k vymáhání nezaplacené daně

Způsob placení daně

- daně se platí v české měně

- lze ji zaplatit: převodem z účtu (bezhotovostně), v hotovosti (poštovní poukázky), kolkovými známkami (pokud stanoví zákon), přeplatkem na jiné dani

Den zaplacení daně

- den, kdy byla platba připsána na účet správce daně

- den, kdy správce daně převzal hotovost

Sankce podle daňového řádu

- sankce za neplnění daňových povinností

- sankce, které při vybírání daní uplatňují správci daně vůči daňovému subjektu za porušení jejich povinností

Druhy sankcí

Pokuta za opožděné tvrzení daně

- pokud podám daňové přiznání později než v zákonem určený termín a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů

- pokud vůbec nepodám DaP

- výše pokuty za opožděné tvrzení daně

  • 0,05% stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5% stanovené daně

  • 0,01% stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení, nejvýše však 5% stanovené daňové ztráty

Penále

- sankce za chybně přiznanou nižší daň

- penále vzniká doměřením původně stanovené nižší daně a to ve výši:

  • 20% je-li daň zvyšována

  • 20% je-li snižován daňový odpočet

  • 1% je-li snižována daňová ztráta

Úrok z prodlení

- úrok z prodlení je ve své podstatě ekonomická sankce za pozdní úhradu daně

- daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně

Témata, do kterých materiál patří