Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


23.-Právo-II

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (31,42 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Právo II. Ústava a ústavní právo, Ústava ČR ústavní právo ústavní pořádek ČR = Ústava ČR a Listina základních práv a svobod ČRústava de iure čistě textústavnost de facto realizace v praxi ústava psaná a nepsaná ústava nepsaná ústavní pořádek, který je složen z různých dokumentů přijatých v různých dobách příklad Spojené království 3 právní systémy dohromady: Anglie + Wales, Skotsko, Severní Irsko Magna Charta 1215 velká listina práv a svobod, omezuje práva panovníka a vymezuje práva poddaných Bill of Rights (1689) listina o právech potvrzení práv parlamentu ústava psaná ústavní pořádek je tvořen celistvým dokumentem (Ústava ČR a LZPS ČR jsou myšlenkově propojeny) ústava flexibilní a rigidní ústava flexibilní snadno měnitelná většinou stačí nadpoloviční většina UK ústava rigidní špatně se mění pro změnu je nutná kvalifikovaná většina 3/5 všech poslanců a 3/5 přítomných senátorů protože senát se obměňuje a musí taky být minimálně 27 senátorů přítomno hlasovací většiny v poslanecké sněmovně kvalifikovaná (ústavní) většina ústavní zákony, mezinárodní smlouvy (min 120)absolutní většina (101) přehlasování veta, senátuprostá většina z přítomných přítomných tam musí být minimálně jedna třetina, aby byla PS usnášeníschopná poté více jak 50% normální zákony, státní rozpočet (ten neprochází senátem) Teoretické základy ústavy de iure i de factoteorie společenské smlouvy skrytá (implicitní), slovy nevyjádřená dohoda mezi členy společnosti, ve které se osoby přirozeně vzdávají části svých svobod ve prospěch celku i sebe samotného teorie oddělení moci a systém brzd a rovnovah ústavní soud právo zrušit zákon právo zrušit nařízení vlády aposteriorní reakce na něco předcházejícího teorie suverenity lidu lid je suverén (svrchovanost) moc ve státě pochází z lidu (z voleb) lid může rozhodovat přímo – referendum (klad – demokratičnost, zápor – zmanipulovatelnost lidí) nepřímo – volby zástupců přímé - prezident, poslanec, senátor nepřímé – hejtman, starosta, premiér teorie přirozených práv LZPS ČR lidská práva jsou přirozená, nezrušitelná a nezadatelná přirozené – patří každému člověku nezrušitelné – není je možno zrušit nezadatelné – nelze je zadat» tudíž je nelze ani odebrat rovnost lidí a povahově stejní lidé se rodí svobodní a rovní koncepce legitimní a omezené vlády legitimní – oprávněná vládne většina bez porušování základních práv a svobod menšin a jednotlivce Legislativní proces a výbory Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky navrhovatel zákona poslanec, skupina poslanců, Senát jako celek, krajské zastupitelstvo a vláda vláda nejčastěji je navrhovatelem vláda má předem zajištěno přijetí zákona díky koaliční dohodě ↓ návrh zákona se předkládápředsedovi poslanecké sněmovny (Radek Vondráček) ↓ organizační výbor projednává zařazení zákona na jednání PS ↓ první čtení obecná rozpravazákladní parametry zákonana konci prvního čtení se hlasuje (musí být přítomno min 1/3 poslanců) vyslovení nesouhlasu vrátí navrhovateli k dopracování vyslovení souhlasu poté to putuje dovýborů poslanci – odborníci na dané téma může být členem více výborů složení výborů kopíruje rozložení sil v PS klíčová práce poslanců – odborná práce vyjádření výboru (je směrodatné) doporučí sněmovně ke schválení / doplnění/ upravení zákona ↓ druhé čtení 2 části obecná rozprava návrh zákona může být vrácen výboru k přepracování zamítnut schválen, a tím putuje do podrobné rozpravy podrobná rozprava předkládány pozměňovací návrhy návrh zákona může být vrácen výboru zamítnut vyslovení souhlasu ↓ třetí čtení hlasování o pozměňovacích návrzíchje možná jen úprava legislativně – technických chyb (gramatické, interpunkce, špatné číslování…)může se podat návrh na vrácení do 2. čteníhlasování o návrhu jako celku zamítnut přijat ↓ Senát 30 dní na projednánímůže vrací se do Poslanecké sněmovny když přehlasování (101) doplnit, upravit zamítnout jako celek Prezident souhlasit nevyjádřit se 15 dní možnosti suspenzivní veto platný podepsání nevyjádření se zaj. legislativní nouze vyhlašuje předseda PS na návrh vlády na určitou dobu např. po povodních 2002 vyhlašuje se tehdy, kdyby mohla být ohrožena práva a svobody občanů, bezpečnost státu a hospodářské škody Imunita zákonodárců indemnita není možné trestně postihnout zákonodárce za projevy na půdě daného zákonodárného sboru může s ním být zahájeno disciplinární řízení (třeba se omluvit…) vlastní imunita poslance vůbec nelze trestně stíhat bez souhlasu příslušného zákonodárného sboru ústava ČESKÉ REPUBLIKY charakteristika preambule a 8 hlav psaná a rigidní preambule = slavnostní prohlášení hlava první – základní ustanovení článek 1 ČR je svrchovaný, unitární (jednotný), demokratický, suverénní státstátní symboly ČR trikolóra, malý státní znak, velký státní znak, vlajka prezidenta republiky (prezidentská standarta), státní pečeť, státní hymna a státní vlajka hlava druhá – moc zákonodárná tvoří ji Parlament ČR Poslanecká sněmovna (dolní komora) – silnější komora Senát (horní komora) – strategičtější komora Poslanecká sněmovna 200 poslancůaktivní volební právo – 18 letpasivní volební právo – 21 letfunkční období 4 rokyvyslovuje se (ne)důvěra vládě vláda je odpovědná poslanecké sněmovně pro vyslovení důvěry stačí prostá většina pro vyslovení nedůvěry vládě je zapotřebí absolutní většina (101 a více) Senát 81 senátorůaktivní volební právo – 18 letpasivní volební právo – 40 letfunkční období – 6 letpo 2 letech se obměňuje třetina senátorůsenát je nerozpustitelný (pokud se sám tak nerozhodne)slabší komora, ale strategičtější slabší – může ho PS přehlasovat strategičtější – pokud je PS rozpuštěna, tak senát zůstává jako vrcholná komora legislativy, která přijímá zákonná opatření hlava třerí – moc výkonná Vláda je vrcholným orgánem moci výkonnépředsedu vlády jmenuje prezident a na návrh premiéra členy vládydo 30ti dnů musí předstoupit před PS a požádat ji o vyslovení důvěry vláda podává demisi, pokud PS nevysloví důvěru vláděprezident odvolá členy vlády na návrh předsedy vlády4leté funkční období, protože vláda

Témata, do kterých materiál patří