Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
druhy smluv a závazkové právo

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21,72 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Druhy smluv a závazkové právo Závazkové právo obligační právo Pojmy Dlužník = osoba s nějakým dluhem, závazkem (většinou peněžní podstata) věřitel = ten, kdo má pohledávku řeší vztahy mezi dlužníky a věřiteli, vztahy vznikají většinou ze smluv upravuje způsoby vzniku, změn, zajištění a zániku všech druhů závazkových vztahů pohledávka = právo podniku na zaplacení určité peněžní částky Obsah závazků rozmanitost závazků, ale všechny alternativy vyjadřují 4 tradiční latinská pojmenování: dare – dát (kupní či darovací smlouva) facere – vykonat (podle smlouvy o dílo zhotovit výrobek) pati – strpět (umožnit užívání bytu podle smlouvy) non facere – nekonat (nepřenechat vypůjčenou věc k užívání jiné osobě) Vznik závazků hlavní vznik je ze smluv smlouva – souhlasný projev vůle o tom, že má vzniknout závazek nabídka (oferta), přijetí (akceptace) Omyl při vzniku závazku způsobuje neplatnost právního úkonu úmyslný omyl – trestný čin podvodu, neplatná smlouva neúmyslný omyl – záleží na důležitosti věci (odvíjí se od toho i platnost smlouvy) Zánik závazků 1. Splnění dluhu řádně a včas pokud není dáno datum splnění – počítá se den po dni, kdy byl dlužník ke splnění vyzván pokud není určeno místo plnění, je jím bydliště nebo sídlo dlužníka Věřitel je nucen přijmout částečné splnění (většinou finanční) dlužník může odmítnout dluh, pokud není vydáno potvrzení o splnění dluhu 2. Dohoda o zániku závazku stávající závazek může být nahrazen jiným, prominutí dluhu (nebo jeho části) finanční dluh může být nahrazen odpracováním 3. Nemožnost plnění zvláště, když zanikne předmět, kterého se týká závazek (opravení domu, který shoří) 4. Uplynutí doby např. nájmy (uplynutí sjednané doby) 5. Smrt dlužníka nebo věřitele závazek se jich musí konkrétně týkat (např. malíř, u firmy většinou nezaniká) zemře věřitel – zaniká pohledávka pro konkrétní osobu pohledávky se dají i zdědit 6. Kompenzace 2 osoby, které mají vzájemné pohledávky stejného druhu (finanční) – ruší se do společné výše (např. jeden dluží 100 000 kč a druhý 50 000 kč) 7. Výpověď jednostranný právní úkon, u závazků na dobu neurčitou 8. Neuplatnění práva prekluze – propadnutí práva na splnění závazku (soud má za povinnost zkoumat, jestli k prekluzi nedošlo i bez návrhu dlužníka) - právo nebylo uplatněno v zákonně platné době, uplatnění práva např. po záruční době – nezákonné obohacení 9. Splynutí když věřitel a dlužník splynou v jeden subjekt, sloučení právnických osob 10. Narovnání účastníci si domlouvají (upravují) sporné body promlčení – nemusí zanikat (dlužník může pohledávku splnit, ale nemusí), nejedná se o nezákonné obohacení (x prekluzí právo zaniká – záruční lhůty) v občanském právu 4 roky, oslabení práva, náhrada škody, věcné břemeno (náhrada škody) Změna závazků vzniká dohodou účastníků nebo také prodlením prodlení dlužníka – jestliže dlužník svůj závazek nesplnil včas a řádně, když nesplní ani v dodatečné lhůtě, tak věřitel může odstoupit od smlouvy fixní smlouva – přesná doba plnění, věřitel nemá zájem na opožděném plnění, když zájem má, musí to neprodleně oznámit prodlení věřitele – věřitel nepřijal od dlužníka řádně nabídnuté plnění dluhu nebo mu v době plnění neposkytl potřebnou součinnost – dlužník má nárok na úhradu škody, která mu tím vznikla, na věřitele přechází nebezpečí nahodilé zkázy věci, která je předmětem plnění, za dobu věřitelova prodlení není dlužník povinen platit úroky Změny účastníků závazků postoupení pohledávky – i bez souhlasu dlužníka, smlouva mezi věřiteli (některé pohledávky nejdou, např. když zanikají smrtí věřitele nebo při předchozí domluvě) převzetí dluhu – jen se souhlasem věřitele (zabraňuje zhoršení postavení, jestliže by nový dlužník byl měně způsobilý nebo insolventní Odpovědnost za vady zcizení – legální převod majetku odcizení – krádež x loupež převodce (zcizitel) přenechá věc za úplatu, odpovídá za to, že věc má obvyklé vlastnosti a lze ji používat podle povahy, smlouvy nebo ujednání převodce neodpovídá za vady zjevné a zjistitelné z evidence nemovitostí vady odstranitelné – lze opravit, dodání součástky vady neodstranitelné – nelze odstranit vady faktické – vady na věci – poškození vady právní – třetí osoba si na věc činí nárok, převodce porušil její právo, např. věc byla vyrobena z materiálu této třetí osoby (které zhotovitel nezaplatil) Reklamace záruční lhůta – dva roky lhůta na reklamaci – posouzení a oprava – do 30 dnů odstranitelná vada (porouchaný mobil) - právo na opravu, pokud se odstranitelná vada vyskytne potřetí, nebo pokud není reklamace splněna do 30 dnů – právo na vrácení peněz či výměnu neodstranitelná vada – právo na výměnu zboží či vrácení peněz Smlouvy Náležitosti Pro platnost právního jednání se vyžadují: náležitosti subjektu (svéprávnost),náležitosti projevu (forma),náležitosti vůle (absence omylu, svoboda) análežitosti předmětu (dovolenost a možnost) Vzhledem k jejich typizovanému obsahu i označení se nazývajípojmenované smlouvy. Obsaženy jsou v občanském zákoníku a v dalších zvláštních zákonech (například vzákoníku práce). Přesto je díkysmluvní svobodě možné uzavřít i smlouvu, která není v zákoně výslovně upravena a nepatří mezi standardní smluvní typy. Takováto smlouva se nazývásmlouva nepojmenovaná (inominátní, atypická) a nesmí odporovat obsahu či účelu zákona. Kupní smlouva uzavřena mezi odběratelem (kupujícím) a dodavatelem (prodávajícím), věc za úplatu (cenu) musí být vymezen předmět koupě, cena, termín a způsob dodání odpovědnost dodavatele za vady (reklamace) zaplacení kupní ceny (jinak sankce) místo, datum, razítka, podpisy Darovací smlouva přenechání nějaké věci zadarmo, písemná forma (nemovitost, movitost – nedojde-li k převzetí při darování) nejde něco darovat po smrti obdarovaný se stává vlastníkem (katastr nemovitostí) dárce může požadovat vrácení věci, pokud obdarovaný porušuje hrubě mravy většinou převádějí rodiče nemovitosti na děti (problémy v dědictví) Smlouva o dílo zhotovitel se zavazuje k provedení určitého díla, objednavatel k zaplacení dílo – zhotovení či montáž

Témata, do kterých materiál patří