Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


C 5 - Obcanskopravni odpovednost za skodu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,6 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

5) OBČANSKOPRÁVNÍ ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU – charakteristika, vymezení pojmu škoda, předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu, druhy odpovědnosti (podrobněji vysvětlit odpovědnost za škodu způsobenou na vnesených a odložených věcech) - v případech, kdy subjekt způsobil jinému subjektu škodu a má povinnost ji nahradit -škoda – újma na jmění, majetková újma, vyjádřitelná v penězích, mezi protiprávním jednáním a škodou musí být příčinná souvislost - Dělíme škodu na –škoda skutečná – dá se vyčíslit, majetková újma, spočívá ve zmenšení a jiném znehodnocení (příklad: zničení nákladního auta) -ušlý zisk – majetková újma, dosavadní majetek poškozeného se nezvětšil či nerozmnožil, ačkoliv by to bylo při běžném chodu věcí možno (příklad: nabourám náklaďák se zbožím, zboží bude znehodnocené a náklaďák nebude moc v rámci 1 měsíce být užíván – znamená to ztrátu zisku) -škůdce – působí škodu, má povinnost nahradit subjektivně nebo objektivně -subjektivně – já přijdu a rozbiju „mobil“ někomu -objektivně – půjčím si „mobil“, nechám ho bez dozoru, někdo ho zničí, ale platím já poškozenému a pak mám právo si to vyřídit tím, co ten mobil rozbil -poškozený – byla mu způsobena újma na jeho vlastnictví -Reparační funkce – spočívá v nahrazení škody (penězi) nebo uvedením do původního stavu -Satisfakční funkce – zadostiučinění za bolest (nebo veřejná omluva) Prevence – každý si má počínat tak, aby ke škodám nedocházelo. Prevence je na prvním místěZákroková povinnost– když nám škoda hrozí, máme povinnost zakročit (povodně – vynaložit vlastní úsilí, abychom použili písek v pytlech a obklopili dům)Způsob kdy způsobíme škodu, ale nejme za ni odpovědní: Nutná obrana – čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem. Krajní nouze – krajní nouzi rozumíme jako odvrácení nebezpečí přímo hrozícího zájmu chráněnému trestním zákonemPokud nám někdo zachránil majetek a rozbil si u toho nějaké vlastnictví (třeba lopatu) může po nás chtít, abychom mu škodu nahradiliLoupež – ozbrojená, k odcizení věci subjekt použije násilíKrádež – neozbrojená, k odcizení věci subjekt nepoužije násilí, věc jen ukradne a utečePředpoklady vzniku odpovědnosti za škodu– protiprávní jednání, aby mohl být škůdce označený za odpovědného za vznik škody a uznán povinným ji poškozenému uhradit, musí být splněny základní předpoklady: vznik škody porušení povinnosti (protiprávní jednání, případně událost vyvolávající škodu) příčinná souvislost mezi škodou a porušením právní povinnosti někdy také zaviněníPromlčení pr áva na náhradu škody – právo na náhradu škody se promlčí, není-li uplatněno u soudu nejpozději do 2 let ode dne, kdy se poškozený dozví o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá (o škůdci) = subjektivní promlčecí lhůta Nejpozději však na právo na náhradu škody promlčí ve lhůtě 3 let, a jde-li i škodu způsobenou úmyslně, v lhůtě 10 let, ode dne, kdy ke škodě došlo = objektivní promlčecí lhůta Příčinná souvislost – vztah mezi protiprávním jednáním a škodou Zavinění – úmyslné, nedbalostní, někdy se stane, že škoda vznikne vyšší mocí (na auto spadne strom) Subjekty odpovědnosti za škodu– fyzická, právnická osoba nebo stát, ten kdo je způsobilý nést odpovědnost za škodu Subjektivní odpovědnost – ručím si sám za sebe, fyzická osoba od 15+let, právnická odpovědná od vzniku Rozsah a způsob náhrady škody – škoda se nahrazuje uvedením do původního stavu, nejde-li to tak poškozený může chtít náhradu v penězích, hradí se ušlá cena a ušlá škoda Moderační právo soudu– soud může náhradu škody snížit a to, když přihlédne na poměry (proto dát o trochu vyšší částku, chci 100 000, napíšu 120 000 a soud mi něco sníží a vyjde to kolem 10 000)Škoda na zdraví– povinnost hradit výlohy spojené s léčením, výhrady z hlediska náhrady za bolest, ztížené společenské uplatnění, náklady spojené s pohřbem a výživou pozůstalých (jednorázové odškodnění) Škoda způsobená na odložené věci – ručí majitel místnosti (položím si kabát na háček, kabát se mi ztratí a mám právo na náhradu škody od majitele té místnosti), objektivní odpovědnost, na hlídaném parkovišti (tam kde je placené a něco se mi stane s autem, mám právo na náhradu škody po majiteli) – hned hlásit a na místě řešit Škoda způsobená na vnesené věci– místem kam to vnášíme je poskytovatel ubytovací služby (hotely, ubytovny) odpovědný, náhrada za odcizení věci na pokoji, neprodleně nahlásit, pokud dražší věc uložíme do trezoru a dojde k odcizení, náhrada v plné výšiSpolečné znaky – zákon zakazuje zprostit se této odpovědnosti jednostranným prohlášením neb dohodou Za klenoty, peníze a jiné cennosti (šeky, vkladní knížky) se odpovídá jen do výše 5000 Kč celkem. Toto omezení neplatí, pokud byly tyto věci převzaty provozovatelem do úschovny (trezor) nebo pokud škoda na nich byla způsobena těmi, kdo v provoz pracují (zaměstnanci), v takovém případě se hradí škoda skutečná Poškozený musí své právo uplatnit nejdříve u provozovatele a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dne po dni, kdy se poškozený dozvěděl o škodě, jinak právo zanikne (propadá, prekluzivní lhůta)Další druhy odpovědnosti za škodu: Škoda způsobená porušením dobrých mravů Dobré mravy – souhrn etických zásad společensky kulturně mravních norem Když porušujeme dobré mravy – porušujeme společenské vztahy, očekávání ocenění nebo omluvy Škoda způsobená porušením zákona– následuje určitá sankce Škoda způsobená smluvní povinností– porušíme povinnost ve smlouvě – povinnost hradit, povinnost objektivní (já poruším, já hradím škodu) Škoda způsobená tím, kdo nemůže posoudit následky svého jednání – ten kdo nenabil svéprávnosti nebo trpí duševní poruchou nahradí škodu pouze tehdy, pokud byl způsobilý ovládnout své jednání a posoudit jeho následky + hradí škodu, kdo měl na starosti tu osobu nebo měl dohled nad tou osobou Škoda způsobená provozní činností– závod (firma) něco vyrábí a způsobí v rámci provozu nějakou škodu, tak má povinnost nahradit Škoda způsobená provozem zvlášť nebezpečným– provoz zvlášť nebezpečný (stejný

Témata, do kterých materiál patří