Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Placení a vymáhání daní

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,45 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Placení a vymáhání daní - daně se platí v termínu, který určuje platná legislativa - každá daň má určitou splatnost (např. silniční daň do 31. ledna, DzP do 31. března nebo do 30. června), která je uvedená v zákonu o příslušné dani Správní zaplacení daně - musím znát číslo účtu, kam platbu poslat a musím uvést variabilní symbol platby - číslo účtu: předčíslí, matriková část a kód banky předčíslí- skládá se ze dvou až pěti číslic, které určují druh daně (DPH= 705, silniční daň= 748)matriková část- jednoznačně určuje FÚ, všechny BÚ jednoho FÚ mají vždy stejnou matrikovou částvariabilní symbol a kód banky= kód banky mají všechny FÚ stejný- 0710, variabilní symbol je buď daň. identifikační číslo nebo rodné číslo Pořadí úhrady daně - úhrada daně se na osobním daňovém účtu použije na úhradu splatných daňových pohledávak postupně takto: a) nedoplatky na dani a splatná daň b) nedoplatky na příslušenství daně c) vymáhané nedoplatky na dani d) vymáhané nedoplatky na příslušenství daně Lhůta pro placení daně - nedoplatek na dani lze vybrat a vymáhat 6 let ode dne splatnosti daně - např. daň je splatná 31. 1. 2015 => nedoplatek lze vymáhat do 31. 1. 2021 pokud by správce daně začal vymáhat až 1. 2. 2021, tak už to není možné - tato lhůta se přerušuje, pokud správce daně učiní úkony směřující k vymáhání nezaplacené daně Způsob placení daně - daně se platí v české měně - lze ji zaplatit: převodem z účtu (bezhotovostně), v hotovosti (poštovní poukázky), kolkovými známkami (pokud stanoví zákon), přeplatkem na jiné dani Den zaplacení daně - den, kdy byla platba připsána na účet správce daně - den, kdy správce daně převzal hotovost Sankce podle daňového řádu - sankce za neplnění daňových povinností - sankce, které při vybírání daní uplatňují správci daně vůči daňovému subjektu za porušení jejich povinností Druhy sankcí Pokuta za opožděné tvrzení daně - pokud podám daňové přiznání později než v zákonem určený termín a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů - pokud vůbec nepodám DaP - výše pokuty za opožděné tvrzení daně 0,05% stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5% stanovené daně0,01% stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení, nejvýše však 5% stanovené daňové ztráty Penále - sankce za chybně přiznanou nižší daň - penále vzniká doměřením původně stanovené nižší daně a to ve výši: 20% je-li daň zvyšována20% je-li snižován daňový odpočet1% je-li snižována daňová ztráta Úrok z prodlení - úrok z prodlení je ve své podstatě ekonomická sankce za pozdní úhradu daně - daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně Výše úroku z prodlení - výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo- sazby stanovené ČNB platné pro první den příslušného kalendářního pololetí zvýšené o 14% - v současné době činí repo- sazba 0,05% - úrok z prodlení se uplatní nejdéle za 5 let prodlení Posečkání daně pokud máme povoleno uhradit daň v pozdějším termínu= posečkání daně, tak úrok z prodlení neplatímv tomto případě, ale platím úrok z posečkané částky= repo- sazba + 7% Pořádková pokuta - může ji dostat daňový subjekt i z-nec správce daně, a to i opakovaně - daňový subjekt až 50.000,-Kč za např. urážlivé chování vůči správci daně, neuposlechnutí příkazu správce daně - pracovník správce daně až 50.000,-Kč za porušení mlčenlivosti Sankce za nevedení účetnictví - vyplývá ze zákona o účetnictví nikoli z daňového řádu - až 6% hodnoty zjištěných aktiv Vymáhání daní - pokud daňový subjekt nezaplatil daně a ani nepožádal o posečkání daně nebo o úhradu daně ve splátkách, tak může správce začít daňové nedoplatky vymáhat, a to ve lhůtě 6 let od splatnosti daně Daňová exekuce - správce daně není povinen upozorňovat na nedoplatek, může zrovna zahájit daňovou exekuci - exekuce= výkon rozhodnutí Způsoby provedení daňové exekuce Daňová exekuce- srážka ze mzdy - povinnému musí zůstat tzv. nezabavitelné minimum= součet částek na povinného a částek na vyživovanou osobu - vyživovanou osobou je manžel/ ka, i když má vlastní příjem a nezaopatřené dítě - nezabavitelná částka na povinného pro rok 2016 - nezabavitelná částka na vyživovanou osobu pro rok 2016 Daňová exekuce- odstavení účtu - daňová exekuce p

Témata, do kterých materiál patří